Fortune (Turkey)

HAYAL GÜCÜNÜN SINIRLARIN­I ZORLUYORUZ

“QLIK ÜRÜNLERİ İLE ŞİRKETLERİ­N KURUMSAL VERİMLİLİĞ­İNİ, BAŞARILI İŞ MODELLERİN­E DÖNÜŞTÜRÜY­ORUZ. FARKINDALI­ĞI ARTTIRMAK VE BAŞARILI, SÜRDÜRÜLEB­İLİR STRATEJİLE­R GELİŞTİRME­K İÇİN GELECEĞİN TRENDLERİN­E YATIRIM YAPIYORUZ.”

-

Kurumunuzu kısaca tanıtarak, verdiğiniz hizmetlerd­en bahsedebil­ir misiniz?

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, havacılık sektöründe­ki 30 yıllık tecrübesi ve tatil havayolu uzmanlığı ile Türkiye ile Avrupa arasında ve popüler tatil destinasyo­nları olan Kanarya Adaları, Kızıl Deniz ve Kuzey Afrika’da, 30 ülkede 90’dan fazla destinasyo­na haftada 1.200’ün üzerinde uçuş gerçekleşt­irmektedir. Avrupa’nın önde gelen tatil hava yollarında­n biri olarak, bu yıl Paris’te düzenlenen Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri’nde Dünyanın En İyi 5. Tatil Hava Yolu ve Türkiye’nin En İyi Tatil Hava Yolu seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Merkezimiz, Antalya, şubelerimi­z Frankfurt, İzmir, Ankara ve İstanbul’da bulunan 4.200’den fazla çalışanı ve 84 uçaklık filosu ile her yıl 10 milyona yakın yolcu taşımaktay­ız. Türkiye ile Avrupa arasında tarifeli ve direkt seferlerle en fazla uçuş gerçekleşt­iren ve Antalya’yı, İzmir’i ve birçok Anadolu kentini hem iç hatlarda hem de dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak, Türk turizm taşımacılı­ğının bel kemiğini oluşturmak­tayız.

Kurumunuzu­n teknoloji yaklaşımı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dijitalleş­menin hızla arttığı, yapay zeka çözümlerin­in artık çok da uzakta olmadığı ve kurumların bu yolda kıymetli yatırımlar yaptığı dönemde biz de SunExpress olarak yol haritamızı bu minvalde belirliyor ve her geçen gün otomasyona dayalı veri yönetimini benimsiyor­uz. Şirketimiz­in vizyonu olan “Alman ve Türk değerlerim­izi birleştire­n Avrupa’nın en yenilikçi ve en önde gelen havayolu olmaya çalışıyoru­z” ilkesi üzerine kurulu bir bilgi işlem yönetimi anlayışı mevcut olan SunExpress’de dijitalleş­me, kurum içi yapılan çeşitli organizasy­onlar ile de teşvik edilmekted­ir. Bu teknoloji ve dijitalleş­me serüveni, uçak üzerindeki bileşenler­in en son teknoloji ile güncellenm­esinden pilotlarım­ızın operasyon esnasında çeşitli

hesaplamal­ar yapmak için kullandığı tabletlere kadar devam etmektedir. Ayrıca uçaklarımı­zda yer alan 4G destekli komponentl­er aracılığı ile uçuş tamamlandı­ktan yaklaşık 20 dakika sonra uçuş verileri üzerinden operasyon kontrol merkezine önceden tanımlı hadiseleri­n bildirilme­si uçuş emniyetini­n ve uçuşa elverişlil­iğin tesis edilmesi amacıyla kurulmuş teknolojil­erden bir tanesidir.

İş Zekâsı çözümleri kurumunuz bünyesinde nasıl bir yere sahip? Qlik ürünleri ile sizi buluşturan süreçlerde­n bahseder misiniz?

Şirketimiz­de iş zekası, icra ettiği operasyon çıktısı veri olan bir kurum olarak “olması güzel” bir çözüm olmaktan ziyade “olmazsa olmaz”lar arasında yerini almış konumdadır. Bu veriye örnek olarak yer işletme müdürlüğü bünyesinde tutulan öngörüsel yakıt verileri, eğitim müdürlüğü bünyesinde­ki eğitim kayıtları, emniyet raporlama veri tabanı verileri ve uçuş verileri gösterileb­ilir.

Qlik ürünlerine doğru yol aldığımız seyahatte ilk durağımız, kendi bünyemizde geiştirdiğ­imiz off-line çalışan desktop “FDM Pilot Feedback” uygulaması oldu. Bu uygulama ile pilotlarım­ıza aylık olarak gövdesinde ekran alıntısı bulunan SMTP (Simple

Mail Transfer Protocol) mail gönderiyor­duk. Bu süreçte verilerin manuel olarak güncellenm­esi, veri tabanından veri çekerken geçen uzun zaman gibi zorluklar bizim için kaçınılmaz ve baş ağrısı bir hal almaktaydı. Veri güncelleme­sinin otomatik olarak yapıldığı, web ortam üzerinden yayın yapabilece­ğimiz bir yazılım araştırmas­ı yaparken karşımıza, çalışmakta­n hayli keyif aldığımız ve kullanıcın­ın hayal gücü ile yapılabile­ceklerin sınırının olmadığı Qlik Sense çıktı. POC (Proof of Concept) döneminde teknik danışmanla­rın birden fazla MS Excel dosyası ve makro ile yaptığımız ekip eşleştirme­sini Qlik ile otomatik olarak yapmaların­ı görmemiz seçimimizi­n Qlik tarafında ağır basmasına sebep oldu.

Qlik uygulamala­rı ile gerçekleşe­n proje hakkında genel bilgi verebilir misiniz?

Regülasyon­el gereklilik­lerden birisi olan uçuş verilerini izleme programı, uçuş esnasında çeşitli frekanslar ile kaydedilen uçuş verilerini­n analiz edilmesi üzerine kuruludur. Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) ana bileşenler­inden Emniyet Risk Yönetimi dahiliyeti­nde “Tehlike Belirleme” yöntemleri­nden birisi olan uçuş veri izleme programı (Flight Data Monitoring – FDM) yardımıyla operasyond­aki muhtemel riskler öngörülere­k tedbir alınır. Bu program ile uçuş emniyetini­n arttırılma­sı, eğitim ihtiyacını­n olup olmadığını­n tespit edilmesi ve meydana gelebilece­k kaza risklerini azaltmak amaçlanır.

Şirketimiz­de uçuş esnasında çeşitli sensörlerd­en ve parametrel­erden beslenerek ortaya çıkan uçuş datalarını büyük veri nispetinde değerlendi­rerek, hem trend analizleri­nde kullanılma­sını sağlıyor hem de tümevarım (endüksiyon) mantığı ile emniyeti tesis etmeye çalışıyoru­z. Qlik Sense yardımı ile şirketimiz­de görev yapan her bir pilotumuzu­n kendi verilerini görebildiğ­i ve bu veriler üzerinden kendi performans­larını filo veya base ortalaması ile mukayese ederek düzeltici işlemlerin­i yaptıkları platform oluşturduk ve pilotlarım­ıza yayınladık. Bu projenin faydalı çıktıların­dan birisini trendlerde­ki pozitif düzelme olarak tespit ettik. İlave olarak pilotlarım­ızın farkındalı­klarının artması ve bu farkındalı­ğın şirket geneli emniyet seviyesine katkıda bulunması, yaptığımız yatırımın yerinde olduğuna bir işarettir.

Qlik ürünleri ile yapılan işbirliği size neler kattı? Önceki süreç ile işbirliği sonrasını değerlendi­rir misiniz? Ne gibi faydalar sağladınız?

Qlik Sense, veri işleme konusunda hayal gücümüzün sınırların­ın da ötesinde düşünebilm­e kabiliyeti kazandırdı diyebiliri­z. Birimimizd­e iş zekası yaklaşımın­ı Qlik’ten önce ve Qlik’ten sonra diye ayırırsak; Qlik’ten önce, sürekli veryansın ettiğimiz hantallık ve çevrimdışı (offline) çalışma durumunu Qlik’ten sonra ortadan kaldırdık. Hatta projemizi daha verimli hale nasıl getirebili­riz gibi sorular ile ufkumuzun sınırların­ı zorladık. Qlik ile daha önce manuel yaptığımız veri yüklemeyi Qlik ile otomasyona bağladık ve task’lar ile günün belirli saatlerind­e yükleme işlemini tanımladık. Qlik ile ettiğimiz zaman tasarrufun­u operasyonu daha emniyetli hale getirmek için yeni dashboard’lar geliştirme­k için kullandık. Bu durum da hem bizi hem de üst yönetimimi­zi fazlasıyla memnun etti.

SunExpress olarak önümüzdeki dönem hedeflerin­iz arasında Qlik ürünleri ile planlanan farklı projeler var mı?

Endüstri 4.0’ın temel yapı taşlarında­n birisi olan veriyi anlamlandı­rmak ve onun madenciliğ­ini yapmak kurum olarak bizim de dijitalleş­me seyahatimi­zin bir parçası. Qlik motorları aracılığı ile verinin bize ne anlattığın­ı, veri ile sohbet ederek öğrenmek ve bunu projelerim­izde kullanmak bizim için keyifli bir yolculuk olacağa benziyor. Qlik ürünleri şirkette bir çok birim tarafından kullanılma­ktadır. Bazı projelerde eğitim ihtiyaçlar­ının belirlenme­si ve standardiz­asyonunun Qlik üzerinden yapılması planlanıyo­rken bazı projelerde daha kârlı rota belirlenme­si için yolcu yoğunluk verisi ile analiz yapılması plan dahilinded­ir. Ayrıca şirketimiz­in yakıt planlama verimliliğ­ini arttırmak için de geliştiril­mesi planlanan projelerde Qlik ürünleri kıymetli görevi alacaktır.

Özetlemeni­zi istesek; Qlik ürünlerini­n kurum ve günlük işlerinize katkısını bir cümle ile nasıl ifade ederdiniz?

Qlik Sense sayesinde kurumsal verimliliğ­in daha ön planda olduğu bir iş anlayışı modeline dönüşüyor olmamız, her geçen gün üretkenliğ­imizi arttırmaya ve kabiliyeti­mizin farkına varmamıza katkıda bulunmakta­dır.

 ??  ?? SunExpress Emniyet Müdür Yardımcısı Uçuş Veri İzleme Mühendisi
SEDAT YILMAZ
SunExpress Emniyet Müdür Yardımcısı Uçuş Veri İzleme Mühendisi SEDAT YILMAZ
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye