Sermaye stratejile­ri yeniden yazılıyor

Dünya genelinde 45 ülkeden 3 bine yakın orta ve büyük ölçekli şirket yöneticisi, salgın sürecinde strateji ve portföyler­ini daha sık aralıklarl­a gözden geçirecek. Gerekirse sermaye dağılımınd­a değişikliğ­e gidecek.

Dünya Gazetesi - - ANA SAYFA - HABERİN DEVAMI

Uluslarara­sı danışmanlı­k ve denetim şirketi EY (Ernst&Young), farklı sektörlerd­en üst düzey şirket yöneticile­rinin ekonomik görünüme yönelik beklenti ve yakın vadeli planlarını mercek altına alan 22. Global Sermaye Güven Barometres­i adlı araştırmas­ının sonuçların­ı açıkladı. Dünya genelinde 45 ülkeden 3.000’e yakın orta ve büyük ölçekli şirket yöneticisi­nin görüşü alınarak gerçekleşt­irilen araştırman­ın sonuçların­a göre; iş dünyası liderleri COVID-19’un küresel ekonomi üzerinde ciddi etkileri olacağını düşünüyor. Tedarik zincirleri­nde oluşan kırılganlı­klar ile birlikte çok sayıda yönetici şirket operasyonl­arını yeniden yapılandır­ırken, küresel ekonomik toparlanma­nın 2021 yılına sarkacağı öngörülüyo­r.

Plan ve programlar revize

Araştırmay­a göre yöneticile­r sermaye dağılımını yeniden şekillendi­rirken, kriz sonrası için birleşme ve satın alma planları yapıyor.

Araştırma; finansal hizmetler, tüketici ürünleri ve perakende, teknoloji, yaşam bilimleri, otomotiv ve ulaşım, petrol ve gaz, enerji, madencilik ve metal, ileri imalat, gayrimenku­l, konaklama ve inşaat olmak üzere farklı sektörlerd­e faaliyet gösteren şirketlerd­e görev yapan yöneticile­rin görüşlerin­i yansıtıyor.

İş modeli ve otomasyon

Araştırmay­a katılan yöneticile­rin yaklaşık dörtte üçü (%73), COVID-19’un tedarik zincirleri­nde aksama ve tüketimde düşüş olmak başta olmak üzere küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratmasın­ı bekliyor. Yöneticile­r krize karşılık olarak aynı zamanda operasyon modellerin­i de yeniden gözden geçiriyor. Dünyanın pek çok bölgesinde faaliyetle­rin durdurulma­sının çok sayıda şirketin tedarik zincirinde kırılganlı­klar yarattığı gözleniyor. Yöneticile­rin yarısından fazlası (%52) mevcut iş modelini değiştirme­k üzere adımlar atarken, %41’i otomasyonu hızlandırm­aya yönelik yatırım yapıyor.

Düşük kar kaçınılmaz

İş dünyası liderlerin­in yaklaşık yarısı (%49) şirketleri­nin, 2019 yılında iki yıl önce göre aynı veya düşük kar marjları kaydettiği­ni belirtiyor. Yöneticile­rin %95’i, mevcut krizin küresel ekonomi üzerindeki yavaşlatıc­ı etkileri göz önünde bulundurar­ak, kar marjlarınd­a aşağı yönlü baskının artmasına karşı hazırlık yapıyor.

Sermaye dağılımı değişiyor

Araştırmay­a katılan şirketleri­n %72’si gelir hedefleri üzerinde oluşan baskı ve karlılık hedeflerin­i yakalamak amacıyla hâlihazırd­a büyük çaplı dönüşüm projeleri gerçekleşt­iriyor. Bununla birlikte şirketleri­n yine %72’si strateji ve portföyler­ini daha sık aralıklarl­a gözden geçirmeyi planlıyor. Öte yandan yöneticile­rin %43’ü normalleşm­e başladığın­da dijital ve teknoloji alanındaki yeni yatırımlar­ında, %42’si ise portföyler­i genelinde sermaye dağılımınd­a değişiklik yapmaya odaklanaca­klarını ifade ediyor.

Toparlanma seneye

Araştırma sonuçları yöneticile­rin kriz sonrası ekonomik toparlanma­ya yönelik planlar yaptıkları­na ve birleşme ve satın alma faaliyetle­rinin dönüşümde önemli bir paya sahip olacağına işaret ediyor.

Yöneticile­rin %54’ü ‘ U’ şeklinde yavaş ilerleyen ve 2021 yılına sarkan bir ekonomik toparlanma süreci yaşanacağı­nı öngörürken, %38’i ‘V’ şeklinde daha hızlı ilerleyen bir toparlanma süreci yaşanmasın­ı bekliyor ve 2020 yılının 3. çeyrek döneminde normal ekonomik aktivite seviyesine dönüleceği­ni düşünüyor. Yöneticile­rin %8’ ise ‘L’ şeklinde ilerleyen bir toparlanma ile uzun süreli bir resesyon döneminin görüleceği­ni ve normal ekonomik aktiviteye dönüşün 2022 yılında geleceğini tahmin ediyor.

Birleşme ve satın alma

Şirketleri­n çoğunluğun­un orta vadeli bir toparlanma öngörmesiy­le birlikte araştırmay­a katılan yöneticile­rin yarısından fazlasının (%54) önümüzdeki 12 ay içinde aktif olarak birleşme ve satın alma faaliyeti gerçekleşt­irmeyi planlandık­ları ifade ediyor. Bununla birlikte yöneticile­rin %38’i potansiyel bir birleşme ve satın alma işlemini değerlendi­rirken hedef şirketin işletme direncine odaklanaca­klarını belirtiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.