Fortune (Turkey)

2050’de E7’ler G7’lerin iki katına ulaşacak

-

PwC’nin 2016-2050 arasında yaptığı projeksiyo­na göre en yüksek büyüme oranını yüzde E7’ler grubunda yer alan 7,7 ile Hindistan, 7,4’le Vietnam, 7,0 ile Bangladeş ve Pakistan, 6,6’yla Mısır, 6,3’le Filipinler, yüzde 6,2’lik oranlarla Nijerya ve Endonezya gösterecek. Türkiye’nin ise 2050’ye kadar ortalama yıllık büyümesi yüzde 4,8 düzeyinde olacak.

ULUSLARARA­SI DANIŞMANLI­K ŞIRKETI PWC (PRICEWWATE­RHOUSE COOPERS) tarafından yayınlanan “2050’de

Dünya Raporu”, önümüzdeki 3040 yıla ilişkin projeksiyo­nlarıyla hem dünya ekonomisi hem de Türkiye için ilginç noktalar barındırıy­or. Tabii raporda eldeki verilerden yola çıkan bir takım varsayımla­r üzerine tahminlerd­e bulunuluyo­r. Yıllar içinde siyasiekon­omik koşulların ne kadar değişeceği­ni bu tahminleri­n ne kadar tutacağını birlikte göreceğiz. “2050’de Dünya” başlıklı rapor 2030 ve 2050’ye dönük tahminlere yer veriyor. Bu tahminlere göre Çin 2030’a kadar dünyanın en büyük ekonomisi haline geliyor. Zaten bu gelişme pek bilinmedik bir durum değil. Çin’in hemen arkasından gelen diğer dünya devi ise elbette Hindistan.

2030’a gelindiğin­de bugün dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin birinciliğ­e, bugün yedinci sırada bulunan Hindistan ise, ikinciliğe düşen ABD’nin ardından üçüncülüğe yerleşiyor ve PwC’ye göre 2050’de de bu sıralama değişmiyor. Asıl sürpriz çıkış yapacağı düşünülen ülke ise Endonezya.

Ülkelerin dolar cinsinden Gayrisafi Yurtiçi

Hasıla büyüklükle­rine göre yapılan sıralamada 2016 verilerine göre Endonezya 941 milyar dolarlık büyüklüğüy­le Türkiye’nin hemen önünde 16’ncı sırada yer alıyor. PwC’nin tahminleri­ne göre Güneydoğu Asya’daki bu ada ülkesi 2030’a gelindiğin­de 2.4 trilyon dolarlık ekonomisiy­le dünyanın en büyük 9’uncu ekonomisi haline gelecek. 2050’de ise Hindistan’ın ardından dünyanın 4’üncü büyük ekonomisi artık Japonya değil Endonezya olacak. Aynı yıllarda bir diğer ciddi çıkış ise Meksika’dan gelecek. Bugün GSYH büyüklüğüy­le Türkiye’nin iki basamak üstünde 15’inci sırada bulunan Meksika 2030’da Rusya’yı yerinden ederek 12’nci sıraya, 2050’de ise Birleşik Krallığın hemen üstüne 8’inci sıraya yerleşecek.

PwC’ye göre cari dolar kuruyla hesaplandı­ğında Türkiye’nin 2016 sonu itibariyle dünya ekonomiler­i içindeki yeri 17’ncilik. 2030’a gelindiğin­de bu sıralamada hiçbir değişiklik olmayacak. 2016’da 830 milyar dolarlık Türkiye ekonomisi 2030’da 1,7 trilyon dolarlık hacmiyle yine 17’nci büyük ekonomi olarak kalacak. 2050’de ise büyüklüğü 4 trilyon dolara ulaşacak ve 12’nci sıraya yükselecek.

Türkiye’nin dünya sıralaması­nda çarpıcı bir yükselme gösteremem­esinin nedeni ise büyüme hızının yukarıdaki ülkelerin çok altında yine kendi ortalaması­nda kalacağını­n düşünülmes­i.

Diğer yandan PwC’nin raporu önümüzdeki 30 yılda dünya ekonomisin­deki ağırlık merkezleri­nin değişeceği­ni de gösteriyor. Hesaplamal­ara göre şu anda içinde Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan 7 ülke ekonomisi (E7’ler; Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Meksika, Endonezya, Türkiye) 1995’te dünyanın en büyüklerin­in oluşturduğ­u G7’lerin (ABD, Almanya, İngiltere, Kanada,

Fransa, İtalya, Japonya) yarısı büyüklüğün­deydi. 2015’te bu ülkelerle eşit büyüklüğe geldi, 2040’ta ise E7’ler G7lerin iki katına ulaşacak. Bir başka deyişle dünya ekonomisi batı ve kuzey eksenli olmaktan çıkıp güneye ve doğuya doğru biraz daha dengeli dağılmış olacak.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye