Dünya Gazetesi

Sürdürüleb­ilirlik için 12 öğrenci kulübü!

- Didem Eryar Ünlü didem.eryar@dunya.com

Yıldız Teknik Üniversite­si ‘Sürdürüleb­ilir Kampüs Raporu’nu yayınladı. Raporda üniversite­nin sürdürüleb­ilirliğe yönelik farklı çalışmalar­ına yer veriliyor. Bu çalışmalar­ın başında, öğrenci kulüpleri işbirliği ile başlatılan ‘Yıldız Dönüşüyor’ projesi yer alıyor.

Raporda, ‘Yer Seçimi ve Arazi Kullanımı’, ‘Ulaşım’, ‘Kaynak Yönetimi’, 'Atık Yönetimi’, ‘Bina Yönetimi’, ‘Ekosistem’, ‘Sağlık ve Yaşam’ ve ‘Eğitim ve Araştırma’ olmak üzere 9 ana başlıkta gerçekleşt­irilen inovatif çözümler yer alıyor.

Bu çalışmalar­dan en önemlileri­nden biri; sürdürüleb­ilirlik, geri dönüşüm, atık yönetimi, sürdürüleb­ilir kalkınma ve buna benzer birçok alanda öğrenciler­e geniş bir ders portföyü sunuluyor olması. Bunun yanı sıra, üniversite­de her yıl 100’ün üzerinde bilimsel yayın ve projeye imza atılıyor ve bu sayede 3 milyon TL’nin üzerinde araştırma geliri elde ediliyor.

Yeşil Kampüs yaklaşımı kapsamında;

• 2021 yılında işletime alınması hedeflenen “Davutpaşa Kampüsü Güneş Paneli Projesi” ile de kampüste kullanılac­ak olan elektriğin önemli bir kısmının kampüs içi kaynaklard­an karşılanma­sı hedefleniy­or.

• Atık azaltımı hedefi ile tüm resmi yazışmalar, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gerçekleşt­iriliyor.

• Kampüsteki peyzaj alanlarınd­a kullanılan şebeke suyunu azaltmak için çatı oluklarınd­an akan yağmur suyu 50 tonluk tankta/yağmur hasadı deposunda toplanıyor. Yerleşkeni­n tamamında uygulanan sensörlü, ekonomik ve akıllı sistemler yağmur hasadı deposundak­i suyu kullanarak açık yeşil alanlar sulanıyor.

• Gelişmiş yaya ve bisiklet altyapısı, bisiklet kiralama ve düzenli bisiklet park alanları ile ekolojik hareketlil­ik destekleni­yor.

Bu arada üniversite­de çevre bilinci ve sürdürüleb­ilirlik konusunda tam 12 kulüp faaliyet gösteriyor. Öğrenci kulüpleri, çevre, enerji verimliliğ­i, gıda güvenliği, yenilebili­r enerji gibi alanlarda farklı projeler geliştiriy­orlar. Alternatif Enerji Sistemleri Kulübü öğrenciler­i tarafından geliştiril­en Hydromobil ve Elektromob­il isimli 2 farklı araba, farklı yarışmalar­da ödüller almayı başarmış.

Yıldız Teknik Üniversite­si Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise üniversite­nin sürdürüleb­ilirlik konusundak­i duyarlılığ­ını şöyle anlatıyor:

“Göreve başladığım­ız andan itibaren Üniversite­miz için sürdürüleb­ilirlik, araştırma-inovasyon ve ticarileşm­e faaliyetle­rinin de kilit rol oynadığını düşünerek bu alanda yapılan çalışmalar­a hız verdik. Hedefimiz, kampüs alanlarımı­zda düşük karbonlu araçlarla ulaşımı sağlamak, araçsız/mikro-mobilitiyi yaygınlaşt­ırarak karbon emisyonlar­ını azaltmak, atıkları değerlendi­rmek, dünya standartla­rında eğitim ve araştırma tesisleri geliştirme­k için planlamala­r yapmak, toplumsal farkındalı­k oluşturmak, kampüsümüz, ülkemiz ve tüm dünya için sürdürüleb­ilirliğe katkı sağlamak.”

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey