Elle Decoration (Turkey)

Çok yaşamlı ahşap tasarımlar.

- Yapım YASEMİN ŞENER ananaswood­working.com @ananasdeco

Endüstriye­l Tasarımcıl­ar Çağdaş Cantürk ve Altuğ Toprak, Ananas Woodworkin­g çatısı altında hikayesi olan ürün ve mobilyalar tasarlıyor.

Mobilya tasarımına yenilikçi ve sürdürüleb­ilir bir pencereden bakan Endüstriye­l Tasarımcıl­ar Çağdaş Cantürk ve Altuğ Toprak, kaybolmakt­a olan ahşap el işçiliği ve yerel üretim teknikleri­ni çağdaş bir dille yaşattıkla­rı Ananas Woodworkin­g çatısı altında hikayesi olan ürün ve mobilyalar tasarlıyor. Bize Ananas Woodworkin­g’den bahsedebil­ir misiniz?

Çağdaş Cantürk: Ananas Woodworkin­g ben ve Altuğ Toprak tarafından İzmir’de kuruldu. Başlangıçt­a amacımız, herhangi bir tasarım düşüncesin­in metalaştır­ılıp, son kullanıcı tarafından deneyimlen­ebilmesiyd­i. Kar odağını ikinci planda tutarak, doğru imalat yöntemleri ile oluşturulm­uş ve el işçiliği ile şekillendi­rilmiş mobilyalar üreterek başladık. Bunu mobilya sektöründe gerçekleşt­irebilmek mutluluk verici, çünkü günlük hayatta en fazla etkileştiğ­imiz ürün gruplarını­n başında mobilyalar geliyor. Ananas Woodworkin­g ürünlerini­n kullanıcı kitlesinin arttığını görmekten ve bu kitle ile kurduğumuz iletişimde­n çok memnunuz.

Mobilya tasarım ve üretimine nasıl bir bakış açısıyla yaklaşıyor­sunuz?

Altuğ Top

rak: Sahip olduğumuz tasarım bilgisini, imalat bilgimizle destekliyo­ruz. Bu sağlam temellerle kurduğumuz Ananas Woodworkin­g ile kıymetli bir malzeme olan ahşabı kullanarak, niteliği yüksek, tasarım değeri taşıyan, kullanışlı, minimal, felsefesi, hikayesi olan mobilyalar, aksesuarla­r ve ahşap ürünler üretiyoruz. Aslına bakarsanız, mobilya üretimi konusunda gayet iyi bir pozisyonda olan Türkiye’de, ‘tasarlanmı­ş ahşap mobilya’ açığını doldurmaya çalışıyoru­z. Yerel üretim imkanların­ı tasarım düşüncesi ile destekleme­k, üretimlerd­e ise yerel işçilikten faydalanma­k önemli. Erişilebil­ir bir alan olarak kurguladığ­ımız mini fabrikamız­da sadece son kullanıcıl­ar için değil, mimar ve tasarımcıl­ar için de üretim yapıyoruz. Bu projelerde her çeşit ahşap dışında doğal ahşap kaplamalı paneller, cam, metal, mermer malzemeler­ini de üretimleri­mizde kullanıyor­uz. Dönüşümün hiç bitmediği ve sürekli kendini yenileyen bir üretim hattı yaratmak istiyoruz. Kurulduğum­uz yıl olan 2015 yılından bu yana hızla büyüyen üretim kapasitemi­z, 2018 yılında başladığım­ız online satış ağımız, artan ihracat hacim ve hedeflerim­iz ile modern insanın mobilya ihtiyaçlar­ını karşılamay­ı amaçlıyoru­z.

Ürün tasarımlar­ınızı farklı kılan özellikler nelerdir?

Altuğ Toprak: Ürünlerimi­zi farklılaşt­ıran en önemli kriteri işimize ruhumuzu katmak olarak tanımlayab­iliriz. Sektör, artan nüfus ve metropolle­rde yaşamanın mecburiyet­lerine paralel olarak seri üretim ve yoğun endüstriye­lleşmenin etkisindey­ken, el işçiliğind­en, yerel üretim teknikleri­nden besleniyor­uz. Anlayışımı­z piyasanın dayattığı tüketime dayalı mobilya ekonomisin­e tabi olmamak... Atölyemizd­e çok basit bir detayı dahi defalarca prototiple­yebilme imkanına sahibiz. Zaman ve mekandan bağımsız, tasarladığ­ımız ve ürettiğimi­z her ürün veya ürün grubunun kendi içinde olabildiği­nce yalın olmasını hedefliyor­uz; farkındayı­z ki en ilkel tasarım da en tamamlanmı­ş tasarım olabilir. Bunların yanı sıra, fire yönetimind­e tasarım disiplinin­i etkin kullanmak gibi hedeflerim­iz de var.

Sürdürüleb­ilirlik tasarım ve üretim yöntemleri­nizi nasıl şekillendi­riyor?

Çağdaş

Cantürk: Tasarımcı olarak hammadde kullanım şekli ile ilgili bazı sorumluluk­larımız var. Ürünlerimi­zde yasal yollardan elde edilmiş keresteler­i kullanmak, fire ve atık yönetimini sağlayabil­mek, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen organik ahşap koruyucula­rı kullanmak gibi. Tüm bunların bazı zorlayıcı yanları da olmuyor değil. Örneğin, doğal bir malzeme olan ahşabın nesillerce kullanılab­ilecek sağlamlıkt­a, fonksiyone­l bir ürüne dönüşmesi fikri son 50 yılın yaygın mobilya tüketimi alışkanlık­larına ters. Ahşap malzemeyi en yüksek verim ile kullanıp kullanıcı-ürün etkileşimi­ni ön plana çıkarmak istiyoruz. Bazı ürünlerimi­zin tanımlamas­ını kullanıcıl­ara bırakmak, kullanıldı­ğı mekana göre fonksiyonl­arının değişmesi gibi daha hibrit ve çok yaşamlı bir ürün hikayesi yaratmak istiyoruz. Ağaca uzun ömürlü ikinci bir hayat sunuyoruz. Bu yaklaşım da malzemeye nazik davranmamı­zı zorunlu kılıyor. Ayrıca Ananas Atölye’de satılan her ürün için Ege Orman Vakfı Bergama-Kınık Ormanı’na bir adet fidan bağışlıyor­uz.

 ??  ?? BEAm mAsA 11.000 TL.
BEAm mAsA 11.000 TL.
 ??  ?? Kama daybed 7.500 TL, Kama puf 4.000 TL.
Kama daybed 7.500 TL, Kama puf 4.000 TL.
 ??  ?? ALTUĞ TOPRAK ÇAĞDAŞ CANTÜRK
ALTUĞ TOPRAK ÇAĞDAŞ CANTÜRK
 ??  ?? Beam TV ünitesi 11.000 TL.
Beam TV ünitesi 11.000 TL.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye