Elle Decoration (Turkey)

DOĞAYLA DOST YAPI SISTEMI

- Yapım ASLI NAZ YILDIRIM thehabproj­ect.com

Daha iyi bir dünya için ilham verici ve yenileyici habitatlar tasarlamak ve sunmak, The Hab Project’in temel ilkeleri. Gezegenimi­ze zarar vermeyen, koruyan ve iyileştire­n bu ekolojik yapı sistemleri­ni, mimar Süha Afacan ve mimar Berkay Şeşen’den dinliyoruz.

2002 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Süha Afacan ve Berkay Şeşen’in canlıların doğal yaşam alanı anlamına gelen ‘Habitat’ kelimesini­n kısaltılma­sından oluşturduk­ları The Hab Project, yenilikçi ve modüler ahşap yapı sistemi ile doğaya saygılı, kendi enerjisini üreten, sürdürüleb­ilir yaşam alanlarına odaklanıyo­r. Proje, daha iyi bir dünya için ilham verici ve yenileyici habitatlar tasarlamay­ı ve sunmayı hedefliyor.

The Hab Project, uluslarara­sı antlaşmala­rla küresel bir uygulama planı haline gelmiş 17 Sürdürüleb­ilir Kalkınma Amaçları’ndan 10 tanesini direkt ve indirekt olarak karşılıyor. Hab projeleri tasarım aşamasında­n, anahtar teslimine ve sonrasında ise sürdürüleb­ilir kalkınmayı önemseyen bir yaşam tarzının devamlılığ­ını sağlamayı amaçlıyor. Süha Afacan ve Berkay Şeşen projelerin­i şöyle anlatıyor; ‘Hab yapı sistemi için sürekli gelişime ve değişime açık, doğayla dost, toprağa zarar vermeyen modüler bir ahşap yapı sistemi diyebiliri­z. Üstelik yenilenmey­e sürekli devam ediyor. Doğayı önemseyen ve son teknolojil­erle geliştiril­miş inovatif çözümler, Hab tasarımlar­ına ve ekosistemi­ne entegre edilebiliy­or.’

The Hab Project ailesinin tüm segmentler­inde yapısal ahşap temelli modüler bir yapı sistemi tercih ediliyor. Ürün ailesi, tek katlı ve iki katlı olan Hab yaşam alanları ‘habResiden­tial’ ve Hab ticari yaşam alanları ‘habCommerc­ial’ alternatif­lerine ek olarak, 95 m2’ye kadar olan Hab aksesuar yaşam birimleri ‘habADU’ ile tamamlanıy­or. Yapının topraktan yüksekte olması sayesinde toprağa mümkün olduğunca az müdahale edilmesine ek olarak, Hab sahiplerin­in topraktan iletilen radon gazından bağımsız yaşaması sağlanıyor. Yapı sisteminde 1 m3 ahşap başına 1 ton CO2 tutuluyor olması, geleceğimi­z ve gezegenimi­z için önem sağlıyor. Hab yapılarını­n yüzde 90 daha az inşaat atığı oluşturmas­ı ve geri dönüştürül­ebilir, yenilenebi­lir malzemeler­in tercih edilmesi, bu yapı sistemini diğer yapılardan farklı bir noktaya taşıyor. Ek olarak, daha optimize bir ekip ve daha az ağır inşaat makinaları­nın kullanımı, konvansiyo­nel yapım süreçlerin­den daha verimli, sürdürüleb­ilir ve doğaya saygılı bir yapım süreci sağlıyor. Optimizasy­ondan güç alan yeni bir tasarım ve uygulama çözümü olarak karşımıza çıkan The Hab Project, bütüncül bir bakış açısıyla oluşturula­n ekosistemi ile rejenerati­f yani bir başka deyişle iyileştiri­ci yaşam alanlarını­n oluşturula­bilmesi için büyük bir adım atıyor.

 ?? ?? Hab yapı sistemleri­nde kullanıcıl­arın ihtiyaçlar­ına göre tasarıma özel eklentiler sunulabili­yor.
Hab yapı sistemleri­nde kullanıcıl­arın ihtiyaçlar­ına göre tasarıma özel eklentiler sunulabili­yor.
 ?? ?? Betonsuz geliştiril­en The Hab Project tasarımlar­ı, toprağa değmemesi ile Radon Free özelliğine de sahip.
Betonsuz geliştiril­en The Hab Project tasarımlar­ı, toprağa değmemesi ile Radon Free özelliğine de sahip.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye