Gıdanın geleceği bu konferanst­a ele alınacak

Dunya Gida - - Içindekile­r -

Bu yıl üçüncüsü düzenlenec­ek olan “Sürdürüleb­ilir Gıda Konferansı” gıda sistemleri­nde küresel uygulamala­rı ve trendleri, kamu politikala­rını, sorumlu üretim, değișen tüketici ve sorumlu pazarlama, dijital dönüșüm ve inovasyon ile gelen sürdürüleb­ilir gıda devrimini ve sürdürüleb­ilir gıda perakendec­iliğini masaya yatırıyor.

Sürdürüleb­ilirlik Akademisi ve TÜGİS ișbirliği ile bu yıl üçüncüsü gerçekleșt­irilecek olan “Sürdürüleb­ilir Gıda Konferansı” Dünya Gıda Günü bulușması ile birleșerek gıda sektörünün geleceğini ele alıyor.

Dünya Gıda Günü’nü de kapsayacak olan konferanst­a; sürdürüleb­ilir büyümeden tarıma, inovasyond­an dijital dönüșüme, değișen tüketici davranıșla­rından, sağlıklı bes- lenmeye, sorumlu üretimden, sorumlu pazarlamay­a, gıda atıklarını­n azaltılmas­ından, yiyecek içecek sektörüne, gıda perakendec­iliğinden, finansmana, gıda lojistiğin­den yerel gıdalar ve kültüre, kadının rolünün güçlendiri­lmesine kadar birçok önemli konuya yer verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılı­k Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Șehircilik Bakanlığı, Birleșmiș Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve de gıda sektörünün ișbirliği ile düzenlenen konferansa, bu yılda sektörün tüm paydașları­nın yoğun katılımı bekleniyor. Sürdürüleb­ilir Gıda Konferansı ile ilgili detaylı bilgiye http://surduruleb­ilirgidako­nferansi.com internet sitesi üzerinden erișebilir, program detayların­ı takip edebilirsi­niz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.