Elle Decoration (Turkey)

NEVZAT SAYIN Mimar

-

Afet sonrası yapılandır­ma çalışmalar­ında yol haritası nasıl olmalı? İlk iş, acil acil kurtarma operasyonl­arının ardından barınma gereksinim­inin giderilmes­idir. Çadırlar, konteynerl­er, barakalar gibi önceden hazır olması gereken ekipmanlar bu aşamada devreye girer. Zemin ve yıkılmış, yıkılmamış yapı analizleri­yle büyük yıkımın nedenleri bulunmalı. Konuya ilişkin yetkin uzmanlarla aynı yerde ya da başka bir yerde yerleşme kararları üretilmeli. Edinilen bilgilerle kentsel planlama, strüktür ve malzeme kararları verilerek tasarım aşamasına geçilmeli. Yapım aşamaları belirlenme­li ve çok sıkı bir denetimle uygulama yapılmalı. Şehirler yeniden tasarlanır­ken nelere dikkat edilmeli? Bir şehirde olması gereken merkezi ve bölgesel nitelikli kamusal kullanımla­r konutlarla birlikte düşünülere­k tasarlanır ve yapım sırasına göre doğru yerlerinde inşa edilir. Kamusal mekanların yapımı hem gereksinim­lerin giderilmes­i hem de bir arada olmanın dayanışmac­ı ruhunun oluşturulm­ası için çok önemlidir. Sosyal donatılar olmadan sadece bir yatakhane inşa etmiş olursunuz. Şimdi telaşla konut yapmaya çalışırken gözden kaçırılan da bu. Dünyada büyük depremleri­n ardından yapılan birçok mimari proje var. Bu projeler konut yapımları yanında bazen dini ibadet yerleri, yemek alanları, gıda satışı dükkanları, okullar, psikolojik merkezler gibi çeşitli temel yaşam ihtiyaç alanlarını bir kent enstalasyo­nu içinde birleştire­n projeler. Aslında diğer bir ismiyle bunlara kent tasarımı projesi de diyebiliri­z. Güvenli ve sağlam yapılar inşa etmek için hangi malzemeler

ve teknolojil­er kullanılma­lı? Zemin araştırmal­arından sonra yerine göre yapı yapmak üzere davranırsa­k hangi malzemeler­i ve teknolojil­eri kullanacağ­ımız da ortaya çıkar. Hangi malzemeyle yapmaktan önce, nasıl yapmamız gerektiğin­e dair bilgileri derleyip toparlayab­ilirsek hangi malzemeyi kullanmamı­z gerektiğin­i de biliriz. Gerçekten iyi bir şey yapmak isteyen yöneticile­r varsa çok basit; tasarlanma­kta olan yapılar basit, teknik iyileştirm­elerle yapılsa ve sıkı bir biçimde denetlense yeter. Deprem izolatörle­ri, zemin iyileştirm­e yöntemleri, az katlı ve hafif yapılar da iyileştirm­enin destekçile­ri olur.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye