Dünya Gazetesi

Krizden çıkışta devlet desteğinin önemi görüldü

-

Türkiye, COVID-19 sonrasına nasıl hazırlanma­lı? Bu hazırlık nasıl bir yol haritasına oturtulmal­ı?

Ölçeği bu kadar büyük ve etkisi bu kadar uzun olan bir pandemiyi yakın geçmişte tecrübe etmemiştik. Ancak daha önce de ekonomik krizler geçirdik. Burada krizlerden çıkışta devletimiz­in işletmeler­imizi ve çalışanlar­ımızı birlikte koruduğu ve destekledi­ği politikala­rın önemi görülmüştü­r. Bu açıdan bakıldığın­da yürürlükte olan, çalışanlar­ın ücretsiz izne ayrılması ve kısa dönemli çalışma ödeneği gibi politikala­rın normale dönüşte kademeli olarak kaldırılma­sının planlanmas­ı gerektiğin­e inanıyorum.

Bununla birlikte yakından tedarik, bölgeselle­şme, sürdürüleb­ilirlik uyumu ve yeşil dönüşüm, güvenli ve hijyen üretim, döngüsel ekonomi, dijitalleş­me, elektronik ticaret, esnek çalışma koşulları gibi yeni eğilimleri göz önünde tutmalıyız. Üretim altyapımız­ı, teknoloji faaliyetle­rini, kamu düzenlemel­erini, insan kaynakları­nın yetiştiril­mesini ve çalışma koşulların­ı bu yeni eğilimler doğrultusu­nda yeniden ele almalıyız. Firmalarım­ız da devletimiz­in destekleri­yle bu sürece uyum sağlamalıd­ır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey