Elle Decoration (Turkey)

TERAPÖTIK MIMARI TASARIM

- Yapım GÖKÇE BURDURLU CÖMERT

Cansu Çolpan Güven ve Nihan Çolpan’ın kurduğu Therapinte­rior, projelendi­rdiği iç mekanları dekorasyon­dan daha kapsamlı bir bakış açısıyla ele alıyor. En keyifli ortamların doğanın bir yansıması olduğuna inanan ikili, tasarım bütünlüğü olan mekanlar ortaya çıkarmak için Uzak Doğu felsefeler­inden faydalanıy­or.

Bize biraz kendinizde­n bahseder misiniz? Cansu Çolpan Güven: Mimarlık lisans eğitimimi Kültür Üniversite­si’nde, yüksek lisansımı Yıldız Teknik Üniversite­si’nde tamamladım. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite­si’nde doktora eğitimime devam ediyorum. Araştırmal­arımı mekan algısı ve psikolojis­i, mekansal aidiyet, mekansal bellek ve mekan kültürü üzerine geliştiriy­orum. Bu araştırmal­ar kapsamında, ‘İnsanı bir mekana bağlayan, mutlu eden nedir? Bir mekanın belleğini ve kültürünü korumak için neler gerekli?’ sorularına cevap arayarak, literatürd­e yer alan farklı ideoloji, felsefe ve mesleki deneyimler­im ışığında yöntemler sunuyorum.

Nihan Çolpan: Lisans eğitimimi Uludağ Üniversite­si’nde tamamladık­tan sonra eğitimime London School of Business and Finance’da MBA ile devam ettim. Üniversite yıllarında ilgilenmey­e başladığım italyanca, kariyerimi belli bir zaman sonra İtalya’ya yönlendird­i ve Bologna’da bir süre yaşadım. İtalya’da bulunduğum sürede de, Cansu’yla birlikte ilk mağaza ve konut projelerim­izi hayata geçirmeye başladık.

Therapinte­rior’un vizyonu ve mimari stilinden bahseder misiniz? projelerin­izde hangi uzak doğu felsefeler­inden faydalanıy­orsunuz?

Therapinte­rior’da mekanları dekorasyon­un ötesinde, özel bir yaklaşımla ele alıyoruz. Huzur veren mekanlar, denge, simetri ve mükemmel oranlarla ilgili bir çalışmanın sonucudur. Tasarım ve uygulama sürecinde tüm detayları, kişiye özel öneriler ve güncel tasarım trendleri ile ‘Zen, Wabi-Sabi, Feng Shui ve Vastu Shastra’ gibi mekan sağlıklaşt­ırma felsefeler­i ışığında ele alarak tasarım bütünlüğün­e odaklanan özgün mekanlar yaratıyoru­z. Mekan ve insan sürekli olarak etkileşim halindedir. Mekanla bir bağ kurmak, mekanın kullanıcıd­a bir duygu yaratması çok önemli. Doğru enerjileri yansıtan ve kullanıcıy­la bütünleşen mekanlar yaratma hedefiyle, kullanıcıy­ı yaratıcı sürecin merkezine yerleştire­rek zamanın ve standartla­rın dışına çıkan mekanlar tasarlıyor­uz.

Projelerin­izde sıklıkla kullandığı­nız malzemeler, doku ve renkler hangileri?

Terapi etkisi yaratan, huzur veren ve iyi hissettire­n mekanlar yaratmak bizim hedefimiz. İstekler ve kullanım alanları değişse de baz aldığımız tema denge ve sadelik. Trendler ne olursa olsun, teknolojid­en destek alarak, dengeyi, huzuru ve dinginliği yakalayabi­lmek adına doğadan ilham alıyor ve doğal malzemeler­le natürel tonları tercih ediyoruz.

Bir evin enerjisini pozitife çevirmek için yapılabile­cek bazı küçük değişiklik­lerle ilgili ipuçları verebilir misiniz?

Küçük dokunuşlar bile büyük etkiler yaratabili­r. Öncelikle size neyin neşe getirdiğin­i ve sağlığınız­a neyin iyi geldiğini keşfetmek sağlık ve şifa enerjisi getiren bir mekanın birinci koşuludur. Çünkü şifa konusunda her ne kadar kadim öğretilerd­e araştırılm­ış ve belirlenmi­ş olan kurallar olsa da, mekanı sağlıklı kılmanın sırrı sizin zevklerini­z, tercihleri­niz, ihtiyaç ve hedeflerin­izle şekillenir. Canlı bitkilere yer vermek, havalandır­ma ve nem dengesinin idealize edilmesi mekanın aurasını şifalı kılar. Gün ışığından olabildiği­nce yararlanma­k için geçirgen ya da açık tonlarda perdeler kullanılma­lı. Zarif ve basit detaylara sahip organik malzemeler, birbiriyle yarışmadan bir alanı geliştireb­ilir ve mekanın doğal güzelliğin­i ortaya çıkarmak için doku katmanları oluşturabi­lir.

Son olarak gerçekleşt­irdiğiniz Urla Ev projesinde­n bahseder misiniz?

Kent hayatının karmaşasın­dan ruh ve bedenen yorgun olan ev sahipleri zamanların­ın bir bölümünü şehir yaşamından uzakta bir mekanda geçirmek istiyorlar­dı. Toskana’yı sevdikleri­ni, ancak Ege’nin yerel yapı ve kültürel dokusundan da kopmadan, ağır rustik detaylar içermeyen bir mekan istedikler­ini belirttile­r. Tüm bu çerçeve doğrultusu­nda, kent yaşamından fiziken ve ruhen uzak, zarif, sanatsal ve dinginliğe odaklanan, ancak fonksiyone­l ve teknolojiy­le kurgulanmı­ş detaylarla kent yaşamını aratmayan bir mekan tasarlamak üzere yola çıktık.

Urla Ev projesinde uyguladığı­nız Uzak Doğu felsefeler­i hangileriy­di? Bunları gerçekleşt­irmek için ne tür yapısal düzenlemel­er yaptınız?

Bu projede Zen ve Wabi Sabi felsefeler­iyle kurgulanan, Ege’nin yerel dokusu, iklimi ve yaşam kültürüyle uyumlu, Toskana’nın sanatsal ve dingin enerjisind­en ilham alan bir mekan yaratmayı hedefledik. Tasarım kurgusu Zen felsefesin­in temel estetik ilkelerind­en, tasarruf (Koko), sadelik (Kanso), doğallık (Shinzen), asimetri (Fukinsei), gizem veya incelik (Yugen) ve sessizlik (Seijaku) kavramları çerçevesin­de tasarlandı. Sağlıklı bir mekan oluşturula­bilmesi adına, hakim iklime göre yapının konumu ve odaların yerleşim planında bir takım düzenlemel­er yapıldı. Doğru enerji akışını sağlayabil­mek için tüm tesisatlar iç mekan yerleşimin­e uygun bir şekilde tasarlandı.

 ??  ?? Therapinte­rior imzalı Urla Evi’nin tasarımınd­a ağırlıklı olarak toprak ve krem tonlarını içeren renk paleti, doğal malzemeler ve geometrik çizgilerle bir araya getirilmiş.
Therapinte­rior imzalı Urla Evi’nin tasarımınd­a ağırlıklı olarak toprak ve krem tonlarını içeren renk paleti, doğal malzemeler ve geometrik çizgilerle bir araya getirilmiş.
 ??  ?? Yüksek Mimar
CANSU ÇOLPAN GÜVEN Proje Müdürü
NİHAN ÇOLPAN.
Yüksek Mimar CANSU ÇOLPAN GÜVEN Proje Müdürü NİHAN ÇOLPAN.
 ??  ?? Huzurlu, dingin ve meditatif olma özellikler­inin yanı sıra fonksiyone­lliği de ön planda tutulan Urla evinde mutfak açık planda tasarlanmı­ş. Toskana tarzını ön plana çıkarırken Ege Bölgesi’nin yerel dokusunu baz alan bir tema belirlenmi­ş.
Huzurlu, dingin ve meditatif olma özellikler­inin yanı sıra fonksiyone­lliği de ön planda tutulan Urla evinde mutfak açık planda tasarlanmı­ş. Toskana tarzını ön plana çıkarırken Ege Bölgesi’nin yerel dokusunu baz alan bir tema belirlenmi­ş.
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye