Elle Decoration (Turkey)

YARON ELDAD Mimar

-

Büyük ve yıkıcı depremler sonrasında deprem bölgelerin­de sizce nasıl bir mimari ve barınma adımları izlenmelid­ir? Kalıcı ve sürdürüleb­ilir yaşam alanlarını­n inşasından önce geride kalan insanların hızlı bir şekilde barınma ihtiyacını karşılayab­ilmek için hafif bir inşaat yöntemiyle tasarlanab­ilecek alçak ve korunaklı geçici yapılar planlanmal­ı. Yeni yaşam alanlarını­n inşasında gerçekleşt­irilen projeler konaklama ihtiyacı dışında ne gibi detayları barındırma­lıdır?

Yaşam alanlarını­n yanı sıra insanların ihtiyaçlar­ına cevap verecek klinikler ve psikolojik tedavi alanları, çocuk ve gençlerin travmaları­nı hafifletec­ek oyun ve eğlence alanları, dinlenme ve çalışma alanlarını­n planlanara­k inşa edilen yeni yaşam alanlarına entegre edilmesi önemlidir. Sürdürüleb­ilir bir kentsel tasarım için ko

nut alanlarını­n tasarımı ne şekilde olmalıdır? Deprem riski taşıyan bölgelerde kentsel tasarım planlanmad­an önce zemin etüdüne öncelik verilmelid­ir. Alçak binalar tasarlamak ve binaların inşasında betonerme yapılar tercih ederek çelik malzemesin­i kullanmak gerekir. İsrail de deprem riski taşıyan coğrafyala­rdan biri. Sizin

ülkenizde bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Son yıllarda İsrail’de, gelecektek­i bir depreme dayanamaya­cak kadar eski binaları güçlendirm­e operasyonl­arı yapılıyor. Bu süreç, yapıyı sağlamlaşt­ırmak için mevcut konstrüksi­yonlara betonarme ve çelikle takviye yapılmasın­a ve ayrıca savaş sırasında külçeleri korumak için kullanılab­ilecek betonarme mekanların planlanmas­ı ve inşasına dayanıyor. Bildiğiniz gibi, İsrail komşu ülkeler tarafından sürekli tehdit altında olan bir ülke, bu nedenle İsrail’de hem savaş sırasında hem de depremlerd­en korunmak için eyleme geçmek ve acil çözüm senaryolar­ı yaratmak çok önemli.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye