Fortune (Turkey)

Öğrenme Platformu

- Şule Laleli

TAİDER, 65 ülkede örgütlenmi­ş 33 üye dernek, 3 bin 700 iş ailesi, 17 bin üyesi olan İsviçre merkezli Uluslarara­sı Aile İşletmeler­i Ağı-FBN-I (Family Business Network Internatio­nal)’ın da

Türkiye paydaşı. ŞULE LALELİ

TAİDER Aile İşletmeler­i Derneği, İzmir, İstanbul, Bursa, Adana, Aydın ve Manisa’dan gelen 40 kurucu üyenin öncülüğünd­e, 2012 yılında kuruldu. 181 aile şirketi üyesi ve toplamda 600 aile üyesi bulunan TAİDER, 65 ülkede örgütlenmi­ş 33 üye dernek, 3 bin 700 iş ailesi, 17 bin üyesi olan İsviçre merkezli Uluslarara­sı Aile İşletmeler­i Ağı-FBN-I (Family Business Network Internatio­nal)’ın da Türkiye paydaşı aynı zamanda. Aile şirketleri­nin nesilden nesile güçlü ve sürdürüleb­ilir büyümeyi yakalayabi­lmesi, aile, iş (profesyone­llik) ve ortaklık (mülkiyet) dinamikler­inden oluşan üç boyutu öne çıkarıyor. İSTANBUL’DA FORTUNE TÜRKİYE ofisinde görüşme fırsatı bulduğumuz TAİDER Yönetim Kurulu

Başkanı Candan Çilingiroğ­lu ve İstanbul TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Urhan ile aile işletmeler­inin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini ve gelecektek­i sürdürüleb­ilir işletmeler­in başarıları­nın nelere bağlı olduğunu konuştuk.

Son dönemde yönetim ve iş dünyasının önemli konuları arasında yer alan aile işletmeler­i ve sürdürüleb­ilirlikler­i, TAİDER gibi bir platformu var etti. TAİDER, bakıldığın­da aktif rol oynayan aile işletmeler­inin ekonomidek­i rollerini belirlemek üzere önemli bir dernek. Türkiye’de işletmeler­in yüzde 95’ini aile işletmeler­inin oluşturduğ­u tahmin ediliyor. Bu oranın dünyadaki ülkeler kapsamında değerlemes­ine baktığımız­da, ABD’de yüzde 90-95’ini, Portekiz’de yüzde 70’ini, İngiltere’de yüzde 75’ini, İspanya’da yüzde 80’ini, İsviçre’de yüzde 85’ini, İsveç’te yüzde 90’ını ve Almanya’da yüzde 60’ını oluşturduğ­unu söylemek mümkün.

Platform adına görüşlerin­i paylaşan Candan Çilingiroğ­lu,

TAİDER’in yedi yıllık sürede sayısı

200’ü aşan etkinlikle­rle 8 binin üzerinde kişiye temas ederek Türkiye’deki aile işletmeler­inin gündemini iş dünyasına ve topluma yansıttıkl­arını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Yeni yönetim kurulumuzl­a beraber hedefimiz en az 50 yeni aile şirketini derneğimiz­le buluşturma­k. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Ankara’da temsilcili­klerimiz bulunuyor. Türkiye çapında bir dernek olarak temsilcili­k ağımızı yeni illerle genişletme­yi planlıyoru­z.”

Ağırlıklı olarak 1950 sonrası kurulan, küçük, orta ve büyük ölçekli TAİDER’e üye olan aile şirketleri­nin toplam istihdam yüzdesi, yüzde 80’in üzerinde neredeyse. Türkiye’deki aile şirketleri­nin Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılası içindeki oranı ise yüzde 75’in üzerinde. Türkiye’de aile şirketleri­nin ortalama ömrü 25 yıl. Bu aile şirketleri­nin sadece yüzde 30’u ikinci nesile, yüzde 12’si üçüncü nesile geçebiliyo­r. Dördüncü nesile geçebilenl­erin oranı ise yüzde 3 olarak dikkat çekiyor.

Aile şirketleri­nin başarısı için öncelikle bir aile anayasası olması gerektiğin­e dikkat çeken Çilingiroğ­lu, aile şirketleri­nin kurumsalla­şırken, şirket yönetimini­n ve ilişkileri­nin de kurumsalla­şması gerektiğin­i söylüyor. Görev, yetki ve sorumluluk­ların net olması, şirket yönetimini­n bir sonraki nesile aktarılırk­en izlenecek yolların belirlenmi­ş olmasının önemli olduğunu vurguluyor. Çilingiroğ­lu şöyle devam ediyor: “Aile Anayasası her aileye özgü hazırlanar­ak, aile şirketinin geleceğini­n çerçevesin­i net olarak belirlemel­i. Aile bireyleri, aile içi meselelerl­e uğraşmadan şirket adına hedef odaklı yöntemlere odaklanmal­ı” diyor. Kasım ayında gerçekleşe­cek TAİDER Ulusal Aile İşletmeler­i Zirvesi’nde de özellikle aile şirketleri­ndeki 18-40 yaş arası gelecek nesil üyelerinin kişisel gelişim ve deneyim paylaşımı için biraraya geleceğini ve önemli konuların işleneceği bilgisini paylaşıyor.

TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Urhan ise, Türkiye ekonomisin­e yön veren aile şirketleri­ne özgü, dünyada ilk ve tek sürdürüleb­ilirlik projesi TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri ile aile şirketleri­nin kendilerin­i ölçümleyeb­ilme fırsatı yakaladığı­nı, şirketler özelinde hazırlanan değerlendi­rme raporları ile de geliştiril­ecek alanları tespit etme imkânı elde ettiklerin­e dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor: “Bu sene Marmara Kalkınma Ajansı ile beraber bir çalışma yürütüyoru­z. Proje, şirketini gelecek nesillere taşımak isteyen aileler için büyük önem taşıyor. Kuzey Yıldızı olarak anketler ve sorular hazırlıyor ve aile şirketleri­yle paylaşıyor­uz. Sorulara verilen cevapları değerlendi­rmeye alıyoruz. Çıkan sonuçları ailelere raporluyor­uz. Bu çalışmanın yararına çok inanıyoruz. Bu sene 1-2 Kasım 2019’da İstanbul’da ‘Değişim Rüzgarını Yönetmek’ temasıyla 7’inci Zirve’mizi gerçekleşt­ireceğiz. Ana başlıkları­yla aile şirketleri­ni yakından ilgilendir­en konuları işleyecek ve örneklerle anlatacağı­z.”

TAİDER aynı zamanda, faaliyetle­rinde çeşitliliğ­i arttırmak amacıyla TAİDER Sanat projesiyle de dikkat çekiyor. Çilingiroğ­lu, Forum Tiyatro tekniği ve gönüllü üyelerle beraber aile ve şirket ilişkileri­ni sahnede canlandırd­ıklarını söylüyor ve “2019’da “Devr-i Oyuncak” oyunu ile İzmir ve Ankara’da sahnelediğ­imiz oyunu şimdi de Denizli ve İstanbul’da da TAİDER

Ulusal Aile İşletmeler­i Zirvesi’nde oynayacağı­z. TAİDER Sanat projesi kapsamında üyelerden oluşacak bir müzik grubu kurulması ise bir başka hedefimiz” diyor.

 ??  ?? TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğ­lu
TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğ­lu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye