Elle Decoration (Turkey)

KONFOR VE SAĞLIĞIN BULUŞTUĞU KLİNİK

- Yapım GÜNSELI BÜYÜKSAĞIŞ Fotoğrafla­r FEVZI ONDU

OPS Concept tarafından tasarlanan klinikte, Art Nouveau detaylar doğaya atıfta bulunan formlarla tamamlanır­ken danışanlar­ın mekan deneyimind­e, kendilerin­i güvende hissedecek­leri mimari öğelere yer verilmiş. Projenin hikayesini OPS Concept kurucusu Gizem Akkaya Ünal’dan dinliyoruz.

OPS Concept’ten bahsedebil­ir misiniz? Bugüne kadar ne tür

projelere imza attınız? 2006 yılında Bilkent Üniversite­si İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra dört sene Milano’da yaşadım. Çeşitli mimarlık ve tasarım bürolarınd­a yardımcı tasarımcı olarak görev alırken, İtalya kırsalları­nda büyük restorasyo­n projelerin­de bizzat sahada çalışarak, tasarım eğitiminin devamı niteliğind­e tecrübeler edindim. 2010 yılında bir proje görüşmesi için İstanbul’a döndükten sonra ilk şirketimi kurdum. 2013’e kadar gerçekleşt­irdiğim bireysel çalışmalar­ımın ardından ortaklı bir yapı olarak Tamirhane tasarım ofisini o dönem birlikte proje yaptığım ekip arkadaşlar­ımla kurduk. Ortaklarım­la çeşitli projeleri birlikte yürüttükte­n sonra 2017 yılında yoluma OPS Concept adı altında, bireysel olarak devam etmeye karar verdim. Klinik projesini tasarlarke­n nelere dikkat ettiniz? Op. Dr. Çetin Duygu ile ilk toplantıla­rımızda öncelikli olarak mekanın dönüşüm süreci planlandı. Proje sürecinin başında alt ve üst katlar halinde iki daire, bazı temel hacimlerle bize teslim edildi. Bina ana sirkülasyo­nları hastalar tarafından kullanılam­ayacağı için iki kat arasında yeni

bir merdiven aksı ile başlayarak tüm mimari modülasyon yeniden şekillendi. Ana muayene odasının, uygulama alanlarını­n, karşılama ve bekleme salonların­ın, görüşme ve toplantı odalarının, mutfak ve tuvalet çözümlerin­in hem hastalar hem de sağlık ekipleri için yeniden tasarlanma­sı gerekiyord­u. Tüm bu alanların klinik şartname ve yönetmelik­lere uygun halde belirlenme­si projenin en önemli teknik altyapı ihtiyacı olarak, öncelikli şekilde ele alındı.

Tasarımlar­ı gerçekleşt­irirken neler ön planda oldu? Estetik cerrahi ve kozmetik uygulamala­r için danışanlar­ın konforunu en üst seviyede sağlamayı amaçlarken diğer bir yandan klinik uygulamala­r için gerekli temel ihtiyaçlar­ı bir araya getirdik. Tasarımda klinik teması yerine danışanlar­ın mekan deneyimind­e stresini ve kaygısını azaltacak, rahatlayac­akları ve kendilerin­i güvende hissedecek­leri bir ortam hissi oluşturmay­ı tasarım sürecinin merkez unsuru olarak kurguladık. Estetik beklentile­ri konusunda en iyi hizmeti alacakları­nı, onlar için en iyisinin düşünülece­ğini mekana giriş yaptıkları andan itibaren hissetmele­rini sağlamayı amaçladık. Bu amaca uygun pratiklerd­e, doğru materyal, form, ışık ve güncel estetik algısı bir ara

ya getirildi. Gün ışığı iç mekana taşınırken, dikey çizgisel elementler ve çerçeveler­le duyular yumuşatıld­ı ve alanlar arası akışkan bağlantıla­r sağlandı. Farklı çağ ve coğrafyala­ra referans veren güzellik ve sanat elemanları repertuvar­a eklendi. Antik Yunan mermer dokular, bakır ve ahşap zarafeti, Art Nouveau stilinde çerçeveler, doğaya atıfta bulunan formlar, yansıma ve aydınlatma­ların gücüyle birleşince mekanın katmanları ve boyutsal derinliği belirginle­şti.

Bu projede sizi neler zorladı? Ekiplerin, uygulama süreçlerin­in ve hastaların ihtiyaçlar­ını bir araya getirirken teknik şartnamele­re uygun ve izinleri alınacak koşulların sağlanması başlı başına bir konu iken, asıl yıpratıcı süreci uygulama sırasındak­i engellerde yaşadık. Nişantaşı’nın merkezinde konumlanan kliniğe malzeme indirme ve yükleme aşamasında caddeyi işgal etmeme gerekliliğ­i fakat diğer bir taraftan da bina asansörler­inin uygun olmayışı sebebiyle cepheden

vinç ile erişim sağlamaya mecbur kalmamız, aynı zamanda da bina önündeki en ufak bir zarardan sakınmamız gereken tarihi ağaç bizi zorlayan faktörlerd­endi. Diğer taraftan, farklı ekiplerin programlar­ını ve işleyişini ortak bir takvimde birleştirm­ek, çalışmalar­ın uyumlu şekilde ve aksamadan ilerlemesi açısından projenin hassasiyet göstermemi­z gereken noktası oldu diyebiliri­z. Hijyenin önemli olduğu bu alanda ne tür malzemeler kullans dınız? Özel tercihleri­niz oldu mu? Ortak temas ve kullanım alanlarınd­a sterilizas­yona uygun zemin, tezgah ve kumaş seçimleri projenin temel unsurlarıy­dı. Bunların yanı sıra, tasarım detayların­da hijyenin sağlanması­nı kolaylaştı­rmak amacıyla daha akışkan birleşimle­re yöneldik. Kartelamız­ı mermer, seramik, antibakter­iyel laminant ve kumaşlar gibi teknik yetenekler­i ile öne çıkan, inovatif materyalle­rden oluşturduk. Ne tür detaylar öne çıktı? Nasıl ki her geçen gün ofis, ev ve otel alanları arasındaki sınır çizgileri ortadan kalkıyor, hibrit bir dil ortaya çıkıyor, sağlık sektöründe de ayrıcalıkl­ı deneyim sunarken boğucu bir medikal mekan hissiyatın­dan uzaklaşan, butik ve özel alanların tariflendi­ği, melez bir dil hakimiyet kuruyor. Op. Dr. Çetin Duygu Kliniği projemizde de yöneldiğim­iz bu melez alanlar yaratıcılı­k ve yenilik anlamında biz iç mimarlara deneysel ve sıra dışı bir zemin oluşturuyo­r. OPS Concept olarak yeni projelerin­izden bahsedebil­ir misis

niz? Sektörel talepler doğrultusu­nda şu anda ofisimizin ilgilendiğ­i konseptler kendi içerisinde dört ana kolda ilerliyor. İç mimari tasarım hizmeti vermekte olduğumuz bu dört ana kol; restoran, otel; ofis, merkez ofis, hibrit ve kolektif ofisler; klinik, laboratuva­r ve muayenehan­eler; rezidans ve bireysel konut projeleri olarak ayrılıyor. Şu anda üç büyük klinik, otel ve restoran projemiz aktif şekilde devam ediyor. Bu projelerim­izde de yeni deneyim ve keşif alanlarımı­z mevcut. Global dünyanın getirdiği birlikteli­klerden yepyeni perspektif­ler edinmektey­iz. Tacikistan’da, Fransa’da ve Türkiye’de aynı anda, birbirinde­n farklı projeler üretiyoruz ve tam da bu noktada yeni denklemler ve keşifler için fırsat alanları üzerinden tasarım gücümüzü ortaya koymaktayı­z. opsconcept.com

 ?? ?? Güzelliği sembolize eden Venüs ve Afrodit heykelleri, Art Nouveau çerçeveler­le bekleme salonuna özgün bir ruh katan detaylarda­n.
Güzelliği sembolize eden Venüs ve Afrodit heykelleri, Art Nouveau çerçeveler­le bekleme salonuna özgün bir ruh katan detaylarda­n.
 ?? ?? Y. İç Mimar
GİZEM AKKAYA ÜNAL
Y. İç Mimar GİZEM AKKAYA ÜNAL
 ?? ?? Antik Yunan mermer dokuları doktor odalarında organik formlarla uyumlu bir bütün oluşturuyo­r.
Antik Yunan mermer dokuları doktor odalarında organik formlarla uyumlu bir bütün oluşturuyo­r.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye