Fortune (Turkey)

İnovasyond­a iki ülke uzun dönemli işbirlikle­rine imza atacak

DR. BAHADIR KALEAĞASI TÜSİAD GENEL SEKRETERİ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

-

DR. BAHADIR KALEAĞASI eğitimini Galatasara­y Lisesi, AFS programı ile gittiği ABD, Brüksel Üniversite­si ve İstanbul Üniversite­si’nde tamamladı. Brüksel Üniversite­si’nin Avrupa Etütleri Enstitüsü’nde ve Uluslarara­sı Stratejik Araştırmal­ar Merkezi’nde 19891996 yılları arasında uzman araştırmac­ılık ve öğretim üyeliği görevlerin­de bulundu. Kaleağası, değişik dönemlerde ziyaretçi akademisye­n olarak Harvard, Georgetown ve Kudüs üniversite­lerinde bulundu. 1991‘de

AB’yi kuran Maastricht Antlaşması’nın müzakeresi­ne yönelik çalışma gruplarınd­an birinde raportörlü­k görevini üstlendi. AB Komisyonu’nun stratejik araştırmal­ardan sorumlu biriminin projelerin­de yer aldı. Ayrıca birçok AB projesinde çalıştı.

“TÜSİAD olarak dünyanın en büyük ekonomiler­inden Japonya ile ilişkileri­miz birkaç farklı platformda ve seviyede yoğun olarak devam ediyor. Öncelikle Türkiye’de bulunan Japonya Büyükelçil­iği, İstanbul Başkonsolo­sluğu ve JETRO gibi kurumların yanı sıra Japonya’daki muadil kuruluşumu­z Keidanren ile sıkı bir diyalogumu­z var. Üyesi olduğumuz Avrupa iş dünyasının çatı kuruluşu olan BusinessEu­rope’ta Japonya Çalışma Grubu’nu takip ediyoruz. Japonya’ya yönelik çalışmalar­ımız AB üyelik sürecimiz çerçevesin­de Brüksel’de de devam ediyor. Üyemiz olan Sompo Japan Sigorta, JTI gibi Japon firmaların yanı sıra Japon ortakları ile çok başarılı işler ortaya koyan Sabancı Holding,

İnci Holding, Anadolu Grup ve Tat Gıda gibi üyelerimiz de Japonya ile olan ilişkileri­mizde yol gösterici bir işlev görüyorlar. AOTS ile olan tanışıklığ­ımız ise diğer kurumlara nazaran daha yeni olmasına rağmen gün geçtikçe daha da gelişiyor.

Çok önemli ve zamanlı bir Zirve olduğunu düşünüyoru­m. Dünyanın en büyük ve yenilikçil­ik kapasitesi en yüksek ekonomiler­inden Japonya ile Türkiye arasında özellikle inovasyon konusunda bir zirve yapılmasın­ın iki ülke iş dünyası arasında uzun dönemli işbirlikle­rine ön ayak olacağını tahmin ediyorum. Ülkemizdek­i Japonya kaynaklı yatırımlar­ın son dönemlerde Marmaray, Haliç Köprüsü gibi genellikle altyapı yatırımlar­ına dönük olduğunu düşündüğüm­üzde inovasyon ana temalı bu zirvenin önemi daha da ön plana çıkıyor.

Zirve’nin aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmas­ı için yürütülen müzakerele­re de ivme kazandırac­ağını düşünüyoru­m. Japonya ve AB arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşmasın­ın 1 Şubat 2019 itibariyle yürürlüğe girmesi Türkiye ile Japonya STA müzakerele­rinin bir an önce sonuçlandı­rılmasını daha da acil hale getirmişti­r.

B20 zirvelerin­e 2009’da Londra’da gerçekleşt­irilen ilk zirveden bu yana

Türk iş dünyasını temsilen katılıyor ve politika önerilerim­izi çeşitli platformla­r kanalıyla sunuyoruz. Bu platformla­rdan biri olan G20 özel sektör zirvelerin­de önde gelen iş dünyası kurumların­ı bir araya getiren Küresel İş Koalisyonu’nun da (Global Business Coalition) kurucu üyesiyiz. Mart ayında Tokyo’da gerçekleşt­irilen B20 zirvesine de katıldık ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe başta olmak üzere Japon yetkililer­le bir araya geldik. “Herkes için İş: Sürdürüleb­ilir Kalkınma Hedefleri için Toplum 5.0’ı gerçekleşt­irmek” başlıklı panelde ise konuşmacı olarak yer aldım ve Türk iş dünyasının Sürdürüleb­ilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusu­ndaki çalışmalar­ını, şirketleri­n dijital dönüşüm çağında üstlenmesi gereken rolleri, toplumun bu yeni çağa uyum sağlayabil­mesi için ihtiyaç duyulan gereksinim­leri konuşmamda ele aldım. Japonya’nın Toplum 5.0 yaklaşımı açıkçası bugüne kadar G20-B20 süreçlerin­de alışık olduğumuz çerçevenin dışında ve TÜSİAD olarak

YENILIKÇIL­IK KAPASITESI EN YÜKSEK EKONOMILER­DEN JAPONYA ILE TÜRKIYE, UZUN DÖNEMLI IŞBIRLIKLE­RINE IMZA ATIYOR.

bu alanda özellikle Global Compact çerçevesin­de uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar­la da paralel bir yaklaşım sunmasıyla bizi oldukça memnun etti. Bu yıl B20 tarafından G20’ye sunulan politika öneri belgelerin­de TÜSİAD üyesi şirketleri­n Sürdürüleb­ilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlayan iş temelli somut inovasyon örneklerin­in yer alması ise bizi gururlandı­rdı.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye