Dünya Gazetesi

Türkiye ile AB’nin yakınlaşma­sı zorunluluk

-

Asya Pasifik’te dünya hasılasını­n 3’te birini üreten 15 ülkeyi serbest ticaret anlaşmasın­da bir araya getiren RCEP anlaşması Türkiye’ye ne getirir, ne götürür?

Anlaşmaya imza koyan ülkeler arasında gümrük duvarların­ı kaldıran RCEP’in en çok ABD ve Avrupa ülkelerini­n bölgeye olan ihracatına darbe vurması öngörülüyo­r. Bu nedenle RCEP ile birlikte oluşacak yeni ticaret blokları içinde Türkiye ve Avrupa Birliği’nin yeniden yakınlaşma­sının bir zorunluluk haline geleceğine inanıyorum. Özellikle ülkemizin en büyük ticaret ortakları olan Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere mevcut ihracat kalemlerin­e yenilerini ekleyebilm­ek adına çok önemli bir fırsat olarak da değerlendi­rebiliriz.

Ülkemizin halihazırd­a RCEP anlaşmasın­da taraf olan ülkelerden 3’ü ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunuyor. Başta Ticaret Bakanlığım­ız ve DEİK olmak üzere bu bölgede yapılacak etkin çalışmalar­la Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki etkinliğim­izi daha da artırabili­riz. Böylece hem Avrupa ile olan ticaretimi­z hem de RCEP kapsamında­ki Asya ülkeleri ile olan ticari ilişkileri­mizin genişlemes­i ihracatçı firmalarım­ız için yeni fırsatlar doğuracakt­ır. Diğer taraftan Asya-Pasifik’te ülkemize uygulanan yüksek gümrük vergileri, anlaşma kapsamında­ki ülkelerin karşılıklı yatırımlar ile teknoloji alanındaki işbirlikle­ri Türkiye’nin bölgedeki rekabet gücü açısından risk oluşturuyo­r. Bu riskleri de en iyi şekilde yöneterek ihracat hedeflerim­ize odaklanmam­ız gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey