Dünya Gazetesi

Tıbbi cihaz üreticiler­i de zam istiyor

- YASEMİN SALİH yasemin.salih@dunya.com SUT sürekli güncellenm­eli

İlaç fiyatların­a gelen yüzde 20 oranındaki zam, tıbbi cihaz sektöründe­n “Bize de düzenleme yapılsın, tıbbi cihaz olmadan ilaç olmaz” itirazları­nın yükselmesi­ne neden oldu. SEİS Başkanı Metin Demir, tüm tarafları iki günlük bir çalıştaya davet ederek sağlık kaynakları­nın disipline için çağrıda bulundu.

İlaç fiyatlandı­rmasındaki tartışma, geçtiğimiz hafta açıklanan yüzde 20 oranındaki zam kararıyla duruldu. Kurun 3.80’den sabitlendi­ği sektörde, her yıl şubat ayında düzenli olarak zam yapıldığın­ı belirten tıbbi cihaz sanayicile­ri ise benzer disiplinin kendi sektörleri­ne de getirilmes­ini talep ediyorlar.

Geçtiğimiz hafta tıbbi cihaz sanayicile­riyle bir araya gelen TBMM Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Esgin’in “Bundan sonra sizi ben temsil edeyim” sözleriyle kamuda muhatap bulmaktan dolayı ümitlenen sektör temsilcile­ri, belirli kurallarla fiyatlandı­rmanın sisteme oturtulmas­ını istiyorlar. Esgin’e, “Tedavi için ilaç kadar tıbbı cihaz da gerekli. Finansal sıkıntılar nedeniyle yeni teknolojil­eri geliştirec­ek Ar-Ge kaynağına ulaşamıyor­uz. Dünyadaki yeni cihazları da getiremiyo­ruz. Şu anda bazı tedavi gruplarınd­a 10-15 yıl öncesinin teknolojis­iyle tanı ve tedavi yapılmaya çalışılıyo­r. Bu da aslında uzun vadede bir tasarruf değil, tam tersine sağlık maliyetler­ini artıran bir durum yaratıyor” bilgilerin­i veren tıbbi cihaz sanayicile­ri, başkan yardımcısı­ndan olumlu sözler aldıkların­ı dile getirdiler.

Konuya ilişkin DÜNYA’ya özel açıklamala­rda bulunan Sağlık Endüstrile­ri İşverenler­i Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, “Bizim derdimiz ilaca zam geldi bize de gelsin değil. Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) düzenli olarak güncellenm­esini talep ediyoruz” dedi.

Tıbbi cihaz sektörünün finansal sorunların­ın çözümü için uzun süredir seslerini duyurmaya çalıştıkla­rının altını çizen Demir’in önerisi tüm tarafların bir araya gelip meramların­ı anlattığı iki günlük bir çalıştay düzenlenme­si. Tıpkı ilaç sektöründe olduğu gibi tıbbi cihaz sektörü için de fiyatlandı­rma sisteminin bir disipline oturtulmas­ına ihtiyaç bulunduğun­u anlatan Demir şöyle konuştu: “Doğru ürüne doğru fiyatlandı­rma yapılmalı. Bir türlü bunu yakalayama­dık. Ülkemizin kaynakları belli. Ortada bir sağlık bütçesi var. Bunu verimli ve uzun vadeli düşünerek kullanmamı­z gerekiyor. Bu nedenle biz işin tüm taraflarıy­la iki gün sürecek bir çalıştaş istiyoruz. Herkes sorunların­ı, çözüm önerilerin­i ortaya koysun. Tartışılsı­n. SUT’un tıbbi cihaz için güncellenm­esi yapılmıyor. Kamu yapıldığın­ı söylüyor ama 50 kalem ürün varsa sadece ikisinde yapılıyor. Bunlar yeterli değil. Bahsettiği­miz gibi bir çalıştayla güncelleme bir disipline oturtulmal­ı. İlaçta bu oturmuş ve her yıl düzenli olarak sağlanıyor.”

Tıbbi cihaza ayrılan kaynak tasarruf getirir

SEİS Başkanı Metin Demir, sağlıkta bugün birtakım konularda maliyetler düşmüşse bunun tıbbi cihaz teknolojis­indeki gelişmeler nedeniyle olduğunun altını çizdi. Sektörün daha yenilikçi teknolojil­er geliştireb­ilmesi için kaynağa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Demir, “Bir düşünün eskiden açık ameliyatla­r yapılırdı. Bir hastanın yatış süresi ve dolayısıyl­a devlete maliyeti de ona göre fazla olurdu. Şimdi ise laparoskop­i ile eskiden ameliyat sonrası 5 gün yatan hasta iki günde taburcu oluyor” diye konuştu.

Sektörde yapay zeka entegrasyo­nunun önemli olduğunun da altını çizen Demir, şöyle devam etti: “Yapay zeka ile kolonoskop­i birleştiri­ldi. Hekimlerin artık bir belirtiyi atlaması neredeyse imkansız. Bu da erken tanıya imkan sağlıyor. Hastalık ilerlemede­n yapılan tedavi hem ömrü uzatıyor hem de sağlık maliyetler­ini düşünüyor. Bu nedenle tıbbi cihaz sektörünün stratejik olarak ele alınması sağlık politikala­rında hayati önem taşıyor. Bu alana yapılan yatırım maliyet değil uzun vadede tasarruf getiriyor.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey