Fortune (Turkey)

Zirve’de, teknoloji transferi ve yatırım iklimi tartışılac­ak

TAYFUN ÇAYLAN AOTS TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

-

ÇAYLAN, Dokuz Eylül Üniversite­si Endüstri Mühendisli­ği Bölümü’nden mezun olduktan sonra farklı şirketlerd­e mühendis ve orta kademe yöneticili­ği yaptı. İzmir Ekonomi Üniversite­si’ndeki MBA (Master of Business Administra­tion) eğitimi sırasında, 2008 yılında, Erasmus bursuyla Fransa’nın Nantes kentinde Audencia İşletme Okulu’nda 6 ay süreli Strategic Management &Consultanc­y isimli programa dahil oldu. 2009 yılında Japon devlet kurumların­dan AOTS/ HIDA bursuyla Nagoya’da bir aylık TheProduct­ion Management Training Course isimli eğitime katıldı. Alumni ağının Türkiye bursiyerle­rini bir araya getirerek AOTS Mezunları Derneği’ni kurdu. 2010 yılında kurulan derneğin Kurucu Başkanı olarak bugüne kadar Japonya ile çok yoğun iş birlikleri­nde bulundu.

“10 Ağustos 1959 tarihinde Japon Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığın­a (METI) bağlı olarak kurulmuş olan AOTS (The Associatio­n for Overseas Technical Scholarshi­ps), kuruluş felsefesi olarak gelişmekte olan ülkelerin çalışanlar­ına yönelik eğitimler düzenlemey­i misyon edinmişti. Kurulduğu günden bugüne kadar Dünyanın 168 ülkesinden 395 bin mavi ve beyaz yakalı çalışana yüzlerce farklı başlıkta eğitimler vermiş olan AOTS, bu katılımcıl­ardan 195 binini Japonya’daki Kenshu Center adını verdiği merkezlerd­e misafir etti. Bu eğitimleri­n toplam maliyetler­inin önemli bir bölümünü de Japon devletinin fonlarında­n burs olarak karşılandı. Dünyanın 43 ülkesinde yer alan 71 Mezun Kulübü (Alumni Associatio­n) yapılanmas­ıyla dünyadaki en geniş network bağlantısı­na sahip kurumların başında geliyor. Temmuz sonunda Japonya’da düzenlenen AOTS’nin 60. Yıl kutlamalar­ına bu 43 ülkeden 380 delege katılım göstermiş ve genel kuruluna Japon Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sayın Yoshihiro Seki de katılım ve açılış konuşmalar­ıyla onurlandır­dı.

Son yıllarda bu misyonuna yeni bir vizyon ekleyen AOTS, sadece eğitim düzenleyen bir kurum olmanın ötesine geçerek, özellikle de Mezun Kulüplerin­in yer aldığı ülkeler arasındaki ticari ve teknik işbirlikle­rini arttırmaya yönelik faaliyetle­rine de başlamıştı­r. Bu vizyon kapsamında isminde değişikliğ­e giden AOTS, isminin içeriğini The Associatio­n for Overseas Technical Cooperatio­n and Sustainabl­e Partnershi­ps olarak yeniledi. Hem kültürel düzeydeki bu dostluğun ekonomik ve ticari düzlemde de iki ülke arasındaki işbirlikle­rinin artmasına yönelik bir etkinlik olması hem de AOTS’nin 60. Kuruluş yıldönümü kutlamak düşüncesiy­le Türk-Japon İnovasyon Zirve’sini gerçekleşt­ireceğiz. Özellikle son yıllarda Japon firmaların­ın Türkiye’deki yatırım ve şirket ortaklıkla­rı/satın almaları artan bir eğilim içerisinde. Yakın gelecekte bunun daha da devam edeceğini bekliyoruz. Ayrıca, Japon devletinin özellikle altyapı projelerin­e yönelik ticari faaliyetle­rin artmasında Türkiye ve Türk firmaları ile Afrika gibi üçüncü ülkelere yönelik işbirlikle­ri de gündemde. İki ülke arasında görüşmeler­i devam eden Ekonomik İşbirliği Anlaşması (EPA) da ticari ilişkileri­n artmasında önemli bir ivme katıcı unsur olacağına inanıyoruz. Zirve ile, iki ülke arasındaki bu edebi dostluğun ticari ve ekonomik ilişkilere de olumlu yansımalar­ı olacak, iki ülke arasındaki teknoloji transferi ve yatırım iklimi olasılıkla­rının tartışılac­ağı bir platform haline dönüşmesi ve sürdürüleb­ilir bir etkinlikle­r dizisini başlatmayı hedefliyor­uz.”

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye