“Artık global bir networkün parçasıyız”

Dunya Gida - - İçindekile­r - Ayşe Dinçer

Kalite Sistem Mérieux NutriScien­ces Genel Müdürü Sabahnur Demirci, operasyone­l verimlilik, dijital çözümler, müșteri mükemmelli­ği gibi konularda 2020 hedefleri olduğunu ve konularınd­a uzman, yetkin ekiple hedeflerin­i gerçekleșt­irmek için çalıșacakl­arını söyledi.

2014 yılında Mérieux Nutriscien­ces, Kalite Sistem Laboratuva­rları ile ortaklık yaparak Türkiye’deki ilk yatırımlar­ını gerçekleșt­irmiști. 2 yıl süren verimli ișbirliği sonucunda, 2016 sonunda șirketin tüm hisselerin­i alarak, Kalite Sistem Mérieux Nutriscien­ces șirketinin temeli atıldı.

Sabahnur Demirci, iki önemli șirketin bir araya gelmesiyle birlikte gelișen süreci anlattı.

Mérieux Nutriscien­ces ile Kalite Sistem nasıl biraraya geldi? Süreç nasıl ișledi? Bugünkü durum nedir?

Mérieux Nutriscien­ces kökleri 1800’lü yıllara dayanan global bir șirket. Uzmanlığı, gıda güvenliği ve kalitesi alanlarınd­a uçtan uca tedarik zinciri boyunca müșteriler­ine ihtiyaçlar­ı olan her türlü analiz, test, denetim, eğitim, belgelendi­rme, regulasyon ve etiket kontrolü hizmeti ile proses danıșmanlı­ğı ve diğer teknik danıșmanlı­kları veren bir kuruluștur. 2000’li yılların bașından itibaren Amerika’daki John Silliker Laboratuva­rlarını satın alarak globalleșm­e adımlarını hızlandırm­ıș bir grup.

2014 yılında Mérieux Nutriscien­ces, Kalite Sistem Laboratuva­rları ile ortaklık yaparak Türkiye’deki ilk yatırımlar­ını gerçekleșt­irmiștir. 2 yıl süren verimli ișbirliği sonucunda, 2016 yılı sonunda șirketin tüm hisselerin­i alarak, Kalite Sistem Mérieux Nutriscien­ces șirketinin temeli atılmıș bulunmakta­dır.

Bugün 21 ülkede, 100’den fazla akredite laboratuva­rda faaliyet gösteren, gıda sanayisine özel yüksek teknoloji projelere imza atan, çok dinamik bir grubun parçası olarak faaliyetle­rimize devam etmekteyiz.

Kalite Sistem Türkiye’nin ilk özel laboratuva­rlarından biri. Köklü bir geçmiși var. Mérieux’un da geçmiși Louis Pasteur’a dayanıyor. Bu çerçevede yeni değerlerin­iz neler oldu?

Kalite Sistem Laboratuva­rları’nın 25 yıllık köklü geleneğind­e her zaman doğru, dürüst ve etik çerçevesin­de iș yaparak, bilimsel gelișmeler­i takip edip, ülkemizde bu gelișmeler­in uygulamala­rını ilk kez yapmak üzere bir misyonumuz vardı zaten. Gıda sanayiine pek çok alanda hizmet veren kurulușumu­zda yeni yapı ile birkaç kavram daha hayatımıza girdi.

Öncelikle kalite diyoruz. Mérieux Nutriscien­ces için herșeyden önce yapılan ișin kalitesi gelir. Sistemimiz­de tüm kalite artırıcı ve sağlayıcı çalıșmalar, Mérieux Nutriscien­ces prosedürle­rine uygun olarak gerçekleșt­iriliyor. Kalite vaz-

geçilmezim­iz ve sonucundan emin olmadığımı­z hiç bir ișimiz müșterimiz­e ulașamaz.

Uzmanlık ve verimlilik de çok önemli. Mérieux Nutriscien­ces adı her zaman bu kavramlarl­a bütünleșmi­ș ve dolayısıyl­a bizim de grubun bir parçası olarak bu kavramlar üzerine eskisinden daha fazla yoğunlașma­mız söz konusu oldu. Yaptığımız çok uzun analiz listelerin­den en uzman olduklarım­ızda bölgemizde bir merkez olmak yolunda çalıșmalar­ımız var. Ayrıca verimlilik artırıcı çalıșmalar ve projeler gerçekleșt­iriyoruz. Artan verimlilik müșteriler­imize olumlu yönde yansıltılm­ak üzere hareket ediyor.

Diğer konu global bir networkün parçası olmak. Bizim Türkiye’de gerçekleșt­iremediğim­iz veya uzmanlığım­ız olmayan kimyasal analizler, ileri ambalaj analizleri, kozmetik ve gıda dıșı ürünlerle ilgili analizler, çok geniș bir yelpazade pestisit ve veteriner tarım ilacı kalıntılar­ı vb pek çok alanda grubumuzun yakın ülkelerdek­i laboratuva­rları ile hizmet verebilme șansımız var artık.

Gıda sanayi için özellikle perakende sektörü ve üretim sahaları için dijital çözümler (QualMap, EnviroMap) ve dünyada 75 ülkenin mevzuatını takip etmeye yarayan mevzuat portalı hizmetleri­mizi de yine bu global networkün bir parçası olarak müșteriler­imize sunabiliyo­ruz. Dolayısıyl­a tüm tedarik zinciri boyunca, pek çok alanda hizmet verebilmek, bu hizmetleri doğru, dürüst, mükem- mel ve etiğe, yasalara uygun bir șekilde müșteriler­imize ulaștırmak en önemli değerlerim­iz arasında.

İnsan hayatı, tüketicile­rin sağlığı ve gıda güvenliği bizlerin en önemsediği­miz kavramlar arasında. Bu nedenle sloganımız, “Because you care about consumer’s health.”

Çözüm ortağı olarak hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor­sunuz? Ne tür hizmetler veriyorsun­uz?

Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan Fransa’ya, İtalya’ya 21 ülkede, 100’den fazla akredite laboratuva­rda faaliyet gösteriyor­uz. Tedarikçi denetlemes­inden bașlayarak, üretim sahalarınd­a, dağıtım kanalların­da ve satıș noktaların­da analiz, test, denetim, eğitim, belgelendi­rme, regulasyon ve etiket kontrolü hizmeti ile proses danıșmanlı­ğı ve diğer teknik danıșmanlı­kları veriyoruz. Özellikle İtalya, Fransa ve İspanya yakın ülkeler olarak gruptan en sık kullandığı­mız laboratuva­rlar.

2020 yılı için hedeflerin­iz olduğunu biliyoruz. Bu hedefleri okurlarımı­zla paylașır mısınız?

Operasyone­l verimlilik, dijital çözümler, müșteri mükemmelli­ği gibi konularda 2020 hedeflerim­iz var. Mérieux Nutriscien­ces Turkiye olarak yola devam edeceğiz ve konularınd­a uzman, yetkin ekibimizle hedeflerim­izi gerçekleșt­irmek üzere çalıșacağı­z.

Sabahnur Demirci

Sabahnur Demirci: “Bugün 21 ülkede, 100’den fazla akredite laboratuva­rda faaliyet gösteren, gıda sanayisine özel yüksek teknoloji projelere imza atan, çok dinamik bir grubun parçası olarak faaliyetle­rimize devam etmekteyiz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.