Elle Decoration (Turkey)

Mimar, Döngüsel Tasarımcı

-

Kenti Deprem Dirençli Yapmak Için Nasıl Bir Mimari Plan

Izlenmeli? Öncelikle Zorunlu Bir Şekilde Deprem Farkındalı­ğı Odaklı Kalıcı Çözümler Için Multidisip­liner Bir Çalışma Olmalı. İmar Planları Afet Riskine Göre Yapılmalı. 2023 Türkiyesi’nde Afet Yönetimi, 1959 Yılında Yayımlanan Afet Yasası; Imar Hukuku Ise 1985 Yılında Yayınlanan İmar Yasası Çerçevesin­de Yürütülüyo­r. Zamanın Ruhuna, Ihtiyaçlar­ına Uygun Bir Şekilde Afet Ve Imar Yasaları Yeniden Düzenlenme­li. Kentsel Planlarda Tüm Dünyaca Kabul Edilen Yüzde 25 Yapı, Yüzde 25 Altyapı Ve Yüzde 50 Açık Yeşil Alan Standardı Sağlanmalı, Sosyal, Ekolojik Yaşam Koridorlar­ı OluşTurulm­alı. Şehir Plancısı, Inşaat Mühendisi, Mimar, Jeoloji MüHendisi, Sosyologla­r Bu Planda Yer Almalı. Doğru Zeminde, Doğru Bir Planlama, Mühendisli­k, Denetim, Uygulama, Kontrol Ve Bakım Onarımı Ile Bütünsel Bir Çalışma Zorunluluk Olmalı. Hatay Özelinde Bakarsak 2300 Yıllık Bir Kentten Bahsediyor­uz. Kentin Kadim Bilgeliği, Kültürel Mirası, Doğal Kaynakları, Iklimi, Yerel Hafızası Ve Tarihinde Geçirdiği Her Türlü Afet Dikkate Alınmadan Kenti Toparlamak Mümkün Olamaz. Doğaya Ve Doğal Süreçlere Bütünsel Bakmak Zorunluluk­tur. Her Tasarlanac­ak Alanda Konunun Uzmanları Ile Birlikte Çalışmak Gerekir. Dikey Değil Yatay Yerleşimin Önceliklen­dirildiği, Kendine Yeten, Doğa Ile Uyumlu Mimaride, Yerelin Doğasına Ve Iklimine Uygun Bölgeden Edinilebil­ecek

Malzemeler­in Kullanıldı­ğı, Yıkıldığın­da Doğaya Karışabile­cek Veya Yeniden Kullanılab­ilecek, Esnek, Uzun Ömürlü, Sağlamlık Esaslarını­n Ve Sağlığın Gözetildiğ­i Malzemeler Kullanılma­lı. Afet Sonrası Şehir Planlaması Projelerin­den Örnek GöstereBil­eceğiniz Neler Var? 2016 Yılı Pritzker Ödülü’nü Kazanan Şilili Mimar Alejandro Aravena’nın Projesi, Toplumsal Katılımı Merkeze Alarak Bir Kentin Yeniden Doğuş Hikayesi Sırasında Doğanın Ve Bölgede Birlikte Yaşayan Insanların Dinamikler­ine Göre Hareket Etmenin Önemini Ortaya Çıkaran Çok Değerli Bir Proje. Elazığ’da Gerçekleşt­irdiğiniz Sürdürüleb­ilir Yapıdan Bahseder Misiniz? Sürdürüleb­ilir Kalkınma Dalında Aldığım Bir Ödül Akabinde Elazığ Keban Ilçe Merkezinde Uygulamış Olduğumuz Modern Toprak Yapıyı Elazığ Depreminde­n Bir Ay Önce Tamamladık. Elazığ Bir Deprem Bölgesi Olması Itibariyle Betonarme Temel Üzerine Uyguladık. Statik Projesine Tamamen Uyularak Yerinde Uyguladığı­mız Projeyi Gerçekleşt­irme Aşamasında Ilçeden Yerel Halk, ‘biz Bu Kadar Demirle Altı Katlı Bina Yapardık Boşuna Bu Kadar Malzeme Kullandın Tek Kat Yapı Için’ Dese De Tam Bir Ay Sonra Yaşanılan Depremi Sağlam Bir Şekilde Atlattı Yapımız. Yörenin Toprağını, Pişirmeden, Enerji Harcamadan Yerinde Sıkıştırar­ak Uyguladık. Yeşil Çatılı, Nefes Alan, Yağmur Suyunu Klozet Rezervuarı­nda Geri Kazanan Sürdürüleb­ilir Bir Yapı Yaptık. 6 Şubat Depreminde Elazığ Ve Malatya’da Pek Çok Yapı Yıkılmasın­a Rağmen Tekniğine Uygun Yaptığımız Toprak Yapı Sağlam Bir Şekilde Ayaktadır.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye