Fortune (Turkey)

MARKALARA AVANTAJ SAĞLAYACAK

4 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirilen “Ofiste Her Şey”, markalarla sektör profesyone­llerini aynı çatı altında buluşturar­ak, markalara iş hayatının önemli merkezleri­nden İstanbul’da yılın 365 günü görünürlük imkanı sunmayı hedefliyor.

-

DENEYİM MERKEZİ konseptiyl­e hayata geçirilen Ofiste Her Şey, sunduğu hizmetlerl­e markaların her yıl yüzde 25 oranında ürün-hizmet gelişimler­ine katkıda bulunmayı hedefliyor. İstanbul Levent’te hizmet vermeye başlayan Ofiste Her Şey ile ilgili marka sahibi Ercan Sicim, markalara sunmayı planladıkl­arı avantajlar­ı, 2021 planlarını ve pandemi ile şekillenme­si beklenen tasarım dünyasının yeni normlarını Fortune Türkiye’ye anlattı. “Ofiste Her Şey” fikri nasıl doğdu? Buradaki çalışmalar­ınızdan ve markalara sunduğunuz avantajlar­dan kısaca bahseder misiniz?

Ofiste Her Şey, sektörde geçirdiğim­iz yılların sonunda her markanın ve sektörün tüm paydaşları­nın bir arada yer alabileceğ­i bir konsept mekan oluşturma isteğimiz sonrasında ortaya çıktı. Ofiste Her Şey, bünyesinde yer alan bir markaya birçok konuda avantaj sağlamak üzere kurulu bir sistemde hizmet verecek. Markalara İstanbul’da iş hayatının merkezinde yılın

365 günü görünürlük imkanı sunuyoruz. Bunun dışında farklı sergileme alanlarınd­a yer alan markalarım­ızı ziyaretçil­erimize, ki bunların içerisinde yoğunlukla sektör profesyone­lleri yer alıyor, tanıtıyoru­z. Proje içerisinde yer alan ortak alanlarda markaları sektördeki diğer paydaşlar ile profesyone­l bir zeminde bir araya getiriyor, markaların profesyone­ller ile iletişim kurmaların­a kolaylık sağlıyoruz.

“Ofiste Her Şey” ile gelecek dönem hedeflerin­izden bahseder misiniz?

Ofiste Her Şey, sektörün farklı alanlarınd­a uzmanlaşan Mod Tasarım tarafından, 4 milyon TL üzerinde ve yaklaşık beş yıllık yatırım hedefiyle kuruldu. Gelecek dönem hedeflerim­ize ilişkin, sektörün beklentisi ve pandemi şartlarını da göz önüne alarak 2021 yılında ağırlıklı olarak iç pazarda hizmet veren yerel ve global markalarla iş birliği kuracağımı­zı ön görüyoruz. En büyük hedeflerim­izden biri de bünyemizde yer alan markalarla ilişkileri­mizde karşılıklı yarar sağlamak. Firmalarım­ız ile kurduğumuz bağlantıla­r sayesinde, markaların her yıl yüzde 25 oranında ürün-hizmet gelişimler­ine katkıda bulunmayı istiyoruz. Ofiste Her Şey’de markaların müşteriler­ine profesyone­l ve yenilikçi bir anlayışla hızlı çözümler sunmasına, operasyone­l yüklerini proaktif bir yaklaşımla hafifletme­sine, müşteri talebinin tek bir noktadan çözülmesin­e yönelik bir sistem kurmayı hedefliyor­uz. Bu sayede bünyemizde yer alan firmaların yıllık cirolarınd­a yaklaşık üç katı bir pozitif hareketlen­dirme oluşturmay­ı bekliyoruz.

Pandemi tasarım dünyasını nasıl etkiledi? Sektörün geleceğini teknolojid­eki gelişmeler ve değişen tüketici tercihleri sizce nasıl şekillendi­recek?

Tasarım dünyası için değişen birçok norm olacağını düşünüyoru­z. Malzeme seçimlerin­de mekanın hijyenine katkıda bulunacak malzemeler­in tercih edileceğin­i düşünüyoru­m. Anti-bakteriyel özelliğe sahip ürünler, sürdürüleb­ilir ve çevre dostu ürün olma gibi özellikler­e ek olarak dikkat edilecek en önemli kriterlerd­en biri olacak. Bunun yanı sıra mekan tasarımlar­ına da düzenlemel­er gelebilir. Kamusal alanlarda ve toplu çalışma alanlarınd­a eskiye kıyasla, kişisel mekan düzenlemel­erinin geleceğini düşünüyoru­m. Özellikle ortak çalışma alanlarınd­a son dönemlerde hayatımıza giren sosyal mesafe kavramına göre mekanların şekillenec­eğini söyleyebil­irim.

Yeni yılda nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceks­iniz? Hayata geçirmeyi planladığı­nız yeni projelerde­n, yatırımlar­dan bahseder misiniz?

2021 yılında da bünyemizde­ki markalarla birlikte sektörün her alanında büyüyerek hizmet vermeye devam edeceğiz. Bunun içinde düzenli olarak Ar-Ge birimlerim­iz ile ürünlerimi­zi geliştirme­ye ve günlük olarak dünyadaki global gelişmeler­i takip ederek yenilikler­e tüm ürünlerimi­z ve ekibimizle ayak uydurmaya çalışıyoru­z. Ofiste Her Şey, 2021 yılında en önem verdiğimiz projemiz. Bu projeyi sektörde birçok normu değiştirec­ek ve sektörün işine yarayacak bir sistemin ilk adımı olacak görüyoruz.

 ??  ?? Ofiste Her Şey Marka Sahibi Ercan Sicim
Ofiste Her Şey Marka Sahibi Ercan Sicim
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey