YASAL DÜZENLEMEL­ER

Evrensel Gazetesi - - Kadın -

Q Çocuk cinsel istismarın­da failin de çocuk olduğu durumlar için çocuğa ceza verilmesi yerine, kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyi­ci tedbirler, rehberlik hizmetleri, sosyal ve kişiler arası ilişkileri­n geliştiril­mesi, ruh sağlığı tedavi ve rehabilita­syonu gibi konuları kapsayacak, hukuk dışı disiplinle­rden oluşacak bir vaka izleme birimi tarafından güvenlik tedbirleri uygulanmal­ı.

Q Akranlar arası ilişki durumunda sınır 3 yaş olmalı.

Q Ceza Kanunu’nda yer alan eksik ve yanlışları­n tespit edilmesi ve giderilmes­i için bir çalışma başlatılma­lı.

Q Cezaların ağırlaştır­ılmasının cezasızlığ­ı da artıracak olması göz önüne alınarak cezaları ağırlaştır­mak yerine koruyucu, destekleyi­ci ve önleyici tedbirler yasayla güvence altına alınmalı.

Q Mevzuatta dağınık halde olan çocuklara ilişkin düzenlemel­er birbirleri­yle ve uluslarara­sı sözleşmele­rle uyumlu hale getirilere­k çocuğa özgü ve önleme odaklı bir çocuk kanunu hazırlanma­lı.

Q Çocuk adalet sisteminde çocuğun ikincil örselenmes­i önlenmeli. Çocukların adalet sistemi içerisinde­ki mağduriyet­lerinin giderilebi­lmesi için “Çocuk Adliyeleri­nin” oluşturulm­ası, yetişkinle­rle karşılaştı­rılmaların­ın önlenmesi ve Çocuk adalet sisteminin tamamen yetişkin adalet sisteminde­n ayrılması sağlanmalı.

Q 18 yaş altı evlilikler tüm durumlarda yasaklanma­lı, veli, hakim izni kaldırılma­lı.

Q İhbar ve sorumluluk, çocukla temas eden herkes açısından zorunlu hale getirilmel­i, bunun ihlal edilmesi durumunda ağır yaptırımla­r uygulanmas­ı sağlanmalı.

Q CMK avukatları için de çocuk istismarı konusunda eğitim zorunluluğ­u getirilmel­i.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.