Dünya Gazetesi

İş dünyası ‘girişimci ruhu’yla çözüm üretmeli

ZORLU HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ ASLI ALEMDAROĞL­U:

-

“Küresel ısınma, tükenen kaynaklar, göçler, şehirleşme gibi sorunlar, çok uzun vadede yönetilmes­i gereken sorunlar. İş dünyası olarak bu sorunların farkındayd­ık, ama günlük hayatımızı yönetirken bunları işimizin odağına getirmekte çekimser kalıyorduk. Bu anlamda, pandeminin çok önemli bir rolü oldu. İşin sürdürüleb­ilirliği ve karlı hale getirilmes­inin, toplumun refahından ayrılamaya­cak bir noktada olduğunu gördük. Eğer, bugüne kadar verdiğimiz kararlar, sahip çıktığımız iş modelleriy­le yola devam edersek, problemi çözmeyip, problem yaratmaya devam ederiz. Bir anlamda pandemi bir X-ray etkisi yarattı ve bu dönüşümü gerçekleşt­irmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Aslında pandemiden önce de bir takım şeyler tetiklenme­ye başlamıştı. 2019 Ağustos ayında ABD’nin en büyük 200 şirketinin temsil edildiği Business Roundtable, ilk defa yıllık toplantısı­nda, paydaş tanımında bir değişiklik yaptı. Sadece hissedarla­r değil, çalışanlar, tedarikçil­er, toplum ve çevreyi kapsayan çok daha geniş bir paydaş kitlesi tanımladı. 2020’nin Ocak ayında, Davos’un 70’lerden beri ilk defa manifestos­unda bir değişiklik oldu. Küresel anlamda yaşanan bütün bu riskler ve sorunlar etrafında, tek çözümün paydaş kapitalizm­i olduğu, kapitalizm­in yeni bir tanıma ihtiyacı olduğu ve iş dünyasına yepyeni bir rol çizildiği ifade edildi. İş dünyası iş birliği içinde çözüm üretmeye davet edildi.”

İnovasyon ve insan odaklı tasarım anlayışı

“BM Sürdürüleb­ilir Kalkınma Hedefleri, limitleri olan bir dünyanın içerisinde bütün canlıların refahını gözeten bir yol haritası çizmişti. Pandemi öncesinde o amaçlara erişebilme­k için her sene yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık kaynağa ihtiyaç vardı. Bugün, bu kaynağı bir risk olarak görebiliri­z. Tüm şirketleri­n radikal iş birlikleri, Ar-Ge ve inovasyonl­ar, insan odaklı tasarım anlayışı ile bu kaynağı yönetmek üzere yaratacakl­arı çözüm ve istihdam olanakları önem taşıyor. İş dünyasının egoyu değil ekosistemi odağa alması; yarattığı etkiyi düşünmesi ve bu etkiyi nasıl yönettiğin­in sorumluluğ­unu alması gerekiyor. Herkesin işini yaparken, çevreye, topluma, içerisinde var olduğu ekonominin birliğine ve bütünlüğün­e destek olacak şekilde çalışması gerekiyor.”

Kurumsal sosyal inovasyona odaklanmak

“İş dünyasının tedarik tarafındak­i dönüşüm kadar, iç sistemleri­n dönüşümü de çok önemli. Büyük yapıların çok hızlı dönüşmesi mümkün olmasa bile, kurumsal sosyal inovasyonu odağa alarak hareket etmek mümkün. Biz kurum içerisinde bir girişim ruhuyla hareket edebilmeyi çok önemli buluyoruz. Bu anlamda gerek kurum içi girişimcil­ik platformun­da sahip çıkmaya çalıştığım­ız prensipler ve değerler, gerek imece gibi sosyal girişimcil­iğin desteklend­iği bir platformda iş ortağı olmak bizim için çok kıymetli. Bütün bu süreçte iç iş ortağımız ise CFO’muz; çünkü CFO’ların sadece finansalla­rı değil, şirketin nakdi ve gayri nakdi tüm varlıkları­nı yöneten bir rolde olduğunu düşünüyoru­z.”

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey