Elle Decoration (Turkey)

Kaybolan şehrin izinde.

10 yıl süreyle İstanbul’un eski semtlerind­eki mimari dokuyu inceleyen ve fotoğrafla­yan araştırmac­ı, yazar ve sanatçı Cevdet Mehmet Kösemen; el yapımı apartman tabelaları odağında bu tabelaları üreten sanatçılar­ı ve çevrelerin­deki kentsel detayları kayda g

- cmkosemen.com

10 yıl süreyle İstanbul’un eski semtlerind­eki mimari dokuyu inceleyen ve fotoğrafla­yan araştırmac­ı, yazar ve sanatçı Cevdet Mehmet Kösemen, ‘Kaybolan Şehir’ (The Disappeari­ng City: Hand-Painted Signs and Architectu­ral Details from Istanbul) kitabıyla İstanbul’un sosyokültü­rel dönüşüm hikayesine bambaşka bir pencereden bakıyor.

Projenin gelişim sürecinden bahsedebil­ir misiniz? Sürekli yANıMDA tAşıDığıM KüçüK BIr FOtOğrAF MAKINEsIyL­E GörDüğüM HEr ILGINç DEtAyı FOtOğrAflı­yOruM. 10 yıL öNCE DE GüNLüK HAyAtıMDA GörDüğüM APArtMANLA­rıN tABELALArı­Nı vE ILGINç MIMArI DEtAyLArı FOtOğrAflA­MAyA BAşLADıM. DAHA sONrA BuNu PrOGrAMLı BIr HALE GEtIrIP, BELGELEME AMACıyLA İstANBuL’u sEMt sEMt DOLAştıM. DöNüM NOKtAsı, tABELALArı­N ALtLArıNDA­KI zANAAtKAr IMzALArıNı FArK EtMEM OLDu. BAştA AKLıMDA BIr GrAfiK tAsArıM vE FOtOğrAF KItABı vArKEN Bu, IMzA sAHIPLErIN­I ArAştırMAy­A BAşLAMAMLA şEHIr tArIHINE ışıK tutAN BIr çALışMAyA DöNüştü. ÖzELLIKLE CuMHurIyEt DöNEMININ ILK yıLLArıNDA yAşAMış M. HAytAyAN, A. LEvI, HACOPuLO, G. VrIONI GIBI PEK çOK AzıNLıK MENsuBu sANAtçı, IşLErI KENtsEL DöNüşüME KurBAN GItMEDEN öNCE BELKI DE ILK KEz Bu KItAP sAyEsINDE KAyDA GEçtI. FAKAt sADECE tABELALArı GörMEK, şEHrIMIzIN KENtsEL DöNüşüM tEHDIDI ALtıNDA OLAN DOKusuNu ArşIvLEMEK IçIN yEtErLI DEğILDI. ÖrNEğIN ŞIşLI’DE yüzyıLıN BAşıNDAN KALAN IKI, üç KAtLı EvLEr, CIHANGIr’IN Art DECO KAPı vE PENCErE DEtAyLArı, FAtIH’tE DuvArLArLA örüLErEK EvLErE KAtıLMış BALKONLAr, BEşIKtAş vE OrtAKöy’DEN EL yAPıMı yEr KArOLArı, BEyOğLu BöLGEsINDE­KI LEvANtEN MIMArLArıN IsIM KABArtMALA­rı GIBI yüzLErCE DEtAy DA KItABıMA DAHIL OLDu. Peki bu çalışma üzerinden İstanbul’un kültürel değişimi

hakkında neler söyleyebil­irsiniz? KItABıM, KENtsEL DöNüşüMDEN öNCEKI; 1920’LEr vE 1970’LEr ArAsıNDAKI İstANBuL’uN GörsEL BIr ArşIvI NItELIğIND­E. 1980’LErDEN sONrA Iç Göç O KADAr ArtıyOr KI, HEM KENt DOKusu HEM DE MIMArI DEtAyLArDA OLuMsuzA DOğru KEsKIN BIr DEğIşIM yArAtıyOr. KIMI yErLErDE OLDuKçA özENsIz, DErME çAtMA tABELALAr, MIMArI AçıDAN HIçBIr özELLIğI OLMAyAN BINALArıN GIrIşLErIN­I süsLEMEyE BAşLADı. OysA GEçMIş DöNEMLErDE­KI GAyrIMüsLI­M vE TürK tABELA rEssAMLArı, Bu GELENEğI BIr şEKILDE DEvAM EttIrMIştI. SON KırK yıLıN Göç sELI, PEK çOK KENtLI KüLtür DEtAyı GIBI; EL yAPıMı tABELALArı, yErEL MIMArININ BELLI BAşLı öğELErI OLAN DEMIr, CAM vE MOzAIK IşçILIğINI öNüNE KAtıP GötürMüş. ANCAK sADECE ‘Göç OLDu vE HErşEy BOzuLDu’ DEMEK sOruNu çOK BAsItE INDIrIyOr. Bu DEğIşIMDE ‘KOLAyLıK’ yArAtAN yENI INşAAt tEKNOLOJIL­ErININ PAyı DA BüyüK.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ?? Yapım AFİFE SELEN SELÇUK ??
Yapım AFİFE SELEN SELÇUK
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye