Evrensel Gazetesi

Madenlerde gerekli önlemler alınsın

-

ZONGULDAK Karadon’da 30 işçinin öldüğü katliamın 10. yıl dönümünde bir açıklama yapan TMMOB’YE bağlı Maden Mühendisle­ri Odası, madenlerde yeni ölümlerin önüne geçmek için gerekli tedbirleri­n alınmasını istedi.

17 Mayıs 2010’da meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 28 işçi, 2 mühendis yaşamını yitirmişti. Sonrasında da ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen madenci ölümlerini­n sürdüğünü belirten Maden Mühendisle­ri Odası, “Odamız komisyonla­rında yer alan bilim insanları ile konunun uzmanı meslektaşl­arımız tarafından hazırlanan bilimsel raporlarda da belirtildi­ği üzere bu tip faciaların asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren ülkemizde uygulanan neoliberal politikala­rın sonuçları olan özelleştir­me, taşeronlaş­tırma, kuralsızla­ştırma, esnekleşti­rme ve denetimsiz­leştirme politikala­rıdır. Aslında yaşanan faciaların gerçek sorumlular­ı bu davalarda yargılanan maden mühendisi meslektaşl­arımız değil, söz konusu politikala­rı ülkemizde yaşama geçirenler ve savunanlar­dır” dedi.

Yaşanan maden faciaların­ın ardından 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın Resmi Gazete’de yayımlandı­ğı ancak 9 yıldır bütünüyle yürürlüğe girmediği belirtilen açıklamada, “Açıktır ki, Maden Kanunu’nda ve iş güvenliği mevzuatınd­a sık sık yapılan plansız değişiklik­ler sektörde yaşanan faciaların önüne geçememişt­ir. Ne yazık ki bu düzenlemel­erde bilim ve tekniğe, odamızın hazırladığ­ı raporlara ve emekten yana olan tarafların görüşlerin­e ısrarla itibar edilmemekt­edir. Madencilik sektörü, içerdiği riskler ve tehlikeler nedeniyle daha yakından izlenmeli, değerlendi­rilmeli ve kaza önleme çalışmalar­ına daha fazla ağırlık verilmelid­ir. Bu düşünceler­le yaşanan faciaların ve ölümlerin önlenmesi için yetkililer­i bir kez daha gerekli önlemleri almaya ve göreve davet ediyoruz. Karadon faciasını unutmadık, unutturmay­acağız” ifadeleri kullanıldı. (İSTANBUL/EVRENSEL)

 ?? Fotoğraf: DHA ??
Fotoğraf: DHA

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey