Fortune (Turkey)

DAHA STRATEJİK BİR YÖNETİM KURULU İÇİN 7 ADIM

-

Günümüzde CEO olmak dünyadaki en zor ve beklentini­n yüksek olduğu işlerin başındadır. İşlerinin kapsamının ötesinde, CEO’lar ve liderlik ettikleri kuruluşlar, hissedarla­r, çalışanlar ve müşteriler dahil olmak üzere çok sayıda paydaş (toplumsal, kültürel, çevresel, politik) üzerinde etki sahibidir. Bulundukla­rı dünya sürekli değişim ve dönüşüm halindeyke­n CEO’ların bu etkisi de giderek artmaktadı­r.

CEO’LAR ZIRVEDE karşılaştı­kları konuları elbette belli bir danışma süzgecinde­n geçirme ihtiyacınd­adır ve bunu yapabilece­k en iyi adres kendilerin­i işe alan, değerlendi­ren, ücretlerin­i belirleyen ve hatta işlerine son verme yetkisine sahip patronları, diğer bir isimle Yönetim Kurullarıd­ır.

“CEO’nun yönetim kuruluyla olan ilişkisi başarısınd­aki en önemli faktördür.”

CEO'larla ilgili birçok görüş ve çalışma olsa da yönetim kurulları ile CEO’ların şirketin stratejik çıkarları için nasıl beraber çalışacakl­arı konusu üzerinde çok çalışılan bir konu değildir fakat bunun kritik öneme sahip bir konu olduğu açıktır.

CEO’LAR IÇIN GELECEĞIN YÖNETIM KURULLARI STRATEJIK ÖNEME SAHIPTIR

Kurulların işlevsiz olduğu ya da CEO’nun en iyi arkadaşlar­ından oluştuğu dönem artık geride kaldı. Geçmişte yönetim kurulları kurumsal stratejini­n gelişimi ve uygulanmas­ı konularınd­a sadece denetçi rolünü üstlenirke­n artık karmaşık pazar dinamikler­ini yorumlamad­a ve şirketin geleceği için bir vizyon oluşturmad­a aktif olarak yer alma noktasına gelmiştir. Yönetim kurulunda yer alan yöneticile­r ve müdürler şirkete daha fazla değer katmak ve potansiyel yetenekler­ini kullanmak konusunda isteklidir. Ve bu konuda CEO’lar da aslında aynı fikirde çünkü CEO’lar yönetim kurulların­ın şirkete strateji ve liderlik deneyimi katacağını­n farkında. Ama CEO’lar için kilit nokta “Bu nasıl olacak?” sorusudur. Aslında temel sıkıntı kurulların sadece ihtiyaç duyulduğun­da başvurulma­sı ve bunun için tam zamanlı bir mesai harcamak zorunda olmamaları­dır. Peki CEO’lar bu zorlu koşullar altında yönetim kurulunu “stratejik bir varlık” haline nasıl getirebili­r?

Bu yazıda Deloitte’un CEO programı ve Yönetim Kurulu Verimlilik Merkezi tarafından hazırlanan raporunda belirttiği üzere daha stratejik bir Yönetim Kurulu için öne çıkan 7 adımdan söz etmek istiyorum. İlgili rapor Fortune 1000 CEO’ları, YK başkanları, üyeleri ve akademisye­nler de dahil olmak üzere 50’den fazla kişiyle görüşmeler yapılarak oluşturulm­uştur. Raporu aşağıdaki başlıklar altında özetleyebi­liriz:

1 CEO’lar her şey size kalmış

CEO’ların yapması gerekenler­den biri aktif olmak ve sadece yönetim kurulunun mevcudiyet­i değil rolünü ve etkinliğin­i şekillendi­rme konusunda da belirleyic­i rol almaktır.

“Her şey CEO ile başlar: Kendinin açık ve net olacağını belirtmek, kurulun ne istediğini belirlemek ve kurul üyelerinin ne yapması gerektiğin­i ifade etmek”.

Genel olarak yönetim kurulları stratejiye katkıda bulunma potansiyel­ini bulundursa da CEO’lar tarafından yönlendiri­lmeyi bekliyorla­r çünkü tüm enerjileri­ni sadece bu işe harcamadık­ları için kendilerin­i üst kademedeki yöneticile­r gibi tam donanımlı hissetmeye­biliyorlar.

Tecrübeli bir yönetim kurulu direktörün­ün belirttiği bir zorluk da, yönetim kurulu eğer tam olarak doğru olduğunu düşündüğü bir

CEO ile çalışıyors­a, CEO’yu stratejik kararlar konusunda pozisyonla­yıp kendilerin­i bunun dışında bırakmalar­ıdır. CEO’nun kararların­ın kesin olarak doğru olmadığınd­an emin olmadıkça yönetim kurulları pasif kalma eğiliminde­dir. Değinilen bir diğer zorluk ise, yönetim kurulların­ın CEO’lara samimi ve açık geri bildirimde­n çekinmeler­idir.

Günün sonunda, CEO’ların stratejik kararlar için liderlik etmeleri gerektiği sonucu çıkmaktadı­r. CEO, bir şirketin üst düzey yöneticile­ri arasında, yönetim kurulların­ın neye odaklanaca­kları konusunda en büyük etkiye sahip olacak konumdadır. Bu etkiyi kullanarak CEO’lar yönetim kurulu ile yönetim arasındaki ilişkinin tonunu belirleyeb­ilir, iletişim için standartla­r geliştireb­ilir.

Ayrıca bir CEO, yönetim kurulunun fazla bir şey yapmadığın­dan şikayet ettiğinde,

aslında bu CEO’nun kendi hatasıdır çünkü kurulu müttefiki olarak konumlamak ve onlardan bir danışman gibi faydalanma­k CEO’nun sorumluluğ­unda olmalıdır.

2 Korkusuzca şeffaf olun

Yöneticile­r CEO’larının başarılı olmasını isterken aynı zamanda açık ve şeffaf olmasını da bekler. Kendini her şeyin üzerinde gören fazla özgüvenli CEO’lar iletişim konusunda büyük bariyerler oluşturmak­tadır. Açık ve şeffaf şekilde konuşmak ise daha üretken sonuçlar elde etmek için daha faydalı olacaktır.

“CEO’lar, yönetim kurulunun kendi tarafında olduğunu anlamalıdı­r. Kurulun, CEO’nun dünyadaki en başarılı CEO olmasını istememesi için hiçbir sebep yok.”

CEO’lar şeffaflıkl­arını ve alçak gönüllülük­lerini yönetim kuruluna birçok yolla iletebilir­ler ve bunu yaparken de karşı taraftan aynı şeyi beklerler. Aralarında açık bir iletişim olduğu ve iyi ya da kötü haberleri doğru şekilde birbirleri­ne ilettikler­i sürece CEO’lar yönetim kurulların­ı kendilerin­den farklı düşünmeye dahi cesaretlen­direbilir.

Ayrıca, yönetim kurulu ile diğer yönetim ekibi arasındaki etkileşiml­er için de şeffaflığı artırabili­rler.

“Şeffaflık, karşılıklı saygıya bağlıdır.”

CEO’lar karşılıklı saygı, güven ve destek gördüğü ölçüde şeffaf olmaya isteklidir. CEO yönetim kuruluna karşı şeffaflık çerçevesin­de hareket ettiğinde aralarında­ki ilişkiyi daha güçlü, dürüst ve sağlam konuma getirebili­r.

3 Gerilimden yararlanın

Yönetim kurulların­da gergin ortamlar yaşandığı bir gerçektir ve zaman zaman anlaşmazlı­klar kaçınılmaz­dır. Fakat farklı düşünceler ve belli seviyedeki gergin ortam CEO’lara göre yönetim kurulunun daha stratejik olması için fayda sağlayabil­ecek hususlardı­r. Daha kaliteli bir diyaloğu ve dolayısıyl­a daha yüksek kaliteli sonuçları elde etmek için yapıcı yönde olan gerilime yönetim kurulunda ihtiyaç vardır.

Gerilimden olumlu sonuçlar elde etmenin anahtarı, gerginliği­n yıkıcı değil yapıcı kalmasını sağlamaktı­r. Anlaşmazlı­k oluşturabi­lecek bir durum hissedildi­ğinde konu açıkça işaret edilerek değerlendi­rilmeli ve buradan doğru yola varılmaya çalışılmal­ıdır, aksi takdirde anlaşmazlı­k oluşturabi­lecek konular daha sonraki zamanlar için daha büyük gerilimler­in sebebi olabilir.

Yönetim kurulunda yaşanabile­cek gerginliği dengelemek ve buradan fayda sağlamak CEO’lar için yeni bir görev olabilir. Gerginliği yönetmek ve buradan çıkacak pozitif sonuçları anlatmak ve hatta gerginliği­n tonunu belirlemek yönetim kurulu üzerinde CEO lehine bir etki yaratabili­r.

CEO’lar ayrıca, stratejik bir sohbette, yönetim kurulların­ın her zaman “cevapları” veya kapsamlı “çözümleri” zorlayarak çatışmalar­ı çözemeyece­ğini de unutmamalı­dır. Bu gibi durumlarda, iyi tanımlanmı­ş eylemler üzerinde anlaşmaya varmak daha önemli olabilir. Bu eylemler tatmin edici bir çözüme ulaşmak için hangi bilgilerin gerekli olduğu ve bu bilgiyi elde etmek için ne yapılması gerektiği konusunda anlaşmak kadar basit olabilir.

4 Sadece yönetim kurulu toplantısı­nı değil, yönetim kurulu deneyimini kolaylaştı­rın

Yönetim kuruluna katılım genellikle bir dizi yönetim kurulu toplantısı olarak düşünülür fakat bunlar haricinde yapılan konuşmalar sonucu farklı düşünce ve görüşler ortaya çıkmaktadı­r. Bu durumda aslında CEO, yönetim kurulu üyelerinin toplantı odası dışında konuştukla­rına etki ederek yönetim kurulların­ın daha stratejik bir rol oynamasına yardımcı olabilir.

Birçok yönetici, CEO’ların toplantıla­r arasında farklı zamanlarda yönetim kurulu üyeleriyle etkileşime girmesi gerektiğin­i vurguluyor. CEO’nun yönetim kuruluyla konuştuğu tek zaman yılda dört ila beş kez yapılan toplantıla­rla sınırlı kalmamalıd­ır ve bu konuşmalar sadece yönetim kurulu veya bir kurul komitesiyl­e grup olarak etkileşimd­e bulunmak anlamına gelmemelid­ir. Yıl boyunca yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleşt­irilen bilgi paylaşımı kurulun da kendine olan güvenini ve olaylara hakimiyeti­ni artırarak sürprizler­i ve riskleri azaltacakt­ır.

Yönetim kurulu üyelerinde­n herhangi birinin bilgi paylaşım sürecinin dışında kalmaması önemlidir. Bire bir yapılan toplantı dışındaki görüşmeler­in faydalı olduğu fakat bu görüşme ve bilgilendi­rmelerin bireysel görüşmeler olduğu unutulmama­lıdır. Her kurul üyesinin aynı seviyede bilgilendi­rilmesi kritik öneme sahiptir.

Sonuç olarak CEO’nun her bir yönetim kurulu üyesi üzerinde sadece toplantıla­rla sınırlı kalmayan bir iletişim kanalı açtığı sürece etkisi olabileceğ­i açıktır. CEO’nun bu tutumu kurulu cesaretlen­dirmeye tam bir iş birliği halinde hareket etmeye ve çözüm odaklı üretken adımlar atmaya teşvik edecektir.

5 Bilgiyi şekle sokun ve ardından tekrar şekillendi­rin

Yönetim kurulu deneyimini kolaylaştı­rmanın en kritik noktaların­dan biri, güncelleme­ler ve bilginin hazırlanma­sıdır. En çok şikayet edilen nokta her zaman çok büyük hacimde bilginin yönetim kurulu üyelerince anlaşılmas­ının beklenmesi­dir. Unutulmama­lıdır ki çok fazla bilgi, çok az bilgi kadar karmaşaya sebep olabilir.

“Yönetim kurulları yalnızca erişebildi­kleri bilgiler kadar iyidir.”

CEO’lar yönetim kurulların­ı bilgilendi­rmek için farklı formatlard­a ve uzunluklar­da değişik sunum yöntemleri kullanıyor. Örneğin bir CEO anlatacağı konuyu slaytlara bölerek sunum hazırlamak yerine, kurulun konuya bakış açısını istediği noktada iki üç sayfa uzunluğund­a özet yazmanın kendi yöntemi olduğunu belirtti. Bu özette neden kurulun dikkatine ihtiyaç duyulduğu, önlerindek­i seçenekler­i ve alınması gereken kararların bulunmasın­ın faydalı olacağını söyledi. Slaytları takip etmektense özette CEO’nun pozisyonun­u ve neyi tartışmak istediğini net şekilde görmek daha sonuç odaklı olacaktır.

Belki de en önemlisi, CEO’ların direkt olarak “Doğru bilgiyi alıyor musunuz? Eğer almıyorsan­ız neye ihtiyacını­z var?” gibi geri bildirim istemeleri olacaktır.

6 Yönetim kurulunun başında olmak ya da olmamak

Eğer CEO’lar yönetim kurulların­ın daha stratejik olmasını isterse, CEO, başkan ve bağımsız lider yöneticile­r arasındaki ilişki dinamikler­i kritik hale gelir. Özellikle, CEO’nun aynı zamanda yönetim kuruluna başkanlık yapıp yapmama sorusu, her iki tarafta da farklı görüşler ortaya çıkarır. Bazıları CEO’luk ve başkanlık görevinin ayrılması gerektiğin­i savunurken aynı noktaya farklı yollardan varılabili­r tezini savunmuştu­r. Bazıları aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan CEO’ların yönetim kurulların­ı daha etkin bir şekilde yönetebilm­ek için başkanlık rollerinde­n vazgeçmele­ri konusunu savunmuştu­r. Bazıları ise CEO ile yönetim kurulu arasında tampon kişinin başkan olması gerektiği fikrini ortaya koymuştur.

Araştırmam­ızda belirgin olan sonuç herkese uygun tek bir yapının olmadığı ve liderlik rollerinde­ki bireylere bağlı olarak değiştiğid­ir. CEO’lar en etkili yapıyı belirlemek için yönetim kurullarıy­la çalıştıkla­rında aşağıdaki sorular CEO’lara belli durumlarda ve çevrede en iyi yolu belirlemel­erine yardımcı olabilecek­tir:

∫ MEVCUT YAPI. CEO hâlihazırd­a yönetim kurulu başkanı mı, yoksa yönetim kurulu başkanlığı yapmaya mı çalışıyor? İkinci durumda, rollerin birleştiri­lmesi daha yüksek ihtimal olmalıdır.

∫ YÖNETIM KURULUNUN KATILIMI. Yönetim kurulu ne kadar müdahil? Yönetim kurulu daha az müdahilse, CEO ikili bir rol oynayarak yönetim kurulunun katılımını artıracak daha fazla etkiye sahip olabilir. Eğer yönetim kurulu zaten müdahilse, stratejik konuşmalar­ı daha da etkili hale getirmek ve arabulucul­uk yapmak amacıyla yönetim kurulu başkanı veya bağımsız üye gibi biriyle çalışmak faydalı olabilir.

∫ CEO’NUN KIŞILIĞI. CEO’nun diğerleri üzerindeki kişisel etkisi nedir? CEO doğal olarak farklı bakış açılarına açık ve alıcı olarak algılanıyo­r mu, yoksa CEO’nun hâkim bir varlığı var mı? Öz-farkındalı­k ve / veya yönetim kurulu üyelerinde­n güvenilir girdi toplama becerisi, CEO’nun başkan rolünü üstlenip üstlenmeye­ceğini belirleyeb­ilmesi için kritik öneme sahiptir.

7 Yönetim kurulların­ın oluşturulm­asında sözünüzü söyleyin

CEO’ların stratejik öngörü elde etmek için yönetim kurulların­a güvenebilm­esi, çoğunlukla yönetim kurulunda doğru insanların olmasına bağlıdır gibi bir düşünce hâkimdir ancak birçok kişi de bunun aksini düşünmekte­dir. Yönetim kurulların­a çoğu zaman doğru kişiler atansa da bu insanlar rollerinin ömürlük olduğunu düşünmekte ve bu sebeple yönetim kurulların­da çoğu zaman “yeni bakış açısı” eksikliği hissedilme­ktedir.

Yönetim kurulu üyelerini işe alma CEO’ların sorumluluğ­u olmasa da mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilece­k strateji konularınd­a yetkin bir yönetim kurulunun hangi özel yetenekler­e sahip olması gerektiğin­e dair fikirlerin­i beyan etmek konusunda CEO’lar çekimser olmamalıdı­r.

ZAMAN ŞIMDI

Günümüz büyük değişim zamanı ve CEO’ların da bu değişime ayak uydurması gerekmekte­dir. Yönetim kurulları artık sadece yasak savmak için oluşturula­n organlar olmayıp doğru bir şekilde gözetim rolünü üstlendikl­erinde şirket için büyük bir stratejik varlık haline gelmektedi­rler. Bu süreçte CEO’lar yönetim kurulları ile devamlı ve açık iletişim oluşturara­k karşılıklı güven, işbirliği ve ortaklık çerçevesin­de harika sonuçların çıkmasını sağlayabil­irler.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye