On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları tamamlandı

Dunya Gida - - Haber -

On Birinci Kalkınma Planı hazırlanması için düzenlenen komisyon toplantılarında, sektörlerin birbiriyle etkileşimini gözeterek verimlilik, rekabetçilik ve katma değer artışını sağlayacak dönüşümün gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğine odaklanıldı ve sektörel alt başlıklarda olabildiğince dönüşümü getirecek politika ve eylemlere yoğunlaşıldı.

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) döneminde ülkemizin sektörel potansiyellerini beșeri sermayeyi, bölgesel dinamikleri ve uluslararası yükümlülükleri göz önüne alarak niteliği yükselterek rekabet gücü değerlendirmek üzere, ülkemizdeki tüm sektör temsilcilerini biraraya getiren çalıșmaların bașlangıcı 29 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/16 sayılı Bașbakanlık Genelgesine dayanıyor. Plan çalıșmaları için 43 ayrı konuda özel ihtisas komisyonu ve 32 ayrı konuda da çalıșma gruplarının 2017 yılının aralık ayında ilk toplantıları düzenlendi. 2018 yılı ocak ayında yapılan ikinci toplantılar sonucunda çalıșmaları yürütülen koordinatörler ve raportörler aracılığıyla konu ve sektör temelli olarak belirlenen konularda eylem planlarının ortaya konularak plan dönemi önceliklerinin saptanmasına öncelik verildi.

Bu komisyonlarda ülkemizin gelișme potansiyeline sahip olduğu alanlar ile bu alanların değerlendirilmesine yönelik önerilerin kapsamlı ve ayrıntılı bir șekilde tartıșılması ve tartıșmalardan elde edilen sonuçların raporlanması sağlanıyor. Yeni Plan döneminde, odaklanılan kritik önemdeki yapısal dönüșüm alanları ve bunlara ilișkin hedef ve stratejilerin ortaya konulması önem tașıyor.

Tarım ve gıda sektörleri özelinde özel ihtisas komisyonu toplantılarında toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, teknolojiye dayalı, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, artan talebe cevap veren ve çevreye saygılı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmıș sürdürülebilir bir tarım sektörü olușturulmasına katkı sunulması esas alındı.

Bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri ve ormancılık alt sektörlerinin temelini olușturduğu tarım sektörü ile sanayinin ișbirliğinin sağlanması, sektörde Ar-Ge kapasitesinin geliștirilmesi yoluyla teknoloji kullanımının ve sonuçta rekabet gücünün ve ürün çeșitliliğinin artırılması, çevresel sürdürülebilirliği gözeten, kayıt dıșılık sorununu çözümlemiș, gıda güvenilirliği kuralları çerçevesinde etkin bir șekilde denetlenen ve desteklenen bir tarım ve gıda sektörü olușturulmasına yönelik görüșlerin raporlanması öngörülüyor.

Sektörlerin birbiriyle etkileșimini gözeterek verimlilik, re-

kabetçilik ve katma değer artıșını sağlayacak dönüșümün gerçekleșmesi için neler yapılması gerektiğine odaklanılmakta ve sektörel alt bașlıklarda olabildiğince dönüșümü getirecek politika ve eylemlere yoğunlașılıyor.

Temel çıktılar itibarıyla değerlendirildiğinde öne çıkan konular șu șekilde bașlıklandırılabilir:

Bitkisel üretimde;

Eğitim, yayım ve danıșmanlık hizmetlerinin etkinleștirilmesi,

AR-GE ve inovasyon eksikliği,

Rekabet gücünün artırılması,

Üretim faktörlerinin sürdürülebilir ve etkin kullanılması, Tarımsal nüfusun yașlanması,

Tarımsal destekleme araçlarının daha etkin kullanılması,

Bilgi ve teknolojinin yaygınlaștırılması,

Bitkisel üretimde arz ve talep dengesinin kurulması.

Hayvancılıkta;

Hayvancılık politikalarında istikrar ve etkinlik, Hayvancılıkta üretim-tüketim dengesi,

Ar-Ge, eğitim ve yayımın etkinleștirilmesi,

Kayıt sistemleri ve veri tabanı, izleme ve denetim hizmetleri,

Pazarlama, tedarik zinciri ve örgütlenme sorunlarının hafifletilmesi,

Finansman-yatırım araçlarının yaygın ve ulașılabilir olması.

Su Ürünlerinde;

Su kaynaklarının ve su ürünleri stoklarının korunması ve geliștirilmesi,

Bașlatılmıș olan stok izleme ve stoklara ilișkin verilerin toplanması ve idari kayıtlarının iyileștirilmesi,

Güncel ihtiyaçları karșılayacak yeni Su Ürünleri Kanun Tasarısının kanunlaștırılması,

Avcılık ürünlerinin karaya çıkıș noktalarına ișlevsellik kazandırılması ve kayıt altına alma, kontrol ve belgelendirme hizmetlerinin buralarda etkin biçimde yapılması,

Balıkçı gemilerimizin ülke suları dıșında avcılık yapmalarını sağlamak üzere ülkelerle ikili anlașmalar yapılması, Yetiștiriciliği yapılan su ürünü tür sayısının artırılması, Sürdürülebilirlik prensibiyle, su ürünleri avcılığı üretiminin artırılması,

İç piyasada kiși bașına su ürünleri tüketiminin artırılması,

İç pazarda ve ihracatta ișlenmiș ürünlerin satıș miktarının yükseltilmesi.

Gıda Sanayiine ilișkin öne çıkan hususlar ise;

Gıda güvenilirliğine ilișkin risk ve sorunlar (denetim, eğitim, bilinçlendirme vb.),

Gıda sanayii üretimi ve tüketimi (sürdürülebilir temin, tarım ile entegrasyon, etiketleme, kayıp ve israf vb.), Risklerin yönetimi, biyotehditler ve risk analizi, Teknoloji, bilim ve yenilikler (üniversite-sanayi ișbirliği, yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu, enerji verimliliği, yöresel ürünler ve coğrafi ișaretler vb.),

Ticaret ve rekabetin korunması (uygun fiyat ve kaliteden hammadde tedariği, șeffaf politikalar, kayıtdıșılık ve sahteciliğe ilișkin önlemler, piyasanın etkinleștirilmesi vb.).

Tüm bu öncelikli sorun ve politika alanlarında atılacak adımlar On Birinci Kalkınma Planı döneminde elde edilecek bașarılara yön verecektir.

On Birinci Kalkınma Planı dönemi aynı zamanda 2030 yılına kadar uygulamada kalacak olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ilișkin göstergelerin olușturulması ve izlenmesine ilișkin çalıșmaların yürütüleceği bir dönemi içermektedir. Bu çerçevede, ilgili tüm tarafların Kalkınma Planı hedeflerini de gözeten biçimde SKH çalıșmalarının içinde yer alarak dünyanın geleceğine dair ülkemizin üzerine düșecek öncelikli alanlarda katkı yapılmasını sağlayacak çalıșmaları gerçekleștirmesi bekleniyor.

11. Kalkınma Planı Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim Özel İhtisas Komisyonu üyeleri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.