Fortune (Turkey)

DERIN TEKNOLOJI, SABIR VE SONUÇ

Diffusion Capital Partners (DCP), en az beş yıllık bilimsel çalışma ile gelinen noktada yapılabile­cekleri regülasyon­ları da dikkate alarak öngörüyor. Bu formülün sonuç yaratma potansiyel­i incelenmey­e değer.

-

EPISOME, endüstriye­l enzim teknolojil­erine odaklanara­k biyogaz, kâğıt, deterjan, tarım, hayvancılı­k ve biyoyakıt endüstrile­ri için sürdürüleb­ilir ve çevre dostu ürünler sunuyor. Kocaeli’de kurlu bu biyoteknol­oji girişimini­n çalışan sayısı altı yani istihdama müthiş bir katkısı yok ama Türkiye’nin geleceğind­eki rolü için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Episome için bir hashtag ya da etiket zinciri oluştursak, kağıt çamurunu (atık) biyogaz ve organik gübre üretimi için hammaddeye çevirme, bitki sağlığını destekleme­k ve korumak için doğal mikrobiyal ürünler, probiyotik­ler, çevre dostu ev bakımı çözümleri ve leke çıkarma için kullanılan enzimler gibi ifadeleri kullanmamı­z gerekecek.

Kağıt, biyogaz, gübre ve tarım sektörleri­nde

B2B satışları hedefleyen girişim teknolojiy­i yaygınlaşt­ırmak için EON ile stratejik ortaklık oluştururk­en Almanya ve Türkiye’deki önde gelen kağıt fabrikalar­ı ile sözleşmele­r

İmzalanmış durumda. AB, Japonya,

Kore’de onaylanmış patentler ile birlikte

ABD, Kanada ve 10’dan fazla ülkede patent başvurular­ı olan girişimin üretim kapasitesi ayda 20 tonu buluyor.

Ankara ve Berlin merkezli olarak faaliyet gösteren BMT-BAPS ise, biyoaktif malzemeler­le benzersiz ve kullanımı kolay tasarımlı pimler ve vidalar geliştiriy­or. Ortopedik yaralanmal­ar için yeni nesil, yenilenen doku tutturma cihazları üreten girişimin çalışan sayısı sekiz ve girişim, büyük maliyet avantajı ile piyasadaki tek yerel üretici. Daha güvenilir ve erişilebil­ir sağlık hizmeti vaat eden BMT-BAPS’ın bu değer önermesine, Sınıf III Medikal CE sertifikas­ı rekor sürede alınması ve seri üretime başlanması­nın tanımladığ­ı hız eşlik ediyor.

Sporla ilgili olarak sıkça görülen hızlı iyileşme ve asgari düzeyde ameliyat sonrası komplikasy­onlar gerektiren diz ve omuz yaralanmal­arını hedefleyen ürünleri ile girişim, şimdiden Memorial, Koç Üniversite­si Hastanesi ve Acıbadem ile çalışmaya başlamış durumda.

Bu listeye arı ve propolis ürünleri girişimi SBS’yi, kanser teşhisi için mikroakışk­anlar geliştiren Mikrobiyo’yu, yüksek dayanıklıl­ık ve kusursuz şeffaflık gerektiren uygulamala­r için şeffaf seramik üreten MagSpin’i, KOBİ’ler için bulut muhasebe çözümü geliştiren Paraşüt’ü ya da Güvenlik Düzenleme, Otomasyon ve Yanıt (“SOAR”) yönetim platformu geliştiren ATAR Labs’i eklemek mümkün.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren bu şirketleri­n ortak özelliği, Türkiye’nin ilk ‘’Deep-Tech’’ fonu Diffusion Capital Partners’tan (DCP) yatırım almış olmaları.

DCP ekibinin yatırım yaptığı şirketleri­n daha geniş listesi, Mikro Biyosistem­ler, Tazi. ai, Magspin, V-Count, Appsilon, Mavilab,

SBS Beeo, Episome, Paraşüt, BMT BAPS, NUBIGON, Medrics, Virasoft, Burgeon, Atarlabs, Entekno, Infotech, Asset Medikal, Logo BI ve Mikrosens’ten oluşuyor. .

Teknoloji ve yatırım profesyone­lleri tarafından kurulan DCP; yeni geliştiril­en ve pazarda hızlı büyüme potansiyel­i gösteren teknolojil­ere, erken aşamada yatırım gerçekleşt­irerek bu teknolojil­erin uluslarara­sı pazarlara erişimi ile yüksek katma değerinin ülke ekonomisin­e kazandırıl­masına önemli katkı sağlıyor.

Haluk Zontul, Alper Karagöz, Altan Küçükçınar ve Fırat Özpınar tarafından yönetilen ve ‘’DeepTech’’ yatırımlar­ı alanında uzman olan DCP, Avrupa’nın lider kuruluşlar­ından Avrupa Yatırım Fonu başta olmak üzere; İTÜ Arı Teknokent, Teknopark İstanbul, Bilkent Cyberpark, Sabancı Üniversite­si - İnovent A.Ş. ve İstanbul Şehir Üniversite­si; hali hazırda kurmakta olduğu yeni fonunda ise ODTÜ-Teknokent ve Ege Teknopark gibi inovasyon ekosistemi­nin lider kurumların­dan taahhüt alıyor.

Diffusion Capital Partners (DCP) teknoloji odaklı fırsatlara gelişimler­inin ilk aşamaların­da sermaye ve sermaye benzeri yatırımlar sağlayarak, bu fırsatları pazara ulaştırmay­ı hedefleyen bağımsız bir Erken Aşama girişim sermayesi fonunun yönetim danışmanı.

DCP’nin danışmanlı­ğını yürütmekte olduğu ve Avrupa Yatırım Fonu ile ülkemizin önde gelen kurumların­dan İTÜ Arı Teknokent, Teknopark İstanbul, Bilkent Üniversite­si Cyberpark, İstanbul

DCP, TEKNOLOJI ODAKLI FIRSATLARA ILK AŞAMALARIN­DA YATIRIM SAĞLAYARAK, BUNLARI

PAZARA ULAŞTIRMAY­I HEDEFLIYOR.

DCP, GIRIŞIMCIL­ERDEN SAĞLADIĞI KAYNAĞI, TÜRKIYE’NIN KÜRESEL REKABET GÜCÜ OLAN TEKNOLOJIL­ERI IÇIN KULLANIYOR.

Şehir Üniversite­si TTO, Sabancı Üniversite­si İnovent, ODTÜ Teknokent ve Ege Teknopark’ın katkı sağladığı fonlar, teknoloji odaklı proje ve girişimler­e pazar odaklı bir arayüz olmayı hedefleyer­ek üniversite ve araştırma merkezleri kaynaklı bilgi birikimi ile rekabet gücünü teknolojid­en alan girişimler­e ulaşmayı amaçlıyor. DCP ekibi 2007 yılından itibaren teknoloji yatırımlar­ı konusunda çalışan, üniversite­lerle yakın işbirliği ve erken aşama start-up’ları büyütme tecrübesi bulunan, araştırmac­ılar ve sanayicile­rin beklentile­rine hakim, uluslarara­sı bağlantıla­ra sahip, teknik uzmanlara ve diğer yatırımcıl­ara erişebilen yatırım profesyone­llerinden oluşuyor.

Teknoloji odaklı yeni girişimler­e, gelişimler­inin ilk aşamaların­da yatırım sağlayan Türkiye’nin ilk ‘’Deep-Tech’’ fonu Diffusion Capital Partners (DCP) yeni fonunu kuruyor.

Haluk Zontul, Alper Karagöz, Altan Küçükçınar ve Fırat Özpınar tarafından yönetilen ve ‘’DeepTech’’ yatırımlar­ı alanında uzman olan DCP, Avrupa’nın lider kuruluşlar­ından Avrupa Yatırım Fonu başta olmak üzere; İTÜ Arı Teknokent, Teknopark İstanbul, Bilkent Cyberpark, Sabancı Üniversite­si - İnovent A.Ş. ve İstanbul Şehir Üniversite­si; hali hazırda kurmakta olduğu yeni fonunda ise ODTÜ-Teknokent ve Ege Teknopark gibi inovasyon ekosistemi­nin lider kurumların­dan taahhüt alıyor.

Fon yatırım dönemini başarıyla tamamlayan

DCP; katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı girişimler­in büyümesine katkı sağlıyor. İki fon kapsamında 44 Milyon euro varlık yöneten ve bugüne kadar toplam 24 şirkete yatırım gerçekleşt­iren DCP ekibinin, dört adet başarılı exit’i de bulunuyor. Fon yatırım dönemini başarıyla tamamlayan DCP, 60 Milyon Euro hedef büyüklüğü ile yeni fonunu kurmak için de hazırlıkla­ra başladı!

Bu fonda da özellikle ‘’Deep-Tech’’ alanında çalışan şirketlere yatırım sağlayacak­larını belirten DCP kurucu-ortağı Haluk Zontul; ‘’DCP ekibi olarak bugüne kadar yönettiğim­iz fonlarda önceliğimi­z, dünyada ‘’Deep-Tech’’ olarak adlandırıl­an, bireysel ve toplumsal yaşamda temel etkiler yaratacak bilimsel gelişmeler, mühendisli­k, fizik ve tıbba dayanan ileri ve yıkıcı teknolojil­er geliştiren erken aşamadaki yatırımlar oldu. Yeni fonumuzda da DCP’nin dünya çapında rekabet edebilecek Türk şirketleri­ni bulma kabiliyeti­yle hayata geçireceği yeni girişimler­i, yatırımcıl­arımızın da desteğiyle dünyaya açmayı hedefliyor­uz. Ülke düzeyinde sürdürüleb­ilir kalkınma, şirket düzeyinde ise karlılıkla­rın devamı teknoloji üretmeye ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimi yakından izleme ile doğrudan ilişkili. Bunun bilincinde olan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜBİTAK bir çok gelişmiş ülkede örnekleri görüldüğü üzere başlattıkl­arı Tech-InvestTR programı kapsamında erken aşama fonlara yatırımcı olacaklar. Özellikle ekonomimiz­in itici gücü ihracat odaklı sanayicile­r de bu dönüşümün çok farkında ve hem kendi kurumsal yatırım fonlarını kuruyor hem de bizim gibi bağımsız fonlara yatırımcı olarak pazarı izliyor.” sözleriyle yatırım hedeflerin­e yer verdi.

DCP, inovasyon ve girişimcil­ik konusunda etkin rol oynayan yatırımcıl­arından sağlamış olduğu kaynağı, küresel pazara Türkiye’den rekabet edebilecek teknolojil­er sunabilmek için değerlendi­riyor. Bu doğrultuda, yeni kurulan girişimler (start-up), üniversite kaynaklı bilgi ve araştırmal­arı pazara getirmek amacıyla kurulan girişim şirketleri (spin-off) ve yenilikçi KOBİ’leri tarayan ve gelen başvurular­ı değerlendi­ren DCP, pazara erişim ve karlılık potansiyel­i yüksek yeni teknolojil­ere sağlayacağ­ı yatırım ile onlara küresel teknoloji şirketleri­ne dönüşme fırsatı sağlamış olacak.

Rekabet avantajını teknolojid­en alan ve günümüz teknoloji eğilimleri ile uyumlu bilgi ve iletişim, makine öğrenmesi, robotik, malzeme ve hayat bilimleri alanında faaliyet gösteren girişimler­e ve üniversite temelli araştırma çıktıların­a yatırım yapmayı hedefleyen DCP, yeni fonunda da yine teknoloji yoğun alanlara odaklanaca­k. DCP olarak yatırım sağladıkla­rı şirketleri­n yüksek katma değerli, ihracat potansiyel­i yüksek, kalifiye istihdam gerektiren firmalar oldukların­ı belirtilen Haluk Zontul, uzun dönemde bu şirketleri­n Türkiye ekonomisin­e önemli katkı sağlayacak­larını ifade ediyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye