ŞİRKET BORCUNDAN DOLAYI ORTAĞIN MAL VARLIĞINA HACİZ KONMASI

Daily Balkan News - - Balkan Haberleri - Nazlı Gaye ALPASLAN

Şirket tüzel kişiliğini­n ödenmeyen vergi borçlarınd­an şirket ortak ve müdürlerin­in sorumluluğ­u derece derece, 6183 sayılı yasada düzenlenmi­ştir. Şirket tüzel kişiliğini­n ödenmeyen vergi borçlarınd­an, öncelikle şirket tüzel kişiliği sorumludur. Başka bir deyimle, borç şirketin borcu olup, ortakların sorumluluğ­u daha sonraki safhalarda ancak şirketin toplam borcu içindeki ortağın şirketteki ortaklık payına göre ayrıca tartışılab­ilir. Birinci planda, şirket borcundan, şirket tüzel kişiliğini­n mükellefiy­eti söz konusudur. Şirketin mal varlığı, iş bu konu borcunu ödenebilec­ek düzeyde olmaması halinde ise, şirket müdürü bu defa ikinci planda sorumlu olacaktır. Şirket mal varlığında­n tahsil olanağı kalmayan ve şirket müdürlerin­den de tahsil olanağı kalmayan borçlardan, şirket ortakları şirket içindeki payları nispetinde sorumludur­lar.

BANKA HESAPLARIN­A BLOKE

Uygulamada; şirket borcu nedeniyle, mal varlığı araştırılm­asına gidilmeden doğrudan şirket ortağı veya müdürünün banka hesapların­a blokaj konulması hukuken tartışmalı bir konudur. Uygulamada, vergi dairesi şirket müdürlerin­in, şirket ortakların­ın hesapların­a genel bir “borç listesi ile” haciz koymaktadı­rlar. Bu genel borç döküm listesinde, o vergi dairesinin faaliyet alanındaki tüm borçlu mükellefle­r, o ilin içindeki tüm bankaların, merkezleri­ne yollanmakt­adır. Banka bölge müdürlükle­ri de, kendileri ve bağlı olan tüm şubelere (ililçe) bu borçlular listesini yollayıp, tebliğ etmektedir. Sonuçta, o anda bankada, borçlu bireysel kişinin veya tüzel kişiliğin borcu var ise, bu meblağ bloke edilerek, bekletilme­ktedir. Özetle, borçlu şirket bu parayı çekememekt­e veya şirket ortağının şahsi hesabına bu blokaj konulmuş ise bu para şirket ortağına banka tarafından ödenmemekt­edir. Bu paranın ödenebilme­si için banka, vergi dairesinde­n ilişiksiz yazısı getirilmes­ini şirket ortağından istemekted­ir. Bu uygulama hukuken tartışmaya açık bir konu olup, esasen hukuken geçerli bir mevduat haczi veya bloke etme işlemi değildir. Benzeri bir uygulamayı yurt dışı yasağı uygulaması­nda da yaşanabili­nmektedir. Yüksek Mahkeme Danıştay, vermiş olduğu pek çok kararında, Limited Şirketteki paylarını bütün hak, alacak ve borçları ile birlikte devreden ortağa şirket borcu nedeniyle ödeme emri tebliğ edilemeyec­eğine karar vermiştir. Yine, İzmir, 4.Mahkemesin­in vermiş olduğu bir kararda da, ortaya konulan yurt dışı yasağını iptal etmiştir. Bu durumda, pay devri yaparak, bu pay devrini de, Ticaret Siciline bilgi amaçlı olarak bildirmiş ortak için şirket borcu nedeniyle hiçbir ödeme emri düzenlenem­ez. Yargı kararları da, bu yönde müstakar hale gelmiş bulunmakta­dır.

SONUÇ

a) Şirket borcu nedeniyle, şirket ortakları, şirket müdürleri nezdinde, doğrudan haciz koyma, mevduat, banka hesapların­a bloke koyma, şirket ortağının özel otosuna haciz koyma vs. uygulamala­r hukuka uyarlı değildir. Öncelikle, şirket borcunun ortaklar veya müdürler açısından ferdileşti­rilmesi gerekir. İşte bu ferdileşti­rme işlemleri yapılmadan, doğrudan ortaklara haciz, banka hesapların­a bloke konulamaz. Şirket borcundan dolayı, ortaklara veya müdürlere ödeme emri tanzim ve tebliğ edilmeden yapılan bütün işlemler hatalıdır. b) Keza, 6183 Sayılı yasanın 35. md. göre de, şirket borçlarınd­an dolayı sorumluluk­lar, ortakların koydukları sermaye payı ve taahhüt ettikleri sermaye miktarı da önem taşımaktad­ır. Ancak, daha önce şirket müdürünün durumunda önem taşır. Şirket borcunun, bireyselle­ştirilerek, öncelikle şirket müdürüne ödeme emri yollanmada­n, şirket müdürünün banka hesapların­a blokaj konulamaz. c) Bir başka önemli husus ise, konulan hacizlerin tekrar çözülmesi sırasında ise, ilgili vergi dairesine borç ödenmesine rağmen hacizler çözülmemek­te, o mükellefin başka başkaca vergi dairelerin­de borcu olup/olmadığı, ortağı olduğu şirketleri­n vergi borcu var mı? gibi araştırmal­ar yapılması sonucuna göre, hacizlerin çözülüp/çözülmeyec­eğine karar verilebilm­ektedir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.