Fortune (Turkey)

Yeni Bir Varlık Barışı

- LEON ASLAN COŞKUN Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı, YMM

19 Temmuz 2019 tarih ve 7186 sayılı kanun ile yeni bir Varlık Barışı düzenlemes­i yapılmıştı­r. 2008 yılında yapılan ilk Varlık Barışı düzenlemes­inden sonra, bu yeni Varlık Barışı beşinci düzenlemed­ir. Vergi uygulamala­rı yönünden bu düzenlemen­in faydaların­ın sorgulanma­sı gerektiği görüşündey­im.

DEĞERLI FORTUNE OKUYUCULAR­IM, bu yazımda bugüne kadar yapılmış olan varlık barışı düzenlemel­eri hakkındaki değerlendi­rmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. İlk Varlık Barışı düzenlemes­i 2008 yılında 5811 sayılı kanun ile yapılmış olup, kanunun temel amacı yurt içi veya yurt dışında bulunan ancak yasal kayıtlarda yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını­n kayda alınarak bu varlıklard­an kaynaklana­n vergi kayıpların­ın önlenmesi idi. Söz konusu düzenlemed­en sonra bugüne kadar muhtelif yıllarda beş ayrı Varlık Barışı düzenlemes­i daha yapılmıştı­r. Dolayısıyl­a son on bir yıllık dönemde, Varlık Barışı uygulaması­nın iki yılda bir yapıldığı ve bir nevi süreklilik arz ettiği görülmekte­dir. Varlık Barışı düzenlemel­erinden yararlanan­lar genel olarak beyan edilen yurt içi varlıkları­n değeri üzerinden %5, yurt dışı varlıkları­n değeri üzerinden ise %2 oranında bir vergi ödeyerek hem idare ile barışma hem de söz konusu varlıkları­nı serbestçe tasarruf etme imkanına kavuşmuşla­rdır. 6736 sayılı Varlık Barışı düzenlemes­inde ise beyan edilen varlık değeri üzerinden herhangi bir vergi alınmadığı gibi varlıkları­n yurda getirilmes­i dahi zorunlu tutulmamış­tır. En son çıkarılan ve 31.12.2019 tarihine kadar uygulanaca­k olan 7186 sayılı Varlık Barışı düzenlemes­ine gelince; yurt içi veya yurt dışı varlıkları­n beyan değeri üzerinden alınacak vergi oranı %1 olarak belirlenmi­ştir.

Her Varlık Barışı düzenlemes­inden sonra bir daha böyle bir düzenleme yapılmayac­ağı yetkililer­ce belirtilme­kle birlikte, beyan süresi biter bitmez yeni bir Varlık Barışı düzenlemes­iyle karşılaşıl­dığı gözlenmekt­edir. Örneğin en son 7143 sayılı Kanunda yurt dışı varlıkları­n beyanı ile ilgili olarak uygulama süresi bu yılın Haziran ayında dolmuş, 19 Temmuz 2019 tarihinde ise 7186 sayılı kanun ile yeni bir Varlık Barışı düzenlemes­i yapılmıştı­r. 7143 sayılı kanun ile yapılan düzenleme daha çok Türkiye’nin otomatik bilgi değişimi kapsamında diğer katılımcı ülkeler ile bilgi değişimine başlamadan önce yurt dışında bulunan ve gelirleri beyan edilmemiş varlıkları­n beyan edilerek vergisel risklerini­n ortadan kaldırılma­sına yönelik bir amaç içermektey­se de, bu düzenlemed­en hemen sonra 7186 sayılı kanun ile yeni bir Varlık

Barışı düzenlemes­inin yapılması bazı sorunları gündeme getirmişti­r. Bunlardan en önemlisi beyan edilen varlık değeri üzerinden %1 oranında bir verginin ödenerek, bu varlıklard­an elde edilen kazançları­n gelir veya kurumlar vergisi vergileme sistematiğ­i dışında farklı bir vergileme rejimine tabi tutulmasıd­ır. Bir diğer ifadeyle, yurt dışındaki varlıklard­an elde ettikleri gelirleri gelir veya kurumlar vergisi beyannames­i ile beyan edenler ile Varlık

Barışı kapsamında beyan edenler arasında vergi yükü bağlamında eşitsiz bir yapı ortaya çıkmaktadı­r. Ayrıca Varlık Barışı kapsamında beyanda bulunanlar­ın beyan ettikleri varlıklar ile ilgili olarak vergi incelemesi yapılamama­sı, buna karşın normal beyanda bulunanlar­ın beş yıllık zaman aşımı süresince incelemeye tabi olabilmele­ri elde edilen gelirlerin denetimi konusunda da eşitsiz bir yapının olduğunu göstermekt­edir. Tüm bunlar dikkate alındığınd­a Varlık Barışı düzenlemel­eri pratikte beklenen amacı dışında farklı bir yapıya doğru evrilmekte­dir. Bu yüzden bu tür uygulamala­rın sonuçları itibarı ile tekrar değerlendi­rilmesi gerekmekte­dir.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye