“Alfa Kuşağı” geliyor

X kuşağının ardından Y kuşağının da pabucu dama atıldı. Son zamanlarda ağırlıklı olarak Z kuşağını konuşuyoru­z. Merak edilen konulardan biri ise Z’nin ardından hangi kuşağın geleceği… Peki, bizleri hangi yeni kuşak bekliyor?

Dunya Gida - - Içindekile­r - Özkan Özbey Ajans Dijital Kalem Başkanı

Kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalıșkanlı­ğa önem veren bir kușak olarak tanımlanan X kușağının ardından, özgür ve dahil edildiğini hissetmek isteyen, çok yönlü, kolay anlașılır ve daha șeffaf yaklașımla­rıyla öne çıkan Y kușağının, ardından ise günümüzde ekonomiler­i etkilemeye bașlayan, internet ve mobil teknolojil­eri kullanmayı seven, internet aracığıyla sosyalleșm­eyi tercih eden Z kușağının geldi. Bu kușaklarda­n sonra tüm kușaklarda­n bazı özellikler tașıyacak olmalarına rağmen, birçok yönüyle tamamen farklılașa­cak “Alfa Kușağı” sosyal yașamı ve ekonomiyi dönüștürec­ek.

Alfa Kușağı ilk olarak fütürist, demografi uzmanı ve TEDx sözcüsü Mark McCrindle ve ekibinin Z kușağından sonra hangi kușak gelecek sorusuna cevap aramalarıy­la ortaya çıktı. McCrindle ve ekibi, Avustralya’da ulusal bir anket uygulayara­k katılımcıl­arın potansiyel isimleri kendilerin­in düșünmeler­ini istemiști. Bu anket sonucunda "Alfa" adı ortaya çıktı.

Nesiller 6’ıncı kez kategorize ediliyor

Alfa kușağı ile birlikte nesiller toplamda 6’ıncı kez kategorize ediliyor. İlk olarak 1925 ve 1945 yılları arasında doğanları ifade eden ‘Sessiz Kușak’ ismiyle anılan kușak; uyumlu, kanaatkâr, çalıșkan, tutkulu ve otoriteye saygılı özellikler­le ön plana çıkıyordu. Ardından ‘Baby Boomer’ diğer adıyla bebek patlaması kușağı ise 1946 ve 1964 yılları arasında doğanları kapsıyordu. Kuralcı, çalıșkan, bașarı odaklı, amaç odaklı, sadık, otoriteye saygılı, uyumlu, kanaatkâr ve ben odaklı özellikler gösteren bebek patlaması kușağı, teknolojik gelișmeler­in yeni yeni gelișmeye bașladığı bir dönemi kapsadığın­dan, bu kușak teknolojik gelișmeler­e ayak uyduramamı­ștı.

Daha sonra gelen X kușağı ise 1965 ile 1979 yılları arasında doğanları kapsıyordu. X kușağı ise șüpheci, iș odaklı, rekabetçi, duyarlı, otoriteye saygılı, mücadeleci, kanaatkâr ve sabırsız özellikler gösteriyor­du. Ayrıca bu kușak teknolojik gelișmeler­e mecbur kaldığı için bu gelișmeler karșısında uyum sağlama eğiliminde bulunuyord­u. 1980 ve 2000 yılları arasında doğanları ifade eden Y kușağı; sorgulayıc­ı, girișimci, tatminsiz, otoriteye karșı saldırgan, özgüvenli, gerçekçi ve șeffaf özellikler tașıyordu. Teknoloji Y kușağı için hayattaki birçok unsur için temel araç ve bir simgeyi betimliyor­du. Z kușağı ise 2000 yılından sonra doğanları kapsıyor. Ekonomiyi ve sosyal yașamı da etkilemeyi bașaran Z kușağı; teknolojiy­i amaç olarak kullanan ve seven, internet aracılığıy­la sosyalleșe­n ve mobil teknolojil­erle hașır neșir olan kișilerden olușuyor.

Teknoloji hayatların­ın merkezinde olacak

2013 ile 2030 yılları arasında doğanlarda­n olușacak bu kușak en teknoloji odaklı jenerasyon olacak. Alfa’lar diğer nesillerde­n daha genç yașlarda teknolojiy­le etkileșime girecekler. Bilgiye erișme gücü açısından diğer kușaklara göre daha șanslı olan bu kușak, sahip oldukları ve hayatların­a entegre ettikleri tüm teknolojil­eri kișiselleș­tirebilme yeteneğine de sahip olacak. Diğer nesillere göre daha az konușacakl­ar, etrafların­daki diğer bireylerle sohbetleri oldukça kısıtlı olacak ve gerekmedik­çe fiziksel bulușmalar­dan kaçınacakl­ar.

Robotlar ve sanal gerçeklik merkezleri­nde olacak

Alfa kușağı, anne babalarını­n harcama davranıșla­rını en keskin etkileyece­k kușak olacak. Ebeveynler her alfa çocuk için teknolojiy­e yılda ortalama 500 dolar harcayacak. Sanal gerçeklik hayatların­ın parçası olacak, çevrimiçi alıșveriș yapacaklar ve önceki nesillere göre daha az insanla temas etmek öncelikler­i olacak. Robot arkadașlar­la ya da yardımcıla­rla oynamak, ders çalıșmak, sohbet etmek, vakit geçirmek hayatların­ın bir parçası olacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.