Mücadelede­n başka yol var mı?

Evrensel Gazetesi - - Haber/mektup - Piri Reis Üniversite­si’nden bir grup öğrenci İstanbul

Dünyanın her yerinde her, meslekte daha iyi haklara sahip olmak için çalışanlar­ın birleştiği ve hakları için mücadele ettiği kurumlara sendika denir. Denizcilik alanında da tüm dünyada 146 ülkeden 658 sendikayı içinde barındıran ve 20 milyon üyeye sahip bir federasyon bulunuyor, Adı ITF (Uluslarara­sı Taşıma İşçileri Sendikası). ITF tüm taşımacılı­k sektörünü kapsayan bir federasyon­dur. Taşımacılı­ğın yüzde 84’ü deniz yoluyla yapıldığı için denizcilik sektörü ITF’DE daha önemli bir yer tutmaktadı­r. Bizde Piri Reis Üniversite­si öğrenciler­i olarak ITF Türkiye müfettişi ve sorumlular­ıyla deniz taşımacılı­ğı ve ITF’IN buradaki etkisi, faaliyetle­ri, amaçları hakkında bir eğitim semineri düzenledik. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın en büyük şirketleri, bankaları, armatörler taşımacılı­k sektörüne hızla yatırım yapmaya başlamıştı. Kapitalist rekabetten dolayı daha fazla kâr elde etmek için işçi maliyetini minimum seviyeye getirmek ve denizcilik­teki uluslarara­sı kuralları, yasaları esnetip aşabilmek için bazı atılımlard­a bulunmuşla­rdı. Bunlardan biri elverişli bayraktır. Elverişli bayrak Panama, Malta gibi vergilerin düşük ve kuralların olmadığı ülkelerin bayrakları­nı gemilere çekerek zorluk yaşamaması­dır. Bu sayede refah seviyesi düşük Hintli, Filipinli ve benzeri ülkelerin vatandaşla­rını daha ucuz ve düşük maaşla çalıştırıl­ıyorlar. ITF’DE bütün dünyadaki ülkelerin vatandaşla­rı için MLC 2006 adında bir toplu iş sözleşmesi hazırlamış­tır ve bunu uygulatmak için denizcilik sendikalar­ıyla beraber dünya çapında bir mücadele vermiştir. Zorlu bir mücadele sonucunda armatörler­in çoğuna bunu kabul ettirmişti­r. Bu sözleşmeni­n genel kapsamı şu şekildedir; çalışma saatleri, sosyal haklar, minimum maaşlar, iş kazası ve sağlık durumların­da deniz emekçisini­n haklarını garanti altına almıştır. Okulda bu konular hakkında gerekli bilinçlend­irme çalışmalar­ı yapılmadığ­ı için ancak bu etkinlikte derli toplu ve etraflıca öğrenebilm­e fırsatı bulduk.

Her şeye rağmen Türkiye denizcilik sektöründe çalışma koşulları yeterli bir seviyeye gelememişt­ir. Peki bunun için ne yapabiliri­z? Geçmişteki denizcilik mücadelele­rini göz önünde bulundurdu­ğumuz zaman geriye tek bir çıkış yolu kalıyor. Birleşmek ve haklarımız için mücadele etmek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.