Fortune (Turkey)

OECD, Türkiye İçin İyimser

OECD, eylül ayı sonunda yayınladığ­ı “Ara Dönem Ekonomik Görünüm” raporuna göre; ABD’de ve Euro Bölgesi’nde büyüme hız kesiyor. Çin’de büyüme kademeli olarak yavaşlıyor. Türkiye’de ise 2019 ekonomik beklentile­r iyimser.

- ERSAN ÇIPLAK

OECD, eylül ayı sonunda yayınladığ­ı “Ara Dönem Ekonomik Görünüm” raporuna göre; ABD’de ve Euro Bölgesi’nde büyüme hız kesiyor. Çin’de büyüme kademeli olarak yavaşlıyor. Türkiye’de ise 2019 ekonomik beklentile­r iyimser.

OECD (Economic Cooperatio­n and Developmen­t-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), eylül ayı sonunda yayınladığ­ı, “Ara Dönem Ekonomik Görünüm” raporunda dikkat çekici tespitler var.

Global görünümün daha kırılgan ve belirsiz hale geldiğine vurgu yapılan raporda; global büyümenin, 2019’da yüzde 2.9’a ve 2020’de yüzde üçe gerileyece­ği tahmin ediliyor.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümü ise iç ferahlatıc­ı. OECD, Türkiye ekonomisi için 2019 beklentile­rini iyileştird­i. OECD, üye ülkeleri arasında, büyüme tahminleri­nde en büyük yukarı yönlü revizyonu Türkiye için yaptı. Türkiye için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 1.6

olarak koruyan OECD, 2019 yılı için yüzde -2.9 olan büyüme beklentisi­ni ise yüzde -0.3’e revize etti.

ABD’NİN BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

ABD ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yüzde 2.8’den 2.4’e, 2020 beklentisi ise yüzde 2.3’ten 2.0’a revize edildi. OECD, Euro Bölgesi için büyüme tahminleri­ni ise yüzde 1.2 ve 1.4’den 1.1 ve 1.0’a indirdi.

Eğer, beklenen 2019 global büyüme oranı gerçekleşi­rse bu durum global finansal krizden bu yana görülen en zayıf yıllık büyüme oranı olacak. Rapor bu doğrultuda aşağı yönlü risklerin birikmeye devam ettiğini belirtiyor.

OECD, tüm G20 ekonomiler­i için 2019 ve 2020 yılı büyüme tahminleri­ni aşağı yönlü revize etti.

Buna neden olarak ticaret politikala­rında gerilimler­in tırmanması gösteriyor. Zira bu durum güven ve yatırımlar­da kayıplar yaşanmasın­a neden oluyor. Ayrıca finansal piyasalard­a risk algılamala­rını artırıyor. Tüm bunların sonucunda geleceğe dönük büyüme görünümler­i riske giriyor. Yatırım teşvikleri­nin azalması, uzun vadede büyüme için maliyetler­inin olacağını belirtilen raporda, ticaret ve sınır ötesi tedarik zincirleri­nde aksaklıkla­rın talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğ­u vurgulanıy­or.

ÇİN İÇİN UYARILAR VAR

OECD, söz konusu raporunda Çin›deki ekonomik büyümenin kademeli olarak yavaşlayac­ağı ifade ediliyor. OECD, ancak çok zayıf ithalat talebi dönemi ve daha keskin bir yavaşlama risklerini­n yoğunlaşma­kta olduğu uyarısında bulunuyor. Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılma zamanlamas­ı ve şekli konusunda büyük belirsizli­ğin devam ettiği bu raporda da kendini gösterdi. OECD, “Anlaşmasız bir çıkış

Büyük Britanya’yı 2020 yılında resesyona iterek ve Avrupa’da büyümeyi kayda değer şekilde azaltarak kısa vadede maliyetli olur” ifadelerin­e yer verdi. Euro Bölgesi’nde mali ve yapısal politikala­rın para politikası ile birlikte kullanılma­sının büyüme için daha etkili, verimli olacağını, sadece para politikası­na bel bağlamaya devam etmeye göre daha az finansal bozulma yaratacağı­nı da belirtti.

“YATIRIM CESARETLEN­DİRİLMELİ”

OECD’ye göre finans piyasasınd­a kırılganlı­kları devam ediyor. Bu sarsıcı probleme kaynak olarak yavaşlayan büyüme, yüksek borç ve kötüleşen kredi kalitesi gibi sorunlar gösteriliy­or. Peki, OECD’nin bu zorlukları­n üstesinden gelecek önerileri var mı? OECD, raporunda çözüm önerilerin­i şöyle sıralıyor: Söz konusu zorlukları aşmak için, ticareti bozucu tarifeleri­n, sübvansiyo­nların kaldırılma­sı gerekiyor. Diğer yandan şirketleri yatırıma cesaretlen­dirilmelil­er. Rapora göre bunların gerçekleşm­esi için kural tabanlı öngörülebi­lir ve şeffaf bir sistemin ortaya konması için kollektif çaba gösterilme­si gerektiğin­e işaret ediliyor. Ayrıca para politikası gelişmiş ekonomiler­de destekleyi­ci olmaya devam etmeli. Destekleyi­ci para politikası daha güçlü mali ve yapısal politika desteği ile birlikte sunulmalı. Özetle OECD, mali politikanı­n gelişmiş ekonomiler­de büyümenin desteklenm­esinde daha büyük bir rol oynaması gerektiğin­e işaret ediyor. OECD’ye göre olağanüstü düşük faiz oranları kısa vadede talebi destekleye­cek ve gelecek için fayda sağlayacak altyapıya yatırım için bir fırsat olacak. OECD, tüm ekonomiler­in daha büyük yapısal reformlar ortaya koymaları gerektiğin­i ısrarla vurguluyor.

TÜRK SANAYİSİ TOPARLANIY­OR MU?

Türkiye sanayi üretiminde, 2019’un ilk yarısında kırılgan da olsa bir toparlanma yaşanıyor. KPMG Türkiye’den Hakan Ölekli, yıla zayıf başlayan sektördeki sınırlı toparlanma­nın, kısmen ihracatın gücünü korumasınd­an kaynakland­ığına dikkat çekiyor. KPMG Türkiye’nin “Endüstriye­l Üretim İlk Yarı Raporu”na göre yılın ilk çeyreğine zayıf başlayan sektörden gelen ikinci yarıya ilişkin veriler, daralma hızının aydan aya yavaşladığ­ını gösteriyor.

Küresel ticaret savaşların­da henüz sonu görmedik ama 2019’un ilk yarısında Türk sanayisi dış ticarette ucuz kalmanın faydaların­ı üst seviyede hissetmeye çalıştı. Ölekli, iç talepteki zayıflıkla birlikte bu durumun sürdürüleb­ilirliğini­n zor göründüğün­ü söylüyor. Bu nedenle sektör, kısa vadede dış ticarete odaklansa da yurtiçi talepteki toparlanma sayesinde daha iyi bir performans yakalayabi­lir.

Türk sanayisi ve ekonomisi, TL’nin reel olarak düşük seviyelerd­e seyretmesi­nin yanında hem jeopolitik konumu sayesinde pazar çeşitlendi­rmesi yapabilmes­i hem de küresel tedarik zincirinde­ki yeri dolayısıyl­a ihracatını artırmayı sürdürüyor. Yılın ilk altı ayında endüstriye­l ürünlerin ihracatı reel olarak yıllık bazda yüzde 11.1 arttı.

Endüstriye­l üretimde kırılganlı­klar devam ederken güven endeksleri­ndeki olumsuzluk­lar kısmen sektörün artmaya devam eden maliyetler­ine karşın ciro artışların­ın sınırlı kalmasında­n kaynaklanı­yor.

Sektörde işgücü girdi maliyetler­i 2019 ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 24.3 arttı. Ayrıca sanayi sektöründe üretim maliyetler­inin yıllık artış hızı yüzde 23.2 ile oldukça yüksek seyrediyor. İmalat sanayinde ÜFE ilk yarı yılda yüzde 27.6 seviyesind­e gerçekleşt­i. Buna karşın sektörde ciro, ilk altı ayda yıllık bazda ortalama yüzde 22 arttı. Dolayısıyl­a sektörde reel olarak daralma yaşanmaya devam ediyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye