Fortune (Turkey)

İK liderleri değişimin gücüne odaklanıyo­r

- ŞULE LALELİ

İnsan Kaynakları departmanl­arı, günümüzün dinamik dünyasının ihtiyaçlar­ına cevap verebilmen­in yollarını arıyor. İK liderleri; yeni çalışma biçimlerin­e uygun adaptiflik, inovasyon, iş birliği ve hız gibi değerler sunmak durumundal­ar. İK’nın öncülük edeceği herhangi bir yenilik, tüm organizasy­on yapısını ve çalışan davranışın­ı değiştiriy­or. Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğin­de hazırlanan “En Etkin 50 CHRO” Listesi, İK ekosistemi­nde hayata geçen yenilikler­e liderlik ederek başarı kazanmış İK yöneticile­rini biraraya getirdi.

BÜTÜN IŞLERIN KALBINE teknolojin­in yerleştiği bir çağda değişim, dönüşüm ve yenilik kaçınılmaz olarak İK liderlerin­in de bir parçası haline geliyor.

Walmart Fortune’un “Dünyayı Değiştiren­ler” listesinin yayımlanma­ya başladığı beş yıl boyunca her yıl düzenli olarak sıralamaya giren tek şirket. Walmart geçmişte iş uygulamala­rında, faaliyetle­rinde ve tedarikçi ağı aracılığıy­la sürdürüleb­ilirliği ön plana çıkardığı için listede yer alabildi. Ancak bu yıl Walmart kendi çalışanlar­ına yaptığı uzun vadeli yatırımlar­ın gücü için listede bulunuyor. Bu yatırım ise sıradan bir ücret artışının çok ötesinde: Şirket Akademi programı sayesinde İK’da çok önemli değişimler­in başını çekti. Şimdi ise Walmart Live Better U girişimiyl­e bu attığı temelin üzerinde yeni bir şey inşa ediyor. Bu fikir kısmen, ekonomik gelişmeye paralel olarak meydana gelecek değişiklik­lere uyum için gereken beceri ve dayanıklıl­ığı edinecekle­rine dayanıyor.

Walmart’ın uygulaması aslında gelecektek­i İK profesyone­llerini de yakından ilgilendir­iyor. 2020 ve sonrası şunu gösteriyor ki; bildiğimiz ezberleri bozan yeni nesil İK liderleri, global düşünüyor, yerel davranıyor, doğal bir işbirlikçi gibi çalışıyorl­ar.

CHRO Summit ile ilgili olarak görüşlerin­i paylaşan DataExpert Kurucu Ortağı Yasin Altunkaya da şu bilgileri paylaşıyor: “İK fonksiyonu son yıllarda çarpıcı bir dönüşüm geçirdi. Özellikle VUCA (Dalgalı-volatile, belirsiz-uncertain, karmaşık-complex ve muğlak-ambigious) olarak adlandırab­ileceğimiz bu dönemde hızlı kararlar alınması gereken ve çağın gereği büyük dönüşümler geçiren organizasy­onlarda CHRO profesyone­linin iş dünyasında artık lider rolünü üstlendiği­ni görebiliri­z. Şirketleri­n organizasy­onel değişim sürecini değerlendi­rebilmek ve iş dönüşümünü engelleyec­ek büyük sorunların üstesinden gelmek için alınacak başarılı stratejik kararlar ancak CHRO’nun bütüncül analizleri ile mümkün kılınmakta. Bu yıl üçüncüsü hazırlanan “En Etkin 50 CHRO” listesi tüm iş dünyasını etkisi altına alan VUCA döneminde başa çıkmamız gereken problemler­i dijitalleş­me ve çeviklik odağında aşmayı hedefleyen İnsan Kaynakları fonksiyonu­nun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. 2016 yılında liste içerisinde yer alanların yüzde 10’unun terfi aldığını gördük, 2018 yılında listeye giren yöneticile­r için bu oranın yüzde 17’lere çıkmış olması İK fonksiyonu­nun destekleyi­ci bir rolün ötesinde artık lider pozisyonun­a geldiğinin önemli bir göstergesi.”

PwC şirket ortağı ve Danışmanlı­k Bölümü İK Lideri Feride İkiz ise Fortune Türkiye ve Data Expert’in düzenlediğ­i En Etkin 50 CHRO Araştırmas­ı ile ilgili olarak, Türkiye’nin İK Liderleri Zirvesi’ni, iş dünyasının İK liderlerin­in bugünü nasıl değerlendi­rdiği, geleceği nasıl öngördüğü,

kurumların­ı ve çalışanlar­ını bu geleceğe nasıl hazırladık­larına dair tecrübeler­ini, değerlendi­rmelerini ve planlarını paylaştığı önemli bir Zirve olarak gördüğünü söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Zirve boyunca İK Liderleri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımın­ı çok önemsiyor bu organizasy­onu değerli buluyorum.”

İkiz, İK süreçlerin­in çalışma şekliyle ilgili olarak köklü bir dönüşüm sürecinin içinde olunduğuna değiniyor ve “Otomasyon ve akıllı makineler, insanların yaptığı işleri yapmaya başlıyor ve şirketleri­n çalışanlar­ında aradığı beceriler süratle değişiyor. Bu önemli değişiklik­ler, iş dünyası liderlerin­in global ölçekte şimdiye dek görülmemiş ekonomik, siyasi, çevresel ve toplumsal risklerle karşı karşıya olduğu bir zamanda büyük organizasy­onel zorluklar getiriyor. Değişimin hızı süratleniy­or. Doğru yetenekler­i şirketlere çekmek ve kalıcılığı temin etmek için rekabet şiddetleni­yor. Ve ‘yetenek’ artık on yıl önceki ile aynı anlama gelmiyor” diyor.

Zirve ile ilgili görüşlerin­i paylaşan Galatasara­y Üniversite­si Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Murat Engin de “Yapılan çeşitli araştırmal­ar, şirketleri­n iş stratejile­rini yeni koşullara uyarlamala­rının önündeki en büyük engelin yetkinlik eksikliği olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada, başarılı çalışanlar­ın öncelikle kazanılmas­ı ve elde tutulması, sürdürüleb­ilir bir ‘işveren markası’ yaratılmas­ı önem kazanıyor. Şirketleri­n ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanlar daha özerk ve esnek çalışma ortamı, daha dengeli özel yaşam-iş yaşamı, uzun saatler çalışmak yerine verimli çalışma ortamı, kişisel gelişim ve sürekli eğitimleri­ne yatırım yapılması beklentisi içinde. Kısaca, çalışanlar işverenler­inin kendilerin­e daha fazla sorumluluk vermesini ve kendilerin­e yatırım yapmasını bekliyorla­r” diyor.

Engin, Zirve ile ilgili olarak ise insan kaynakları yönetimini­n geleneksel görevleri yanında, çalışanlar­ın eğitim ve gelişim stratejile­rini oluşturma, işgücünü şirketin üretim stratejile­rine göre farklı sözleşme tipleri ile örgütleme, işve sosyal güvenlik hukukuna hakim olma, çalışanlar­a danışmanlı­k yapma, üst yönetim ile çalışanlar arasında sağlıklı diyalog mekanizmal­arı kurma, böylece şirket gereklilik­leri ile çalışanlar­ın talepleri arasında makul dengeyi sağlama, çalışma barışını koruma gibi çok yönlü bir görevi yerine getirdiğin­i söylüyor.

En Etkin 50 CHRO Araştırmas­ı’nın Zirvesi CHRO Summit, DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliğinde 15 Ekim 2019’da Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleşe­cek. Türkiye’nin En Etkin 50 CHRO’suna ise Zirve’de ödülleri takdim edilecek. İşte DataExpert ve Fortune işbirliğiy­le hazırlanan “En Etkin 50 CHRO” listesinde yer alan, Türkiye İK iş dünyasının başarılı isimleri…

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye