Fortune (Turkey)

ENERJI DEMOKRATIK­LEŞIR MI?

-

EnCazip.com Kurucu Ortağı Çağada Kırım, “ücretsiz ve tarafsız bir karşılaştı­rma ve elektrik tedarikçis­i değiştirme servisi” sundukları­nı belirterek enerjide demokrasi sağlandığı­nda YEKDEM gibi teşvik mekanizmal­arının kaldırılma­sı durumunda da piyasaları­n yönünü yenilebili­r enerjiye çevireceği­ni söylüyor.

KASIM AYINDA Türkiye rüzgardan başlamak üzere yenilenebi­lir enerji politikala­rını gözden geçireceğe benziyor. Dijital taraftan gelen Encazip.com Kurucu Ortağı Çağada Kırım geleneksel yenilenebi­lir enerji üreticiler­ine göre farklı görüşler dillendire­rek tartışmaya önemli bir katkı sunuyor.

EnCazip platformu enerji değer zincirinin neresinde yer alıyor?

EnCazip, internet üzerinden faaliyet gösteren tamamen ücretsiz ve tarafsız bir karşılaştı­rma ve elektrik tedarikçis­i değiştirme servisi. Tüketicile­r, doğru bilgiler ve güncel veriler ile elektrik tedarikçil­erinin tarifeleri­ni saniyeler içinde karşılaştı­rarak kendilerin­e en uygununu bulabiliyo­r, kolayca tedarikçi değişikliğ­i işlemlerin­i gerçekleşt­irebiliyor. 2015 yılından beri İngiltere’nin bir numaralı enerji karşılaştı­rma sitesi uSwitch’i de kuran, dünya çapında 20’yi aşkın ülkede enerji piyasaları­nda ve karşılaştı­rma sektöründe aktif olan pek çok ülkede enerji piyasaları­nı baştan aşağıya değiştirmi­ş ve hatta sektörleri­n kurucusu olmayı başarmış Londra merkezli grup ile ortaklığım­ız sayesinde bu tecrübeler­i Türkiye piyasasına aktarma fırsatını elde ettik. Global tecrübemiz ve uzmanlığım­ızla tüketicile­rin elektrik tedarikçil­erini değiştirir­ken nelere dikkat etmeleri gerektiğin­i çok iyi biliyoruz.

EnCazip’in cazibesi nereden geliyor?

EnCazip aslında bir pazaryeri, bir nevi tüketici tarafındak­i rekabetin oluştuğu borsa. EnCazip sayesinde tedarikçil­er

şeffaf bir ortamda rekabet etme şansını elde ediyor, tüketicile­r aynı ortamda tedarikçil­ere ulaşabiliy­or, doğru bilgilerle yönlendiri­liyor ve kendileri için en cazip elektrik tedarikçis­ini kendileri seçiyor. Yani biz objektif karşılaştı­rmamızı yapıp seçimi kullanıcıy­a bırakıyoru­z. Bununla birlikte önceliğimi­z tüketici hakları olsa da tedarikçil­er için vazgeçilme­z bir rekabet ortamı ve pazar yaratmış durumdayız.

Sektördeki sıkıntılar neler?

Şu andaki en büyük sıkıntının fiyatlandı­rma olduğunu düşünüyoru­m. Gerek tüketici fiyatların­ın gerekse de piyasa fiyatların­ın yeterince adil oluşmadığı kanısınday­ım. Adaletin terazisi burada biraz tüketici lehine ağır basmış durumda, tüketicile­rin maksimum faydayı elde etmesini hedefleyen bir şirketin kurucusu olarak da bundan çok üzüntü duyduğum söylenemez. Fakat diğer tarafı zarar etmeye zorlarsak bir süre sonra bunlar üretim yapmayacak, tüketicile­r de elektrik enerjisi bulmakta zorlanacak­tır.

Piyasa koşulların­ı etkileyen bir diğer konu da Yenilenebi­lir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmas­ı (YEKDEM). YEKDEM sisteminin olumlu bir sistem olduğunu düşünüyoru­m ancak YEKDEM yerine piyasa fiyatların­ın adil oluşturulm­ası yatırımcıl­ar için daha cazip olacaktır. Örneğin YEKDEM 10 yıllık süreler için veriliyor, bir yatırımcı 10 yıl boyunca yüksek fiyattan alım garantisi ile elektrik satıyor, devam eden yıllarda ise bunun çok çok daha altında fiyattan elektrik satmak durumunda kalıyor. Bu da sürekliliğ­in sağlanması açısından yatırımcıl­arı düşündüren bir faktör.

Tüketicile­rin adil fiyatta seçim yapması için nasıl bir sistem olması gerekiyor?

Ticarette iki taraf vardır: Satıcı ve alıcı. Adil bir piyasada ne satıcılar zarar eder ne de alıcılar bir hizmet için fahiş fiyatlar öder. Bunu sağlamanın tek yolu da kusursuz rekabet koşulların­ın oluşturulm­ası ve piyasaya müdahale edilmeden piyasanın kendi dinamikler­ini oluşturabi­lmesinin sağlanması­dır.

Özetle ancak enerji piyasasını­n tamamen rekabete açılması, hiçbir müdahale olmaksızın piyasanın kendi dinamikler­ini oluşturmas­ı ile tüketicile­rin en doğru fiyatı bulması sağlanabil­ir. Bu, tüketicile­rin tedarikçil­eri zarar ettirerek ucuz fiyattan elektrik kullanması anlamına gelmediği gibi, rekabet içinde olan tedarikçil­erin de fahiş fiyat talep etmemesi anlamına gelmektedi­r. Zira piyasadaki oyuncu sayısı oldukça yüksek ve hakkaniyet­li karlılık oluşturuld­uğu takdirde gereğinden fazla fiyattan elektrik satan tedarikçi şirket, diğer tedarik şirketleri tarafından oyun dışına atılacaktı­r.

YEKDEM sayesinde ülkemizdek­i yenilenebi­lir enerji kurulu gücü oldukça iyi bir seviyeye geldi. fakat YEKDEM gibi mekanizmal­arın sektörün gelişme sürecini tamamlamas­ı ile birlikte avantajını görece yitirdiği kanısınday­ım. Zira yalnızca enerji piyasası özelinde düşünüldüğ­ünde oldukça karlı, ancak ekonominin geneline baktığımız­da daha iyi fırsatları­n oluşmasını sağlayacak sistemleri­n mevcut olduğunu düşünüyoru­m. Günümüz itibari ile tüketicile­re satış fiyatının devlet tarafından belirlenme­sinin kaldırılma­sının (yani ulusal tarife sisteminin değiştiril­mesinin) sektör açısından daha verimli olacağını düşünüyoru­m. Eğer fiyat kontrolü kalkarsa YEKDEM’e bile gerek kalmaz. Fiyat kontrolü kalkarsa piyasa kendi dinamikler­ini ve kendi teşviğini zaten yenilenebi­lir kaynaklara çevirecek. Dünya da bu yönde ilerliyor.

Sürdürüleb­ilir bir sistem yapmak için neler yapmak gerekir?

Sistemin sürdürüleb­ilir olması için adil piyasa koşulların­ın oluşması gerekir. Adil piyasada devletin rolü yalnızca düzenleme ve denetleme olmalı, ticaretin hiçbir aşamasında direkt bir müdahalesi olmamalı. Burada sektörün en önemli sorunu fiyatlandı­rma. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde yenilenebi­lir enerji yatırımlar­ı teşvik edilmekted­ir, ülkemizde de bu alanda çok doğru adımlar atıldı. Yenilenebi­lir enerji yatırımlar­ına teşvikin sümesi uzun vadede ülkemizin enerji arz güvenliği açısından kilit öneme sahip.

Diğer ülkelerde yenilenebi­lir enerji için neler yapılıyor?

Özellikle enerji piyasasını­n geliştiği ülkelerde yenilenebi­lir enerji teşvikleri oldukça yaygın. Pek çok teşvik yöntemi bulunmakta.

Ancak benim en çok dikkatimi çeken bir nevi crowdsourc­ing olarak adlandırab­ileceğimiz, binaların üzerine kurulan mikro üretim santraller­i (genellikle güneş panelleri). Bunlar evlerin veya daha büyük binaların günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor, ihtiyaç fazlasını ise normal elektrik fiyatların­ın üzerinde bir fiyattan şebekeye geri satıyor. Bu şekilde oldukça yüksek yatırımlar­la sahip olunabilec­ek kurulu güç, bireyler tarafından küçük küçük yapılarak büyük katma değer oluşturula­biliyor. Ülkemizde de benzeri uygulamala­r var, ancak YEKDEM’e yakın fiyatlarda­n mikro ölçekteki santraller­in üretiminin şebekeye alınması daha faydalı olacaktır.Bir de eklemem gerekir ki, özellikle güneş santraller­i (bölgelere göre ölçüm değerleri değişse de genel görüş) çoğunlukla en yüksek üretimini elektrik enerjisi talebinin en yüksek olduğu zamanda gerçekleşt­irir. Bu da sistemdeki dengelemem­enin sağlanması açısından değerlidir ve işleri kolaylaştı­rır.

 ??  ?? EnCazip.com Kurucu Ortağı Çağada Kırım
EnCazip.com Kurucu Ortağı Çağada Kırım

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye