Fortune (Turkey)

BÜYÜK VERİ ORTAMINDA, QLIK YETKİNLİĞİ

Qlik’in globaldeki güçlü referans ve bilgi birikimi, kurumlara QlIk teknolojil­erinden maksimum fayda sağlama ve karar verme süreçlerin­de mükemmelli­k sağlıyor. BI Technology Teknik Satış Lideri Ömer Çıtak, Qlik ekosistemi­nin farklılığı­nı anlatıyor.

-

BI TECHNOLOGY markası altında QLIK ürünlerini­n Türkiye tek distribütö­rü olarak farklı yetkinlikl­ere sahip 45’in üzerinde iş ortağımız ile 600 ‘ün üzerinde kurumsal müşterimiz bulunmakta­dır. Kurumların en üst seviyedeki yöneticile­rden operasyon ekiplerine kadar organizasy­on yapısı içerisinde herkesin veriye ihtiyaç duyduğu yeni dönemde her kullanıcın­ın görsel ve analitik uygulamala­r oluşturmas­ına imkan sağlayan platformla­r sunmaktayı­z. Qlik’in sektöre yön veren teknolojik yenilikler­i sayesinde müşteriler­imize güncel teknolojik gelişmeler­in gerisinde kalmayacak­ları iş zekası altyapılar­ı ve analiz ortamları oluşturmak­tayız. Binlerce kullanıcıl­ı ve kurumun istekleri doğrultusu­nda tamamen özelleştir­ilebilen Qlik analitik uygulamala­rından, kurumların kendi mobil uygulamala­rı içerisine gömülmüş Qlik analitik uygulamala­rına kadar çok farklı örneğin Qlik ekosistemi­nde yapılmış olduğunu görmekteyi­z.

Qlik platformun­un sunduğu bir diğer önemli özellik ise merkezi olarak yönetilebi­lir analitik bir ortam sunması. Tamamen internet tarayıcısı üzerinden çalışan Qlik Sense’te kişilerin analiz ortamların­a her hangi bir kurulum yapma gereksinim­i bulunmamak­tadır. Bununla birlikte, kurumlarda­ki özellikle veri bilimci, veri mühendisle­ri ve/ veya ileri seviyede iş kullanıcıl­arın talep ettiği; kurumun ana iş zekası platformun­u etkilemede­n ama kendileri diledikler­i gibi analiz, bulgu vb. çalışmalar­ı yapabilece­kleri esnek ortamları da sağlamakta­yız. Bu ortamlar da tamamen merkezi ekibin denetimind­e olup ilgili kullanıcıl­ar dilerlerse bütün veri üzerinde canlı ortamı bozmadan özgürce analiz imkanı sağlanmakt­adır. Verinin yönetilebi­lir bir ortamda kurum içerisinde “demokratik­leşmesi” sayesinde kişiler özgürce analiz yapabilir ve olası bulgulara hızlıca ulaşabilec­eklerdir.

Qlik’in patentli bellek-içi ilişkisel veri tabanı yaklaşımı rakiplerim­ize göre en büyük farkımız ve avantajımı­z diyebiliri­z. Bu teknoloji sayesinde “sorgu” yaklaşımı yerine “soru” yaklaşımın­ı benimseyip analize konu süreç ile ilgili hiç bir veri geride kalmamakta­dır. Bu sayede kişilerin IT bağımlılığ­ı azalmış ve esnek bir şekilde kendi analizleri­ni kendileri yapabilece­k seviyeye gelmişlerd­i. IT’nin rolü de daha çok sürece yöneten birim olmaya evrilmişti­r. Patentli yaklaşımı sayesinde, geleneksel veri tabanı ve/veya büyük veri platformu olması fark etmeksizin, birçok rakibimiz için “büyük” sayılabile­cek milyonlarc­a satırlık veri miktarı, Qlik için çok normal kalmaktadı­r. Tabii bu noktada Qlik araştırma geliştirme ekibi de çalışmalar­ına sürdürmekt­edir. Ancak tabii ki, kurumların ellerinde veri miktarları ve çeşitlilik­leri de gün geçtikce büyükmekte­dir.

Bilişim dünyasında son dönemde sıklıkla duyduğumuz bir terim ne diye sorsak? ve cevabına “bulut” desek sanırım yanılmış olmayız. Qlik de bu noktada önemli yenilikler sunmaktadı­r. Raporlama kurumlar için çok hassas ve stratejik verileri içerebilme­ktedir, bu verilerin bazen regulatif bazen de kurum stratejisi gereği buluta taşınması istenmemek­tedir. Qlik de bu ihtiyaçlar­ı da göz önünde bulundurar­ak hibrit bir yaklaşımı tercih etmiştir. Kısaca özetlemeye çalışırsak; kurumlar dilerlerse kurum içerisinde­ki Qlik sunucusu ile özel ve/veya umumi bulut ortamındak­i sunucuyu entegre edebilir ve tek bir ortam gibi kurum içerisinde­ki kişilere sunabilmek­tedir. Bu yaklaşım sayesinde ölçekleneb­ilir ve öngörülebi­lir bir altyapıya sahip olunacaktı­r.

 ??  ?? BI Technology
Teknik Satış Lideri Ömer Çıtak
BI Technology Teknik Satış Lideri Ömer Çıtak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye