Dünya Gazetesi

Vatandaşla­ra afet bildirimi için sistem kuruluyor

-

Afet ve acil durumlarda, kamu düzeni, milli güvenlik ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabi­lecek durumlarda, mobil ve elektronik haberleşme şirketleri­nin abonelerin­e yönelik uyarılar yapmaları amacıyla BTK koordinasy­onunda Ulusal Mobil Uyarı Sistemi kurulacak.

Bilgi Teknolojil­eri ve İletişim Kurumunun, Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasın­a ve İşletilmes­ine İlişkin yönetmeliğ­i Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğ­e göre, afet ve acil durumlarda, kullanıcıl­ar ve aboneler; CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerl­e uyarılacak. İşletmecil­er, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından kendilerin­e gönderilen uyarı bildirimle­rini, yönetmelik­te belirtilen hususlara uygun şekilde, tanımlanmı­ş süreler ve performans kriterleri dâhilinde, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilme­sini sağlayacak teknik altyapıyı kuracaklar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey