MULTIVAC, su ürünlerinde geri dönüştürülebilir ambalajları sunar

Dunya Gida - - İçindekiler -

Paketleme ve proses çözümlerinde pazar ve teknolojinin lider șirketlerinden biri olan MULTIVAC, yenilikçi makine konseptleri geliștirme, ambalaj kalitesi ile verimliliği arttırmanın yanı sıra kaynakların korunması ve ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik pazarda yeni standartlar olușturmaya sürekli olarak çaba göstermektedir. Bu doğrultuda sağlıklı gıda tüketiminde yenilenebilir kaynaklar olan deniz mahsulleri ve su ürünleri bir adım öne çıkıyor. Su ürünlerinin tazeliğinin korunması, sürdürülebilirlik için kritik olmakla beraber, paketlenmesi de bu sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli. MULTIVAC Türkiye Bölgeler Satıș Müdürü Ersin Kılıç ve MULTIVAC Türkiye Anadolu Bölge Satıș Sorumlusu Ferhat Kara ile su ürünleri sektöründeki son gelișmeleri konuștuk.

MULTIVAC’ın su ürünlerinin paketlenmesine yönelik hangi çözümleri var? Bu paketleme çözümlerinin özelliklerinden bahseder misiniz?

Ersin Kılıç: Su ürünleri sektörünün, artan dünya nüfusunun hayvansal protein ihtiyacının karșılanmasında önemli bir rol oynadığı ve gelecekte de bu önemin artarak devam edeceği kabul edilmektedir. Yarattığı katma değer ve istihdama olan katkısı ile stratejik öneme sahip olan bu sektör, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelișmektedir. Üç tarafı denizlerle kaplı ve pek çok iç su kaynağına sahip olan ülkemiz, su ürünleri açısından oldukça zengindir. Avrupa balık yetiștiriciliğinde Norveç ve İngiltere’den sonra üçüncü sırada yer alan ülkemiz, su ürünleri sektöründe iç ve dıș pazarlarda büyüyen bir çok bașarılı firmaya sahiptir.

MULTIVAC MULTIVAC, gıda d alanında l d et ve süt ü ü ürünlerinin ülii yanı sıra su ürünleri için de sunmuș olduğu yenilikçi çözümleri ile bu sektörde önemli bir role sahiptir. MULTIVAC’ın su ürünlerine yönelik paketleme çözümlerinde, termoform, hazır tabak kapatma ve vakum makineleri ile MAP (Modifiye atmosfer paketleme), vakum ambalajlama ve vakum skin teknolojisi MultiFresh™ mevcuttur. İlk vakum makinesini 1961 yılında geliștirerek bu alanda öncü olan MULTIVAC, sunduğu MAP ve vakum ambalaj çözümleri ile ürünlerin dıș atmosferden izole edilerek daha uzun raf ömürlerine sahip olunmasını sağlar. Aynı zamanda ürünlerin tazeliği ve lezzeti korunurken fiziksel görünümlerinin de çekici kalması sağlanır. Su ürünleri pazarındaki birçok referans MULTIVAC iș ortağımızda kullanılmakta olan ve pazarın standart olarak talep ettiği MAP ve vakum ambalajlama çözümlerimizi, termoform, hazır tabak kapatma ve hazneli vakum makinelerimiz ile beklentiler doğrultusunda sunmaktayız. MAP ve vakum ambalajlamadan sonraki adım olarak geliștirdiğimiz yeni MultiFresh™ paketleri ise ürünü ikinci bir deri gibi kaplar. Üst film ürünü sıkıca sarar, ancak biçimini değiștirecek bir gerginliğe yol açmaz. Böylece kemik ve kabuk gibi keskin veya sert kısımları olan ürünler de güvenli bir șekilde kaplanır. Skin film, paket içeriğini sabitlediği ve ambalajı bütünüyle sararak ürün sıvısının dıșarı akmasını önlediği için bu paketlerdeki ürünler, daha uzun

raf ömürlerine sahip olurken, dikey ve yatay olarak raflarda sergilenebilir. Böylece nihai satıș noktalarındaki raflarda ürün, son derece ön planda olurken dokunma hissi yaratan çekici bir sunumla sergilenebilmektedir. MultiFresh™, üreticilerin yenilikçi paketler ile kendi pazarlarına farklı ürün konseptleri ile giriș yapabilmesini de mümkün kılar. Bu anlamda dünyadaki örnekleri ile karșılaștırıldığında MultiFresh™ teknolojisi, özellikle su ürünleri pazarındaki yenilikçi trendlerin bașında gelmektedir.

Termoform paketleme makinesi çözümlerimizde, R 105 MF, R 175, R 245, R 275, R 575 MF, hazır tabak kapatma makinesi çözümlerimizde ise, T 300H, T 600, T 700, T 800, T 850 modellerimiz ile küçük ve orta ölçekli ișletmelerden büyük ölçekli ișletmelere kadar farklı üretim kapasitelerine yönelik olarak en uygun seçenekleri sunabilmekteyiz. Tüm modellerimiz paketleme kalitesinden ödün vermeden bağımsız olarak kullanılabilmekte veya bir üretim hattına entegre edilebilmekedir.

Çözümleriniz bağımsız olarak veya üretim hatlarına entegre edilerek kullanılabiliyor. Bu noktada entegre üretim hatlarına yönelik salt paketleme dıșında farklı çözümleriniz de var mı?

Ferhat Kara: MULTIVAC portföyü sadece ürün paketlemesi ile sınırlı olmayıp; paketleme sürecinden önce ve sonraki așamalara yönelik olarak sürekli geliștirilmektedir. MULTIVAC olarak, MAP, vakum ambalajlama ve vakum skin teknolojisi alanlarındaki deneyimlerimizle, proses ve otomasyon ihtiyaçları ile ilgili en geniș gereksinimleri karșılayabilen geniș ve özel paketleme çözümlerini, iș ortaklarımızın beklentileri doğrultusunda ‘’terzi iși’’ anahtar teslim olarak sunabilmekteyiz. Üretim hatlarında, paketleme öncesi ve sonrasındaki proses çözümlerinde, gerek MULTIVAC olarak gerekse de partnerlerimiz ile sunduğumuz ürün yükleme, sıvı dolum, hat çıkıșı paketleri ayırma, metal detektör, etiketleme ve kolileme ihtiyaçlarına yönelik hatta entegre ilave çözümlerimizle, iș ortaklarımızın paketleme hatlarından maksimum verim elde etmelerini sağlıyoruz. Tek bir kaynaktan gelen entegre pa- kketleme l çözümlerimiz l i i sayesinde, id proje j tasarımı ve yönetimi i i kolaylașırken, ekipman arayüzleri danıșmanlığımız eșliğinde netleștiriliyor. Böylece teknik ve ekonomik riskler minimum seviyeye düșürülüyor.

Saydığımız tüm bu çözümlerimiz, su ürünleri sektörüne yönelik olarak taze ürünler (hamsi, tekir, istavrit, lüfer, levrek, çipura, palamut, somon), fümelenmiș bütün veya fileto ürünler (somon, alabalık, hamsi, sardayla) ve marine-salamura ürünlerin (hamsi, sardalya, somon) paketlenmesine yönelik olarak kullanılabilmektedir. Bu konuda Türkiye’deki referanslarımız hakkında bizden bilgi alabilirsiniz.

Su ürünlerinin paketlenmesinde nelere dikkat edilmeli? Üretici ve tüketicilerin su ürünleri paketlerinden beklentileri nelerdir?

Ferhat Kara: Su ürünlerinin tașınması, stoklanması, muhafazası, tanıtılması ve pazarlanması soğuk zincire ilave olarak iyi bir paketleme ile yüksek verimlilikle gerçekleșebilir. Paketleme sayesinde ürün, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler ile mikroorganizma kontaminasyonuna karșı korunur ve dayanıklılığı artar. Ürünün tazeliğinin ve çekiciliğinin korunarak tüketiciye güvenli bir șekilde ulașması böylece sağlanmıș olur. Ülkemizde son yıllarda su ürünleri ihracatının da artması ile birlikte bu pazarların beklentilerine paralel olarak üretici firmaların en fazla önem verdikleri konular;

Mikrobiyal gelișim (Clostridium, Salmonella vb.) ve otoliz hızı (protein çözünümü) göz önünde bulundurularak gıda güvenliği ve hijyeninin sağlanması,

Nihai tüketiciye, hassas ürünlerin tazelikleri, dokuları ve lezzetlerinin korunarak ulașmasının sağlanması ve ürün kalitesinin muhafaza edilmesi,

Ürünlerin raf ömürlerinin arttırılmasını sağlayan teknolojik altyapı ve çözümleri,

Daha düșük ürün kayıplarının yașanmasıdır.

Patent ile korunan MULTIVAC Hygienic Design™ makine tasarım detayları sayesinde, çözümlerimizde gıda kodeksinin zorunlu kıldığı standartlar, gıda üretiminin ve paketleme sü-

reçlerinin tamamında karșılanmaktadır. Çeșitli kalite yönetim sistemleri ile gerekli uluslararası gıda güvenliği yönetmelikleri göz önünde bulundurularak olușturulan MULTIVAC Hygienic Design™ tasarımına sahip makinelerimiz, üreticilerin ihtiyaçları; dolayısıyla tüketicilerin ürün ve paketlemeden beklentileri doğrultusunda olușturulmaktadır. Özellikle su ürünlerinin yapısı dikkate alındığında ve ürün içeriğinde bilhassa salamura söz konusu olduğunda, piyasadaki standartların ötesindeki agresif uygulamalara yönelik așırı korozyona dayanıklı, yüksek kalitede ve hijyenik makine çözümlerimiz olduğunu vurgulamak isteriz. Yüksek kalitede malzemeye ve tasarıma sahip makinelerimizin ana fonksiyonlarını olușturan makine kalıbı, bıçak ünitesi, vakum ve gazlama sistemi gibi ekipmanlar, hem bugünün ihtiyaçları hem de ileriye dönük olușabilecek potansiyel yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, su ürünlerine uygun olacak șekilde dizayn edilebilmektedir. Böylece tüketicilerin esnek talep ve ihtiyaçları hassas ve agresif paketleme șartları da göz önünde bulundurularak karșılanabilmektedir.

Su ürünleri paketlerinde pazarın da talebi doğrultusunda hangi yenilikler mevcut? Önümüzdeki dönemde raflarda karșılașacağımız yeni teknolojiler nelerdir?

Ersin Kılıç: Diğer gıda sektörlerinde olduğu gibi su ürünleri sektöründe de sürdürülebilirlik son derece önemlidir. Özellikle sağlıklı gıda tüketiminde, sürdürülebilir enerji kaynakları da düșünüldüğünde, yenilenebilir kaynaklar olan deniz mahsulleri ve su ürünleri bir adım öne çıkmaktadır. Bu ürünlerin tazeliğinin korunması, sürdürülebilirlik için kritik olmakla beraber, paketlenmesi de bu sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem arz etmektedir. İș ortaklarımız, yenilenebilir su ve deniz ürünlerini nihai tüketicilere sunarken, bu ürünleri çevre dostu bir çözümle paketlemek istiyorlar. Geri dönüștürülebilir ambalajlar, tüm su ve deniz ürünleri uygulamalarında sürekli olarak yeniliklerin geliștirildiği bir trendden artık çok daha fazlası olmaya adaydır. Bu yüzden hem çevreye duyarlı geri dönüștürülebilen paketler hem de bu paketlerdeki ürünlerin tazeliğinin korunması ve ürünlerin nihai satıș noktalarında çok daha fazla ön plana çıkartılması arzu edilmektedir. Özellikle inovasyonun odaklandığı bu alanda MULTIVAC tedarikçileri ile birlikte tasarladığı Hybric Flat teknolojisi ile yüzde 80 ora- nında geri dönüșüme sahip, çevreye duyarlı vakum skin ambalajlar geliștirmiștir. Aynı zamanda görsel olarak benzersiz çekicilikle ürünü ön plana çıkartan, paketin ön ve arka yüzünün nihai tüketiciyle iletișim kurabildiği kağıt tabanlı skin ambalajlar, ürünlerin tazeliğinin korur ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlayarak sürdürülebilirliği destekler. Aynı zamanda perakendeciler açısından da mağaza içi ürün hazırlık ve sunumunu kolaylaștırıp, çapraz kontaminasyonu azaltması ve paket büzülme sorunlarını minimuma indirdiği için oldukça beğenilmiștir. Avrupa pazarına ve dünya geneline genel olarak baktığımızda bugün modern tüketici, besin değeri ve pișirme talimatları gibi bilgilendirici içerikleri paket üzerinde görmek istemekte; geri dönüștürülebilen hammaddeden yapılmıș, kolay açılabilen, sızdırmaz özellikte, yüksek bariyerli, açıldıktan sonra tekrar kapatılabilen, sağlıklı ve lezzetli porsiyon ürünlerin yer aldığı fonksiyonel paketleri talep etmektedir. Șu anda özellikle kırmızı et sektöründe piyasada örneklerini gördüğümüz vakum skin ambalaj trendinin önümüzdeki dönemde su ürünlerinde de artacağını ön görmekteyiz. Bu anlamda termoform ve hazır tabak kapatma makinelerimizde kullanımı mümkün olan kağıt bazlı skin ambalaj teknolojisi ile iș ortaklarımız, geri dönüștürülebilir, fonksiyonel ve göz alıcı tasarımlı paketleri ile su ürünleri piyasasında avantajlı bir konum elde edebileceklerdir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.