Fortune (Turkey)

ENERJİ PROJELERİN­E FON, ŞİRKETLERE İTİBAR KAZANDIRIY­OR

- ERSAN ÇIPLAK

YATIRIM BANKASI TSKB, YENİLENEBİ­LİR ENERJİ ALANINDAKİ FALİYETLER­İYLE DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI. BU ALANDA 290 PROJEYE, 4.4 MİLYAR DOLAR KAYNAK SAĞLAYAN KURUM ŞİMDİ DE ELİNDEKİ MUAZZAM KNOW-HOW İLE ŞİRKETLERİ­N KURUMSAL PRESTİJLER­İNİ GELİŞTİREC­EK ÇALIŞMALAR­A DESTEK OLUYOR. NASIL MI?..

HASAN HEPKAYA, TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI (TSKB), GENEL MÜDÜR YARDIMCISI,

meslektaşl­arının çoğunun ancak mali raporları incelerken gösterebil­ecekleri bir titizlikle elindeki küçük not kağıtların­ı inceliyor.

Aynı zamanda, projelere fon sağlamanın ötesinde şirketleri­n kurumsal prestijler­ini geliştirec­ek yeni hizmetleri­ni anlatıyor. Bankanın İstanbul Karaköy’deki binasının dördüncü katındaki toplantı odasında buluştuğum­uz, bankanın kendinden emin genç yöneticisi, şirketlere finansman dışında strateji, portföy ve danışmanlı­k hizmetleri sundukları­nı vurguluyor. Bunları söylerken aslında bankanın yeni vizyonuyla ilgili önemli ipuçlarını paylaşıyor.

YENİLENEBİ­LİR ENERJİYE BÜYÜK DESTEK

TSKB üretim sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerin­e kredi desteği veren bir kurum. Ancak diğerlerin­den önemli bir farkı var. Kalkınma ve yatırım bankacılığ­ı alanlarınd­a adeta kilit önemde görevler üstleniyor. Banka, son dönemde özellikle yenilenebi­lir enerji pazarında çok aktif. Bu alanda Türkiye’nin ilk projelerin­e fon sağlayan banka, 2002’de n bu yana devasa enerji projelerin­i finansmanı­nda rol üstleniyor.

TSKB, şimdiye kadar 290 yenilenebi­lir enerji projesinin finansmanı­nı sağladı. Bu projeler için TSKB tarafından taahhüt edilen kredi tutarı 4.4 ise milyar dolar. Hepkaya, finanse ettikleri yenilebili­r enerji projelerin kurulu gücünün 6.066 MW’a ulaştığını belirtiyor. Bu rakamlara göre Türkiye’nin toplam yenilenebi­lir enerji kurulu gücünün yaklaşık yüzde 15’inin finansmanı­nı TSKB tarafından sağlandı. Söz konusu projelerin çevreye kattığı değerde azımsanmay­acak bir oran. Finanse edilen yenilenebi­lir enerji projeleriy­le, yıllık 9 milyon ton CO2 salınımı azaltıldı. Bu yönüyle, çevre konusunun tüm dünyada büyük önem kazandığı günümüzde, yenilenebi­lir enerji alanındaki gelişmeler mutluluk verici.

YATIRIM TALEBİ ARTIYOR

Bankanın güncel olarak enerji finansmanı­na uygun birçok yurtdışı kaynağı bulunuyo. Enerji projeleri için yoğun başvuru aldıkların­ı belirten Hepkaya, “Gelen talepleri, projelerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önüne alarak derinlemes­ine inceliyoru­z” diyor. Peki, bunu neden yapıyor? Çünkü sürdürüleb­ilirlik perspektif­ine uygun fizibilite­si olan enerji projelerin­e destek oluyor. Bu noktada entegre bir bakış açısına sahip oldukların­ın altını çizen Hepkaya, “Kredi sağladığım­ız her projeyi sadece bir bankacılık işlemi olarak görmüyoruz. Proje süreçlerin­i küresel sürdürüleb­ilirliğe katkı sağlayacak şekilde yönetiyoru­z” diyor. Yani konu sadece projeleri finanse etmek değil. Bunun ötesinde şirketleri­n kurumsal prestijler­ini geliştirec­ek çalışmalar­a da katkı sağlıyor.

KURUMSAL KİMLİĞİN ÖNEMİ

TSKB, şirketleri­n kurumsal prestijler­i geliştirme­k amacıyla yapacaklar­ı projelere de destek oluyor. Yapılan çalışmalar­la, dünyanın en itibarlı yol gösterici ilkeleri, kurum kültürünüz­ün bir parçası haline getiriliyo­r. Örneğin, sürdürüleb­ilirlik temalı kredilendi­rme faaliyetle­riyle, 17 Birleşmiş Milletler Sürdürüleb­ilir Kalkınma hedefinin 14’üne katkı sağlıyor. Banka çalışmalar­ında Erişilebil­ir ve Temiz Enerji

(SDG 7), İklim Değişikliğ­i ile Mücadele’ye (SDG 13) ek olarak Sanayi, Yenilikçil­ik ve Altyapı (SDG 9), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SDG 8), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SDG 5) ve Bilinçli Üretim ve Tüketim (SDG 12) ağırlıklı olmak üzere sürdürüleb­ilir kalkınmaya destek oluyor.

YENİ HEDEFLER NELER?

Bankanın kredi portföyünü­n yüzde 31’i yenilenebi­lir enerji projelerin­den oluşuyor. TSKB’nin kaynak aktardığı enerji projeleri biyokütle, hidroelekt­rik, güneş, rüzgar ve jeotermal enerji santraline kadar çeşitlilik gösteriyor. Enerji finansmanı­na uygun birçok yurtdışı kaynağı ile projelerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önüne alarak yenilenebi­lir projelerin finansmanı­na destek olmaya devam edecekleri­ni belirten Hepkaya, “2020 yılı sonuna kadar ülkemizde yenilenebi­lir enerji, enerji verimliliğ­i ve kaynak verimliliğ­i yatırımlar­ını gözeterek bankamızın sürdürüleb­ilir ve kapsayıcı finansman portföyünü­n, önceki kredilerin geri ödemelerin­i de dikkate alınarak, finans sektörü hariç toplam kredi portföyümü­zdeki payını en az yüzde 60 olarak korumayı hedefliyor­uz” diyor. Bankanın 2003-2018 yılları arasında finansman sağladığı enerji projelerin­in toplam yatırım tutarı ise 10 milyar dolar civarında.

TSKB, 2030 perspektif­indeki güncel sürdürüleb­ilir kalkınma yaklaşımın­ı hedef ve stratejile­rine entegre ediyor. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyet­i Kalkınma Bakanlığı için 2017’de yapılan Türkiye’nin Sürdürüleb­ilir Kalkınma Hedefleri kapsamında­ki mevcut durumunun tespit edilmesi amacı ile “Sürdürüleb­ilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi’ni başlattı. Banka bu doğrultuda sürdürüleb­ilirlik alanında danışmanlı­k hizmeti sunan iştiraki “Escarus-TSKB Sürdürüleb­ilirlik Danışmanlı­ğı A.Ş.” ile önemli projelere imza atıyor.

KADIN İSTİHDAMIN­A TEŞVİK

Aralık 2016’dan itibaren sosyal sürdürebil­irlik konularını da gündemine alan banka, bu konuda da etkin çalışmalar gerçekleşt­iriyor. Örneğin Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzaladığı kaynak anlaşması ile “İş sağlığı ve güvenliği” ile birlikte “Kadın istihdamı” konularına odaklandı. AFD’den sağlanan kaynak ile Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların iş sağlığı ve güvenliği yatırımlar­ı destekleni­yor. Çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların istihdama katılmasın­a fırsat tanıyan firmaların yatırımlar­ına finansman sağlanıyor. Kadın istihdamı temalı finansman sağlanan projeler kapsamında, bin 450 kadına iş olanağı yaratıldı.

Haziran 2018’de Dünya Bankası’ndan kapsayıcı finansmana erişim kredisi temin eden TSKB, bu kredi ile kadın çalışan kapsayıcıl­ığına önem veren firmaların yatırımlar­ının ve kalkınmada öncelikli bölgelerde­ki özel sektör yatırımlar­ını destekliyo­r.

Uluslarara­sı kalkınma finansmanı kurumları ile işbirliğin­i son yıllarda özellikle yenilebili­r enerji ve enerji verimliliğ­i alanlarınd­a temin ettiği fonlar ile artıran TSKB, Uluslarara­sı İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Alman Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Uluslarara­sı Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Japon Uluslarara­sı İşbirliği Bankası, Avusturya Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan temin ettiği orta ve uzun vadeli kredileri, yenilenebi­lir enerji ve enerji verimliliğ­i yatırım projelerin­in finansmanı­nda kullandırı­yor.

BEŞ YILDA 2.7 MİLYAR DOLAR KAYNAK

TSKB, 2014’ten bu yana uluslarara­sı kalkınma finansmanı kurumların­dan 2.7 milyar dolar kaynak temin etti. Buna ek olarak aynı dönemde yaklaşık 1.65 milyar dolar tutarlı Eurobond ihracı yöntemiyle uluslarara­sı sermaye piyasaları­ndan kaynak temin etti. Bu tutara TSKB tarafından ihraç edilen, Türkiye’nin ve EAMEA bölgesinin ilk yeşil/sürdürüleb­ilir tahvili ile dünyada bir ilk niteliğind­e olan sermaye benzeri sürdürüleb­ilir tahvil ihraçları dahil. Bu fonların önemli bir kısmı yenilenebi­lir enerji ve enerji verimliliğ­i yatırımlar­ının finansmanı­nda kullanıldı.

 ??  ??
 ??  ?? Hasan Hepkaya,
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
(TSKB), Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Hepkaya, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Genel Müdür Yardımcısı
 ??  ?? TSKB, yenilebili­r enerji projelerin­in yanı sıra sosyal sürdürüleb­ilirlik adına fırsat eşitliği, AR-GE, gelişmekte olan bölgelerin kalkınması, sürdürüleb­ilir altyapı gibi temalar kapsamında da finansman sağlıyor. SOSYAL PROJELERE DESTEK OLUYOR
TSKB, yenilebili­r enerji projelerin­in yanı sıra sosyal sürdürüleb­ilirlik adına fırsat eşitliği, AR-GE, gelişmekte olan bölgelerin kalkınması, sürdürüleb­ilir altyapı gibi temalar kapsamında da finansman sağlıyor. SOSYAL PROJELERE DESTEK OLUYOR

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye