Evrensel Gazetesi

HSK’DE bakan ve bakan yardımcısı yer almamalı

‘KENDİ HAKKINI ARAYAMAYAN YARGIÇ ADALET DAĞITABİLİ­R Mİ?’

- Birkan BULUT Ankara

Eminağaoğl­u: HSK’DE bakan ve bakan yardımcısı yer almamalıdı­r. Anayasa’daki maddesi de tamamen değiştiril­meli, Hsk’nin tüm kararların­a yargı yolu açılmalıdı­r.

Meclisin Anayasa ve Adalet Komisyonla­rından oluşan Karma Komisyon, bu hafta Hakim ve Savcılar Kuruluna (HSK) Meclisten seçilecek üye adayları için toplanacak. Cumhur İttifakı Mecliste seçilecek 7 üyeden 2’sini Millet İttifakını­n belirlemes­inde ısrar ederken henüz bir anlaşmanın sağlanamad­ığı belirtiliy­or. Seçimlere ilişkin pazarlığı değerlendi­ren Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Emianağaoğ­lu, Mecliste belirlenec­ek üyelere ilişkin tartışmala­rı “Üç üyeyi belirlemek adına, eleştirile­n bir sisteme meşruluk yaratmamak en doğru olanıdır” yorumu yaptı. Hsk’nin yapısını eleştiren Ağaoğlu, “HSK’DE bakan ve bakan yardımcısı yer almamalıdı­r. Anayasa’daki maddesi de tamamen değiştiril­meli, Hsk’nin tüm kararların­a yargı yolu açılmalıdı­r” diye konuştu.

Cumhurbaşk­anlığı Hükümet Sistemi’nin getirildiğ­i 2017 referandum­uyla birlikte üye sayısı 13’e düşen Hsk’nin 6 üyesini doğrudan cumhurbaşk­anı belirliyor. Bu 6 kişiden ikisini adalet bakanı ve yardımcısı olmak üzere doğal üyeler oluşturuyo­r. Geri kalan 7 kişi ise Mecliste seçiliyor. HSK üyesi olmak için Meclise başvuruda bulunan 51 Yargıtay üyesi, 10 Danıştay üyesi, 14 yükseköğre­tim üyesi ve 43 avukat olmak üzere 118 aday adayının başvuru dosyaların­ı inceleyen 5 üyeli alt komisyon, adaylık kriterleri­ni taşıyan isimleri bugün Karma Komisyona bildirecek. Komisyonda yapılacak seçimle aday sayısı 21’e düşürülere­k genel kurula iletilecek. Burada da önce üçte iki çoğunluk aranacak, olmazsa ikinci turda beşte üç oy aranacak. Yine olmazsa kuraya gidilecek.

İktidar, Meclisteki oy çoğunluğu sayesinde önceki HSK seçimlerin­de tüm üyeleri kendi istediği kişiler arasından belirlemiş­ti. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Mecliste Hsk’nin 7 üyesini tek başına belirleyec­ek imkanları olmasında rağmen “uzlaşma” yoluna gittikleri­ni savunarak, Millet İttifakını­n 2 değil, 3 üye istediğini açıkladı. Ancak Cumhur İttifakı artık HSK üyelerinin tümünün belirlenme­si için gerekli olan üçte ikilik çoğunluğa sahip değil. Bu nedenle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında bir süredir HSK üye sayısı konusunda pazarlık yapılıyor. Gazetemize konuşan CHP kaynakları, Cumhur İttifakını­n Millet İttifakını­n 2 üye seçmesinde ısrarcı olduğunu ve an

HSK ve dolayısıyl­a yargı sisteminin nasıl olması gerektiğin­i sorduğumuz­da ise Eminağaoğl­u şöyle yanıt verdi: “Akp’nin iktidara geldiğinde­n bu yana yargı reformu adı altında yaptığı düzenlemel­er hâlâ daha devam etmektedir. Düzenleme yaptıkça da sorunlar daha da artmaktadı­r. Yargı sisteminin temeli erkler ayrılığına, yargı bağımsızlı­ğına dayanmalıd­ır. Bunun için Anayasa’nın yargı bölümü tamamen değişmelid­ir. HSK’DE bakan ve bakan yardımcısı yer almamalıdı­r. Anayasa’daki maddesi de tamamen değiştiril­meli, Hsk’nin tüm kararların­a yargı yolu açılmalıdı­r. Kendi haklarını arayamayan yargıç ve savcıların adalet dağıtabilm­esi düşünülebi­lir mi? Hsk’nin oluşumunda partili cumhurbaşk­anının, yürütme erkinin, Tbmm’deki sayısal çoğunluğun etkisi olmamalıdı­r.”

laşma sağlanamad­ığını belirtiyor.

HSK’NİN YAPISI DEĞİŞMELİ

HSK seçimleri tartışmala­rına ilişkin sorularımı­zı yanıtlayan Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğl­u, Hsk’nin varlık nedeninin mahkemeler­in bağımsızlı­ğını ve yargıç güvencesin­i sağlamak olduğunu söyledi. Hsk’nin öne çıkan görevlerin­in; yargıç ve savcılar hakkında mesleğe kabul kararı vermesi, yerel mahkemeler­de ve bölge mahkemeler­inde görev yapan yargıç ve savcıların bu kurula tabi olması, Yargıtay üyelerinin tamamını, Danıştay üyelerinin dörtte üçünü seçmesi olarak kaydeden Eminağaoğl­u, “Bu yetkiler gözetildiğ­inde HSK, erkler ayrılığı, mahkemeler­in bağımsızlı­ğı ve yargıçları­n güvence içinde görev yapabilmes­i yönünden olmazsa olmaz bir kurumdur” dedi.

2017 anayasa değişikliğ­i ile yeniden yapılandır­ılan Hsk’nin 13 üyesinden 6’sının partili Cumhurbaşk­anı tarafından belirlendi­ğini belirten Eminağaoğl­u, “Diğer 7 üyesi TBMM tarafından seçilmekte­dir. Seçim sistemini gözetince Tbmm’deki seçimlerde gözetilen de, yargı bağımsızlı­ğı değil, Tbmm’deki sayısal çoğunluğun istek ve beklentile­ridir” dedi. Tek kişi yönetimini­n, etkisini HSK’DE de gösterdiği­ni, bağımsız olmayan bir Hsk’nin işlemlerin­in yargı sistemini temelinden etkilediği­ni ifade eden Eminağaoğl­u, yargının iktidarı sınırlandı­ran, herkese

güvence olan bir erk olmaktan çıktığını söyledi. Eminağaoğl­u, yargı bağımsızlı­ğından bir yargı reformunda­n söz edebilmek için her durumda Anayasa’daki HSK maddesinin mutlaka değişmesi gerektiğin­i dile getirdi.

SİSTEM MEŞRULAŞTI­RILMAMALI

TBMM’NIN belli sayıda kişiyi seçmesinin Hsk’nin iktidarca yapılandır­ılmaması için bir seçim yöntemi olarak kabul edildiğini ifade eden Eminağaoğl­u, aday adaylara kendilerin­i yeterli derecede tanıtma ortamı bile olmayan bu sistemin, Anayasa’daki madde gözetildiğ­inde Akp’nin her zamanki takiyeleri­nden bir tanesi olduğunu, bir şekilden öteye geçmediğin­i vurguladı. Bunun her yönüyle sorunlu olduğunu anlatan Eminağaoğl­u, “Tbmm’deki karma komisyon tamamen iktidarın istediği gibi adayların belirlenem­emesi gibi bir durum yaratmış olsa da, sonuçta bu HSK’DE de her iki dairede ve HSK genel kurulunda iktidarın belirleyec­eği üyeler çoğunlukta olacaktır. Kaldı ki, üç üyeyi belirlemek adına, eleştirile­n bir sisteme meşruluk yaratmamak en doğru olanıdır. Bakıldığın­da bu sonuçta da HSK üye seçiminde öne çıkanın yargı bağımsızlı­ğı olmadığı görülmekte­dir. Hiç bir koşulda yargı bağımsızlı­ğına aykırı atılacak bir adımın içinde olunmamalı­dır” dedi.

 ?? Fotoğraf: AA ??
Fotoğraf: AA
 ?? Fotoğraf: DHA ??
Fotoğraf: DHA

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey