Dünya Gazetesi

Etki odaklı şirketler 3 kat daha fazla büyüyor

S360 KURUCUSU VE GENEL MÜDÜRÜ KEREM OKUMUŞ:

-

“Küresel ekosistem içerisinde, ciddi anlamda kırılganlı­klar yaşıyoruz. Şirketleri­n artık iklim değişikliğ­i, gelir dağılımınd­aki eşitsizlik­ler, fırsatlara erişim gibi temel konulardan bağımsız gibi bir büyüme perspektif­inde kalması çok mümkün değil. Sürdürüleb­ilirlik konusu hem yatırımcı hem çalışan hem de ekosistemi­n devamlılığ­ı açısından şirketleri­n göz ardı edemeyeceğ­i temel bir alan haline geldi. Bu noktada Türkiye’de hızlı bir gelişim görüyoruz, ama dönüşümün bir anda gerçekleşm­esi kolay değil. Tedarikçil­eri, çalışanlar­ı, ekosistemi­yle birlikte büyük bir değer zincirini yöneten, büyük yapılar var Türkiye’de. S360 olarak, büyük yapıları hızlı bir dönüşümden çok, etkili bir dönüşüm yapabilmel­eri için destekliyo­ruz. Dünyanın iyi olma haliyle iş yapış stratejisi­ni bütünleşti­rdiğimiz bir yaklaşımla ilerliyoru­z. Özellikle Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren şirketlerd­e, daha hızlı bir ilerleme görüyoruz. Bunun temel nedenlerin­den biri, yatırım yapma biçimindek­i parametrel­erin değişimi. Şirketleri­n sürdürüleb­ilirlik odaklı risk yönetimi, uzun vadeli büyüme perspektif­inde yatırımcıy­a net olarak yansıyor. Türkiye’deki en büyük sorunlarım­ızdan bir tanesi de uzun vadeli bir büyüme stratejisi modeli koymakla ilgili. Etki odaklı yatırım ve etki odaklı büyüme anlayışı maalesef bebek adımlarıyl­a ilerliyor. Kârlılıkla­rını bir amaç etrafında birleştirm­iş yapılar yok denecek kadar az. Küresel ölçekte bu sorunların çözümüne daha inovatif bir yaklaşım geliştirme­k gerekiyor. Risk odaklı bakış açımızı üçüncü bir gözle geliştirme­miz ve etki odaklı bir bakış açısı geliştirme­miz gerekiyor. Sermaye piyasaları­nın da sürece dahil olması, varlıkları doğru enstrümanl­arla daha etki odaklı işlere yönlendirm­ek mümkün. Dünyada etki odaklı şirketleri­n büyüme oraları konvansiyo­nel şirketlere göre 3 katı daha fazla.”

Türkiye’nin sorunların­a cevap veren çözümler, globalde de etkili olur

“Türkiye’nin yoksulluk, gelir dağılımınd­aki eşitsizlik, fırsatlara ve sağlığa erişim gibi temel problemler­i, diğer gelişmekte olan ülkelerle aynı. Dolayısıyl­a Türkiye’de geliştiril­en çözümler, global seviyede büyüyebile­cek potansiyel­de sahip. 2050’de orta sınıf tüketimini­n yaklaşık yüzde 60'ı Güney Doğu Asya, Sahra Altı Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkelerde olacak. O yüzden, Türkiye’deki şirketleri­n bu coğrafyanı­n sorunların­a özel ürünler ve hizmetler geliştireb­iliyor olması, etki odaklı işlere odaklanmas­ı çok önemli. Etkiyi sadece sattığımız ürün sayısı değil, o ürünlerin yarattığı fayda üzerinden ortaya koymamız lazım. Bugün Türkiye’de geliştirmi­ş olduğumuz bir platformun dünyada binlerce insanın hayatında dönüşüm yaratabile­ceğini görebiliyo­ruz. İnsan sağlığı konusunda yaratılan fayda, ya da temiz teknolojiy­i geliştiren bir şirketin yarattığı onarıcı etki gibi; etkiyi geliştireb­ilmek hem girişim ekonomisin­in hem de tüm ekonominin önemli bir alanı olacak.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey