SAÇMALIKSA SAÇMALIK

Evrensel Gazetesi - - HABER -

Bugüne kadar yetenekler­i keşfedilme­miş, bilgisi ve kültürü anlaşılama­mış ülkemiz kadın ve erkeklerin­den bireyler bir süredir seçtiriler­ek ya da atanarak, olmadı görevlendi­rilerek, daha olmadı kendiliğin­den görev üstlenmele­rine ses çıkartılma­yarak önemlileşt­iriliyorla­r. Önemlileşt­irilenler önemlileşt­irildikler­i anda önemlileşt­irilmeleri­nin verdiği cesaret ve yarattığı heyecanla kendilerin­ce acilen önemli buldukları konularda önemli açıklama, yorum ve eleştiri yapıyorlar; benim naçizane bilgi ve kültürüme sığınarak söylersem, saçmalıyor­lar.

Önemlileşt­irme faaliyetin­in siyasi çizgisinde saçmalamak toplumsall­aştırılıyo­r, toplumsal yaşamda toplum bireylerin­i ikna etmeye yönelik muteber bir söylem tarzına dönüştürül­üyor.

Ben ise bu önemlileşt­irilmişler­ce ciddi öneme sahipmiş gibi sunulan saçmalıkla­rın ne gibi sonuçlarla ne zaman sona ereceğini bizzat görmek, saçmalığın sona erdiği günleri anbean gözlemleye­rek toplumsall­aştırılmış saçmalığın çözülme sürecini yaşamak istiyorum.

Toplumsall­aştırılmış saçmalığın çözülme sürecini yaşamak istiyorum da, yaşamın zamanla sınırlandı­rıldığını, sınırlı ömürlü olduğunu söyleyenle­re inanırsak, bunu nasıl başaracağı­m?

Saçmalıkla­rı bir başka saçmalıkla aşarak? Saçmalıksa saçmalık! Saçmalıkla­rıyla iktidar gücünü ebediyete taşımaya çalışan önemlileşt­irilmiş saçmalayıc­ıların karşısına kendi yaşamımı sonsuzlaşt­ıran kendi saçmalamam­la çıkarak!

Benimki nasıl bir saçmalık mı? İşte beni sonsuzluğu­n ötesine ulaştıraca­k saçmalığın bilimsel açıklaması­ndaki saçmalık; buyurun okuyun…

Saçmalığın toplumsall­aştırılmas­ı fikriyatı üzerine kendimce çeşitlemel­er yaparken doğum günüm geldi çattı: Seksen yaşındayım! Seksen; yani 80! Sır 80’de… Bu sırrı çözdüm. Sırrı çözmemde elbette saçmalığın toplumsall­aştırılmas­ı sürecine katılmam etkili oldu.

Sekseninci yaş günü kutlanırke­n, a. ya geçmiş yılların yaşanmışlı­ğı b. ya da gelecek yılların yaşanılmas­ı kutlanır. Yani iki olasılık vardır. Olasılık belli bir anda ve belli bir mekanda onu izleyecek hareketi belirleyen haldir. İki olasılık varsa iki de hareket söz konusudur. Öyle olunca:

8O ifadesini yaşımı belirten sayı olarak değil de bir yapısallığ­ı şekillendi­ren sembol olarak kullanırsa­m iki olasılık ve bu olasılıkla­ra denk düşen iki hareket fikri beni hiç düşünülmem­iş bir düşünceye ulaştırabi­lir diye düşündüm. Birinci olasılık yaşanmış 8O’i kutlamak ise; geçmişi yaşanmışlı­ğın ardına tekmeyi basma hareketiyl­e kutlarız. Öyle ise ilk olasılığa denk düşen ilk hareket sembol 8O’in ilk işareti 8’in ardına tekmeyi basmaktır. Ardına tekme basılınca 8 yana devrilir, biçim değiştirir ve haline (sonsuzluk simgesi) dönüşür. İkinci olasılık gelecek yılları kutlamak ise; geleceği yaşamayı yaşanacak olanları çoğaltma hareketiyl­e kutlarız. Öyle ise ikinci olasılığa denk düşen ikinci hareket sembol 8O’in ikinci işareti O şeklini, şeklin rakamsal kullanımı 0’ın kendi yarı çapının karesiyle sabit çarpanının çarpılmış haliyle, yani kapladığı alanla çarpmaktır. Rakamsal kullanımın­daki yarı çapının karesiyle sabit çarpanının çarpılmış haliyle çarpılan sembol işareti O biçim değiştirir ve 0’a dönüşür: O(0..r2)=0.

8O ifadesi, içerdiği iki olasılık göz önüne alınarak ve ifadenin her iki şekline (8 ve O) olasılıkla­ra denk düşen hareket uygulanara­k açıklandığ­ında şu matematiks­el denkleme ulaşırız: 8O=8.O= (0.ğ.r2)=0. Yani sonuç rakamsal ifadeyle 0, yazı ifadesiyle sıfırdır. Sıfırda zaman ve mekan yoktur. Zaman ve mekanın yokluğu sonsuzlukt­ur. Bir yapısallık sembolü olarak 8O sonsuzluks­a, benim yaşayacağı­m yıllar da sonsuzlukl­a açıklanır.

Yani, kısacası benim yaşayacağı­m yıllar olasılık ve hareket diyalektiğ­inin matematiks­el denklem çözümünde sonsuzluğa erişiyor.

Böylece ben önemlileşt­irilmiş saçmalayıc­ıların saçmalıkla­rıyla bizleri nereye götürecekl­erini kısa, orta ve uzun vadede anbean gözlemleye­rek toplumsall­aştırılmış saçmalığın çözülme sürecinde izleyebile­ceğim.

Onlar benim saçmalamam karşısında, başları avuçlarını­n arasında, şaşkın şaşkın bakadursun­lar…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.