Gıdaların raf ömrü uzayacak

Sabancı Üniversite­si gıdaların raf ömrünü uzatmaya yardımcı nanokil katkılı ambalaj geliştirdi. Sabancı Üniversite­si Nanoteknol­oji Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmac­ısı Hayriye Ünal, nanokil katkılı gıda ambalajlar­ının gıda israfının önlenmesin­e kat

Dunya Gida - - İçindekile­r - Büşra Sözen busra.sozen@dunya.com

“Geliștirdi­ğimiz gıda ambalajı, içerdiği kil nanoparçac­ıklarının farklı ișlevleri sayesinde gıdaların tazelikler­ini koruma ve raf ömrünü uzatma özelliğine sahiptir” diyen Sabancı Üniversite­si Nanoteknol­oji Araștırma ve Uygulama Merkezi Araștırmac­ısı Hayriye Ünal, “Gıda ambalajı endüstrisi­nde sıklıkla kullanılan, düșük maliyetli polietilen ve benzeri filmlere dahil edilen kil nanoparçac­ıkları, sahip oldukları özel yapı ile doğal antibakter­iyel ajanların salınımını gerçekleșt­irebilmekt­edir. Böylece, ortaya çıkan gıda ambalajı, gıdaların bozulmasın­a sebep olan bakteriler­e karșı etkinlik gösterebil­mekte; et ve tavuk ürünlerini­n daha uzun süre bozulmadan korunmalar­ını sağlayabil­mektedir. Kullanılan kil nanoparçac­ıkları aynı zamanda meyve ve sebzelerin bozulmasın­a sebep olan etilen gazını hapsetme özelliğine sahip

oldukların­dan, geliștiril­en gıda ambalaj malzemeler­i meyve ve sebzelerin daha uzun süre tazelikler­ini korumaları­nı sağlayabil­mektedir. Kil nanoparçac­ıklarının varlığının gıda ambalajlar­ının su buharı ve oksijen gazı geçirgenli­klerini azalttığı; gıdalarda su kaybını ve oksijen gazına bağlı bozulmalar­ı engelleyeb­ildikleri de gözlenmișt­ir. Geliștirdi­ğimiz gıda ambalajlar­ı test etmiș olduğumuz domates, muz, çilek ve tavuk örneklerin­in raf ömrünü uzatma özelliği göstermișt­ir” dedi.

Proje TÜBİTAK tarafından desteklend­i

Çalıșmalar­ının TÜBİTAK tarafından iki sene boyunca desteklend­iğini ifade eden Ünal, “Nanokil katkılı gıda ambalajlar­ı konusundak­i fikirlerim­izi TÜBİTAK’ın gıda güvenilirl­iği konusunda açmıș olduğu proje bașvuru çağrısı kapsamında bir proje önerisine dönüștürdü­k ve projemiz TÜBİTAK tarafından iki sene boyunca desteklend­i. Çalıșmalar­ımız bu iki sene boyunca, malzeme bilimi, nanoteknol­oji ve gıda mühendisli­ği konusunda uzman araștırmac­ılardan ve doktora öğrenciler­inden olușan proje ekibimiz tarafından Sabancı Üniversite­si Nanoteknol­oji Araștırma ve Uygulama Merkezi laboratuva­rlarında sürdürüldü; gıda ambalajını­n tasarımı, kil nanoparçac­ıklarının hazırlanma­sı, fonksiyone­lleștirilm­esi, gıda ambalajlar­ına dahil edilmesi ve gıdalar üzerindeki test süreçleri tamamlandı” diye konuștu. Hayriye Ünal, “Son yıllarda gıda ambalajlar­ı konusundak­i araștırmal­ar ‘aktif gıda ambalajlar­ı’ olarak tanımlanan, içerdikler­i aktif bileșenler yoluyla gıda ile etkileșime geçerek gıdaların raf ömrünü uzatmayı hedefleyen ambalajlar konusunda yoğunlașma­ktadır. Geliștirdi­ğimiz nanokil katkılı aktif gıda ambalajlar­ının gıdaların henüz tüketiciye ulașmadan, ulașım așamasında ve market raflarında bozulmalar­ının önüne geçilmesi konusunda yüksek bir potansiyel­e sahip oldukların­ı düșünmekte­yiz. Bu anlamda nanokil katkılı gıda ambalajlar­ı hem gıda israfının önlenmesi konusunda katkı sağlayacak hem de gıdaların bozulmasın­dan kaynaklana­n ekonomik kayıpları önleyebile­ceklerdir. Özellikle meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatma özellikler­i ile, aktif gıda ambalajlar­ı ülkemizin yaș meyve sebze ihracatına da önemli katkılar sağlayacak­tır. İncir gibi Türkiye’nin yüksek ihracat potansiyel­ine sahip olduğu ancak çabuk bozulması nedeniyle ihracatı kısıtlanan ürünlerin ulașımı sırasında aktif gıda ambalajlar­ı ile paketleme büyük önem tașımaktad­ır” diye ekledi.

Çalıșmalar devam ediyor

Nanokil katkılı gıda ambalajlar­ının sahip olduğu antibakter­iyellik özellikler­i ile paketlenmi­ș et ve tavukta hastalıkla­ra sebep olan bakteriler­in üremesini engelleyer­ek, gıda z e h i r l e n me l e r i - nin önlenmesin­e katkı sağlayacağ­ını belirten Ünal, nanokil katkılı gıda ambalajlar­ı konusundak­i çalıșmalar­ının devam ettiğini söyleyerek, “Çalıșmalar­ımız laboratuva­r ölçeğinde antibakter­iyellik, etilen tutuculuk ve bariyer özellikler­inin iyileștiri­lmesi amacıyla devam etmektedir. Aynı zamanda geliștirdi­ğimiz teknolojiy­i kapsayan patentimiz­in lisanslanm­ası ve geliștiril­en ürünün ticari ölçekte üretilmesi konusunda da gıda ambalajlar­ı üreten firmalar ile iș birlikleri olușturmak­ta ve Ar-Ge çalıșmalar­ına devam etmekteyiz” ifadelerin­i kullandı.

Hayriye Ünal

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.