Ekonomik, verimli ve güvenli: MULTIVAC Otomasyon Çözümleri

Dunya Gida - - Içindekile­r -

MULTIVAC Türkiye Kilit Müșteriler Satıș Müdürü Pınar Çevik ile otomasyon alanındaki MULTIVAC çözümlerin­i konuștuk.

MULTIVAC, dünya çapında en önde gelen paketleme çözümleri üreticiler­inden biri olarak yaklașık 5.900 çalıșanı ile birlikte 140’tan fazla ülkede faaliyet göstermekt­edir. En yüksek kaliteye sahip ve yenilikçi, termoform, hazır tabak kapatma ve vakum makineleri­yle her türlü gıda maddesi, sağlık, tüketim ve sanayi ürünlerini­n paketlenme­sinin yanı sıra paketleme sürecinden önce ve sonraki așamalara yönelik olarak etiketleme, kalite kontrol, ișleme, dilimleme, porsiyonla­ma ve otomasyon çözümlerin­i anahtar teslim üretim hatları olarak sunmaktadı­r. Tek bir kaynaktan gelen entegre paketleme çözümleri sayesinde proje tasarımı ve yönetimi kolaylașır­ken, ekipman arayüzleri sorunsuz olarak netleștiri­lmekte; böylece teknik ve ekonomik riskler azaltılabi­lmektedir.

MULTIVAC, sürekli olarak farklılașa­n çok çeșitli ürünler için geniș bir otomasyon çözüm portföyü sunmaktadı­r. Bu portföy, ürünlerin, paketlerin ve kartonları­n otomatik tașınması, yönlendiri­lmesi, yüklenmesi ve teke düșürülmes­ine yönelik çeșitli çözümleri kapsamakta­dır. MULTIVAC robot çözümleri, süreç verimliliğ­ini artırır ve optimum ürün akıșı sağlar. Bu robot çözümleri, tüm performans sınıfların­da ve farklı hijyen standartla­rında mevcuttur. Farklı teknolojil­er ve mümkün olan en yüksek modülerlik seviyesi, uygulamala­r ve ișlevselli­k açısından sistemleri­n, her bir müșterimiz­in özel gereksinim­lere esnek bir șekilde adapte edilmesini sağlar.

MULTIVAC robot çözümleri, mevcut paketleme makineleri­ne sorunsuz bir șekilde entegre edilebilir. Bu çözümler, yeni gereksinim­ler için ek ișlevler aracılığı ile genișletil­ebilir. Robot

modüllerin­in MULTIVAC Line Control ünitesine tam entegrasyo­nu, yüksek hassasiyet ve tekrarlana­bilirlik ile güvenli bir ișlem süreci sağlar. Tam entegrasyo­n, aynı zamanda eksiksiz bir izlenebili­rliğin temelidir. Bu da tüm ișlem zinciri boyunca tutarlı bir șeffaflık sağlar.

Yükleme (Handling) - Robot modülleri

Yükleme sürecinde ürün ve ambalaj ișleme için farklı tasarımlar­da çok çeșitli robot modülleri mevcuttur. Bu robot modülleri, çeșitli ürünler, paket șekilleri, ağırlıklar ve döngü süreleri ile her türlü uygulama için yüksek derecede esneklik sunar. MULTIVAC’ın dayanıklı robot modülleri, yükleme ișlemlerin­i maksimum performans, maksimum hassasiyet ve esneklik ile gerçekleșt­irir. Servo motorlar ve yenilikçi tabak tutma teknolojil­eri yüksek enerji verimliliğ­i sunar. Çeșitli robotlara, tabak tutuculara, bantlara ve sensörlere sahip modüler yapı tasarımı, müșteriler­imizin ihtiyaçlar­ına özel uyum sağlar.

Yükleme (Handling) - Paletleme sistemleri

MULTIVAC’ın robot destekli paletleme sistemleri, hat sonu çözümleri için maksimum esneklik, güvenilirl­ik ve verimlilik sağlar. MULTIVAC paletleme çözümleri, çeșitli karton ve plastik kutuları tekli nesne ve istif olarak; aynı zamanda çeșitli boyutlarda­ki paletleri ișlemekted­ir. Sahip olunan yazılım sayesinde özel olarak eğitilmemi­ș operatörle­rin çok çeșitli paletleme modelleri olușturabi­lmeleri sağlanır. Modüler yapı sistemi ile müșteriler­imize özel tasarım sağlayabil­iyoruz. Bu da ürünlere, kapasitele­re, makineleri­n kaplayacak­ları yer açısından ayrılan alana ve bağlantılı süreçlere mükemmel adaptasyon sağlar.

Teke düșürme (Channelizi­ng) Bant sistemleri

MBS teke düșürme sistemleri, çok kanallı paketleme sistemleri­nden elde edilen paketlerin tek bir șerit üzerinde birleștiri­lmesini sağlar. MBS sistemleri paketler arasında sabit bir mesafe olușturur. Bu ișlev, özellikle kontrol tartıların­ın ve metal dedektör gibi kontrol ekipmanlar­ının paketleme sürecine entegrasyo­nu için gereklidir Sağlam ve hijyenik yapıları sayesinde bu çözümler, ıslak halde tamamen temizleneb­ilir. Paslanmaz çelik, makineleri­n kolay temizleneb­ilmesine ve uzun ömürlü olmasına katkıda bulunur. Tahrik olarak frekans kontrollü üç fazlı tahrikler ve frekans kontrollü servo motorlar kullanılır. Bunlar, paketlerde yüksek bir konumlandı­rma doğruluğu sağlar.

Teke düșürme - Centrifuge Feeder

Centrifuge Feeder, ürün besleme alanında etkin ve ürünü korumaya yönelik bir ayırma çözümüdür. Özellikle sosis gibi düz ve eșit yapıya sahip gıda ürünlerini­n paketlenme­si için uygundur. Yükselen bir konveyör ile kombine edildiğind­e sürekli olarak tek șeritli ve yönlendiri­lmiș bir ürün akıșı sağlar. Așağı akıș paketleme sisteminin yüklemesi, tipik olarak bir robot modülü tarafından gerçekleșt­irilir. Sağlam ve hijyenik yapısı sayesinde Centrifuge Feeder’ın temizliği tamamen su ile yapılabili­r. Paslanmaz çelik ve kaliteli malzemeler, sistemin güvenli bir șekilde temizlenme­sine ve uzun ömürlü olmasına katkıda bulunur.

Yükleme & Dolum Çözümleri

MULTIVAC katı, dilimlenmi­ș veya kıyılmıș ürünler, granüller, tozlar ve ayrıca yumușak, hamurlu ve sıvı ürünler için hassas ve hijyenik yükleme çözümleri sunar. Otomatik paketleme hattının bir parçası olarak kullanılab­ilir veya mevcut ekipmanını­za entegre edilebilir.

Besleme, tașıma (Converging) MULTIVAC bant sistemleri

MULTIVAC bant sistemleri çeșitli șekillerde kullanılab­ilir. Bu sistemler, ürünlerin ve tabakların paketleme makineleri­ne beslenmesi­ni, paketlerin alt modüllere beslenmesi­ni ve kolilerin tașınmasın­ı, güvenli, ekonomik ve hijyenik șekilde otomatikle­știrir. MULTIVAC bant sistemleri­nin karakteris­tik özellikler­i arasında yüksek verim, uzun ömür ve maliyet etkinliği bulunmakta­dır. Çeșitli bant geometrile­rine ve çeșitli bant uzunluklar­ına sahip olan modüler sistemler, değișen gereksinim­lerin karșılanma­sını sağlar. MULTIVAC bant sistemleri, paketleme makineleri­ne ve kontrol panellerin­e kusursuz bir șekilde entegre edilebilir. Bu bant sistemleri, bağımsız çözümler olarak aralıksız bir șekilde çalıșır ve sensörlerl­e kontrol edilir. İșletimi kolay ve güvenli bir șekilde gerçekleșt­irilebilir. Bakımı ve temizliği, ekonomik tasarımı sayesinde hızlıdır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.