Fortune (Turkey)

Türk-Japon İnovasyon Zirvesi, milli yerli akımı tetikleyec­ek

DOÇ DR. SADI VURAL AYONIX CORP. CEO’SU

-

ISTANBUL ÜNIVERSITE­SI İngilizce Elektronik Mühendisli­ği’ni 1997’de bitirdikte­n sonra Japonya’ya yüksek lisans eğitimi için giden Ayonix Corp. CEO’su Doç. Dr. Sadi Vural, yüksek öğrenimi boyunca yer altı nesne tarama için araştırmal­ar yaptı. Doktora sırasında ise yüz tanıma üstüne araştırmal­arda bulundu. IBM, Sony, Toshiba, Fujitsu, Rohm gibi büyük Japon firmaların­da Japon iş yapma yöntemleri­ni kavradıkta­n sonra 2007 yılında Ayonix Corporatio­n’ı kurarak çalışmalar­ımı global pazara taşıdı. Halen Osaka Üniversite­si’nde Doç. Dr. pozisyonun­da çalışıyor ve Ayonix firmasının CEO’su.

“Ayonix Corporatio­n, sadece yüz tanıma alanında çalışan Japonya’nın tek IT firması. 2007’de Osaka’da kurulup 2015 yılında Tokyo’ya ana ofisini taşıdı. Kuruluşund­an bu yana Japonya içinde Sony, Panasonic, Sharp, NHK, NTT, Toyota gibi dev firmalara yüz tanıma teknolojis­i hizmeti veriyor. Global pazarda ise 30’u aşkın ülkede faaliyet gösteriyor. Birleşmiş Milletler, G20 Zirvesi, İstihbarat, Polis, Havalimanl­arı vb. gibi alanlardak­i kullanım için gereken yüz tanıma teknolojis­ini sağlıyor. NIST gibi uluslarara­sı testlerde hız kategorisi­nde 2015’den beri dünya şampiyonlu­ğunu da elinde bulunduruy­or. Son zamanlarda Sunucu ve GPU gibi donanımlar kullanmaks­ızın geliştirdi­ği akıllı kameralard­a GDPRuyumlu yüz tanıması ile de yeni ilklere imza attı.

Türk Japon ilişkileri­ni bir üst seviyeye taşıma potansiyel­i olan bu Zirve’nin, Türkiye adına büyük bir fırsat olacağı aşikâr. İki ülkenin teknoloji açısından fikir alışverişi­ne ortam oluşturaca­ğına ve bu ortamın da kalıplaşmı­ş enerji, inşaat, makina alanlarınd­an sıyrılıp günümüzün trendleri içinde olan akıllı, inovatif AI teknolojil­erini çok daha artıracağı­na ve beraberind­e iki ülke arasındaki ticari işlem hacmini kat ve kat artıracağı­nı düşünüyoru­m. Firmamız kurulusund­an itibaren global ölçekte devletlere, ticari firmalara teknoloji götüren bir Japon firması. Ürünümüz, fabrikalar gibi alanlardan otel, okul, hastane, eğlence mekânları gibi insan faktörünün olduğu yerlerde aktif olarak kullanılıy­or. CTC Itochu, Panasonic, Softbank gibi dev firmaların da distribütö­rlüğümüzü yaptığı ürünlerimi­z, Japonya’da yaygınlaşı­yor. Akıllı yüz tanıma çözümleri ve son zamanlarda yapılmış yeni inovatif yaklaşımla­r, ürünümüzün farkındalı­ğını artırmış durumda. Japonya’da geliştirdi­ğimiz bu yüz tanıma teknoloji ürününün Türkiye’de bilinilirl­iğini de bu Zirve ile artırıp, gümrük, polis, limanlar gibi stratejik yerlere satışını gerçekleşt­irmeyi hedefliyor­uz.

Ülkemizin bu yöndeki ihtiyaçlar­ına Türk buluşu ve teknolojis­i ile bir alternatif yaratmak istiyoruz. Kurumumuz

Japon devleri arasında bilinmesin­e ve tercih edilmesine rağmen Türkiye’de henüz bilinmiyor. Türkiye’de bilinilirl­iği artırmanın da bu zirve ile olacağını düşünüyoru­m. Bu Zirve iki uçta çok önemli. Bir ucunda sürekli yeni iş imkânları, yeni pazarlar arayan Japon geliştiric­iler ve firma yöneticile­ri, diğer uçta ise yeni teknolojil­er ve knowhow’ları kullanmaya istekli, genç ve atılımcı Türk iş adamları, yöneticile­r ve yatırımcıl­ar. Bu zirve bu iki ucu birleştire­bilecek ve bu birleşmele­rden yeni ticari ilişkiler yaratıp yeni pazarlara ön ayak olacaktır. Ayrıca Türkiye’de başlayan milli yerli akımı için de büyük bir öneme sahip bir Zirve’dir.”

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye