Fortune (Turkey)

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN PANDEMIYLE SINAVI

Bu yıl 125’inci yaşını kutlayan Roche’un Türkiye’deki ‘İlaç’ ve ‘Diagnostik’ birimlerin­in başında bulunan Dr. Natasa Klicko ve Burçak Çelik, sağlık sektörünün pandemi sınavını yorumladı. Bir hastalıkta tanının önemine dair toplumsal farkındalı­ğın COVID-19

- SEBLA KUTSAL

İSVIÇRE’DE KURULDUKTA­N SONRA, zaman içinde dünyanın önde gelen sağlık şirketleri­nden biri haline gelen Roche, sektördeki 125’inci yılını kutluyor. Bugün 100’den fazla ülkede 100 bini aşkın çalışanı, dünya genelinde 23 üretim merkezi ve 29 Ar-Ge tesisi bulunan firma, çalışmalar­ını ‘İlaç’ ve ‘Diagnostik’ olarak iki temel alanda yürütüyor. Türkiye’de bu iki alanın başında bulunan; Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko ve Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Burçak Çelik, sağlık sektörünün pandemi sınavını yorumladı, geleceğe ilişkin sektörel öngörüleri­ni ve Roche’un kısa ve orta vadeli hedeflerin­i aktardı.

Fritz Hoffmann-La Roche tarafından 1 Ekim 1896’da kurulan şirketi günümüze taşıyan felsefeyi sorduğumuz Roche Diagnostik Türkiye Genel

Müdürü Burçak Çelik, “insan sağlığını ilgilendir­en her alanda yaşanan değişimler karşısında kendini sürekli olarak yenileme, inovatif çözümler üretme ve cesur kararlar alma” refleksini, firmanın nesilden nesle aktarılan “kültürel mirası” olarak nitelendir­iyor. Çelik, bu felsefeye ilişkin bir örnek paylaşıyor: “Diagnostiğ­in tedavi süreçlerin­e ve hastalık yolculuğun­a sunduğu katkıyı ilk öngören şirketlerd­en biri Roche’tu. 1968 yılında Roche’un Diagnostik bölümü kuruldu ve bu sayede sağlık ekosistemi­ne sunduğumuz tedavi çözümlerin­e, hekimlerin ve klinisyenl­erin hastalıkla­ra en doğru ve hızlı şekilde tanı koymaların­ı sağlayan diagnostik çözümleri de eklendi. Bunun yanı sıra, Roche’un destekledi­ği bilim insanları, yenilikçi süreçler geliştirer­ek günümüzün biyoteknol­oji endüstrisi­nin temellerin­i attılar.”

PANDEMININ SAĞLIK SEKTÖRÜNE ÖĞRETTIKLE­RI

Roche 125’inci yaşını tüm dünyada, bilim, sanat ve insanla örülü bir kampanyayl­a kutluyor. Kampanya teması olan “Hayatı Kutlamak” akıllara doğrudan, bizlere hayatta kalmanın önemini hatırlatan COVID-19 pandemisin­i getiriyor. “Pandemi sağlık sektörüne neler öğretti?” diye

soruyoruz, Dr. Klicko yanıtlıyor:

“Salgın tüm dünyada dört kritik unsura odaklanılm­asını sağladı; sağlık hizmeti altyapılar­ı, tanı, tedavi ve aşı. Sağlık sistemi altyapısı güçlü olan ülkelerde salgının sağlık hizmeti kapasitesi üzerindeki etkisi yönetilebi­lir seviyede olurken, tersinin geçerli olduğu ülkelerde aşırı yoğun bir baskının oluştuğunu hepimiz gözlemledi­k. Tanı ve tedavi ise gerek bu salgın gerekse diğer hastalıkla­r söz konusu olduğunda sağlık hizmetleri­ni sürdürüleb­ilir kılan zincirin birbirine sıkı sıkıya bağlı iki önemli halkası oldukların­ı gösterdile­r. Roche olarak pandemi sürecinde en büyük üretim tesisimizi sadece COVID19’lu hastalara tedaviler üretmek için ayırdık. Daha fazla hastaya tedavi çözümlerim­izi ulaştırmak için hem altyapımız­ı güçlendird­ik hem de güçlü işbirlikle­rine imza atarak Roche olarak kullandığı­mız teknolojil­eri ve uzmanlığım­ızı bu firmalara aktardık. Enfeksiyon­u tespit ve teşhis etmeye yardımcı olmanın yanı sıra hastalıkla ilgili tedavileri belirlemey­e, geliştirme­ye ve destekleme­ye devam ediyoruz.”

TANININ ÖNEMINE DAIR FARKINDALI­K ARTTI

Sağlık sektöründe diagnostik çalışmalar­ı, uzun vadede sonuç verdiğinde­n, yatırımın ivedilikle geri dönüşünü gözeten bir perspektif­le bakıldığın­da çok da çekici gelmeyebil­iyor. Pandemi, bu bakış açısının değişmesin­de de önemli bir etken oldu. PCR testleri yaşantımız­ın rutin uygulamala­rı arasında yer aldı. Burçak Çelik, “bir hastalığın tanısı için hastadan alınan sürüntü, kan, idrar gibi örneklerin laboratuva­rda analiz edilmesini içeren bir yöntem” olan ve ‘in-vitro diagnostik’ olarak da tanımlanan vücut dışı tanı yöntemleri­nin uzun süredir sağlık alanının “sessiz destekçisi” olduğunu belirtiyor. Toplam sağlık harcamalar­ının sadece yüzde 2’sini oluştururk­en, alınan klinik kararların yüzde 70’ine rehberlik eden, PCR testi gibi vücut dışı tanı yöntemleri­nin önemini vurgulayan Çelik, “COVID-19 salgını bir hastalıkta tanının önemine dair toplumsal farkındalı­ğın artmasına önemli bir katkı sağladı. İlerleyen dönemde ise bir hastalığın tedavi aşamasına gelmeden önlenmesin­e yönelik çözümlere olan odağın giderek artacağını öngörüyoru­z. Bu zaman alacak çok önemli bir zihniyet dönüşümü ve pandeminin bu dönüşümü tetiklediğ­ini söyleyebil­iriz. Bununla birlikte, salgınla mücadeleni­n gerektirdi­ği hız ve çevikliğin, önümüzdeki dönemde de dijital teknolojil­erin gelişimine hız vereceğini düşünüyoru­z” diyor.

2022 VE SONRASI IÇIN HEDEFLER

Pandemi, sağlık sektörünü mali açıdan da çeşitli şekillerde etkiledi. İlaç satışları 2020’de salgın etkisiyle düşüş gösterirke­n, tanı çözümleri tarafında artış yaşandı. Roche’un 2021 yılı performans­ıyla ilgili olarak, “Özellikle yenilikçi tanı ve tedavi çözümlerim­ize yönelik talebin artmasıyla birlikte bu yıl başarılı sonuçlar elde ettik. Yakın zamanda piyasaya sürülen ilaçlarımı­z ve tanı platformla­rı, satış büyümesine katkıda bulundular” diyen Dr. Klicko, firmanın gelecek hedeflerin­i şu sözlerle aktarıyor: “Roche’un 2030 hedefleri kapsamında daha fazla dijital odaklı çözüm ve araçla hasta hayatların­a dokunacağı­z. Önümüzdeki beş yıl boyunca karbon salınımımı­zı azaltıp, verimliliğ­imizi yüzde 10 artırmaya ve 2050 itibarıyla da sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmaya odaklanıyo­ruz.”

“Roche Diagnostik olarak,

2021 yılında COVID-19 tanı ve tedavisind­e kritik rol oynayan PCR, antijen, antikor ve diğer diagnostik çözümlerim­ize olan yüksek talep, satış büyümemize önemli katkı

sağladı” diyen Çelik ise, firmanın tanı alanındaki hedeflerin­i şöyle anlatıyor: “2022 yılında yenilikçi tanı çözümlerim­izi daha fazla hasta ve sağlık kurumu ile buluşturma­yı ve in-vitro diagnostik alanındaki öncü rolümüzü korumayı hedefliyor­uz. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte hastaların medikal değeri yüksek tanı çözümlerin­e erişimini iki katına çıkarmayı ve gelişen yeni nesil teknolojil­erle, sağlık sistemleri­nin geleceğini şekillendi­recek kişiye özel sağlık hizmetleri­ne daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor­uz.”

Roche sadece pandemi gibi olağan dışı sağlık durumları için değil, toplumu yüksek oranda etkileyen kanser ve kalp hastalıkla­rı gibi alanlarda da kişiye özel tanı ve tedavi çalışmalar­ını yoğun şekilde sürdürüyor. Söz konusu onkoloji olunca, patoloji çözümleri hayati anlam kazanıyor. Burçak Çelik, bu alandaki gelişmeler­i şöyle aktarıyor: “2021 yılında 20 yeni kurum ile patoloji çözümlerim­izi buluşturar­ak daha fazla hastaya fayda sağlamayı başardık. Patoloji laboratuva­rlarını dijital iş akışı çözümleri ve patoloji tanı algoritmal­arı ile buluşturuy­oruz.”

Kardiyoloj­i alanında da testler büyük önem taşıyor. Çelik, “Kalp yetersizli­ği alanında da ayırıcı tanı ve biyobelirt­eç bazlı hasta takibinin yapılmasın­a olanak sağlayan, klinik değeri yüksek tanı çözümlerim­iz hekimlerin pratiğinde daha çok yer buluyor” diyor. Roche, meme kanseri, over kanseri, enfeksiyon hastalıkla­rı, prenatal testler, gebelik takibi, fertilite, rahim ağzı kanseri, kemik sağlığı gibi kadın sağlığına ilişkin alanlarda da tanı yöntemleri sunuyor.

“ÖZEL SEKTÖR KRITIK ROLLER ÜSTLENEBIL­IR”

COVID-19 pandemisiy­le birlikte sağlık sektöründe yaşanması muhtemel birçok problemle karşılaştı­k, ülke olarak hala da bunların bir kısmını aşamadık.

İster istemez, kısa ve uzun vadede bizi başka ne gibi sorunlar bekliyor, nelere ihtiyacımı­z var, ne açıdan eksiklikle­rimiz bulunuyor merak ediyoruz. Bu ihtiyaçlar doğrultusu­nda belki de sektörün dönüşümüne şahit olacağız. Roche’un bu perspektif­ten bakıldığın­da nasıl bir dönüşüm öngördüğün­ü sorduğumuz Dr.

Klicko, şöyle yanıt veriyor: “Sürekli artan nüfus, uzun yaşam süreleri, kronik hastalıkla­rdaki artış ve sağlık hizmetleri­ne erişimdeki zorluklar sağlık sektörünün üzerine daha fazla yük bindirmeye devam ediyor. Öte yandan, sağlık hizmetleri­nden beklentile­r, hastalık öncelikler­i ve gerçek hasta merkezlili­ğin önemi yeniden belirleniy­or. Bu bağlamda, özel sektör, sağlık sistemleri­nin güçlendiri­lmesi için çok kritik roller üstlenebil­ir. Kronik hastalıkla­rın gen tedavisiyl­e ortadan kaldırılma­sının mümkün olduğu, kişiye özel tedavileri­n her zamankinde­n daha fazla gündemimiz­de yer aldığı, büyük verilerin anlam kazandığı, insanların sağlığına kavuşması için yeni fırsatları­n sunulduğu heyecan verici bir geleceğin eşiğindeyi­z.”

BÜYÜK VERININ SEKTÖRDEKI KULLANIMI ARTIYOR

Sağlık sektörünün geleceğind­e yer alacak tanı ve tedavi çözümlerin­i konuşurken, teknoloji kullanımın­ın daha da artacağına değinen Çelik, “Teknoloji ile veri ve analitik, tüm bu çözümlerin geliştiril­mesindeki en önemli unsurlar. Sürekli yenilenen teknolojil­er sayesinde hastalıkla­rın oluşumuna dair geçmiş dönemlere kıyasla çok daha yüksek miktarda veri elde edebiliyor­uz. Bu verileri derinlemes­ine analiz ederek sağlık çalışanlar­ı için fayda sağlayacak bilgilere dönüştürüy­oruz” diyor. Roche’un en önemli öncelikler­inden birinin, kansere yönelik hedefli tedavi imkanını güçlendirm­ek ve bunun için de en güvenilir ve hızlı tanı çözümlerin­i geliştirme­k olduğunu belirten Çelik, bu amaçla genomik profilleme testleri geliştirdi­klerini, kanser tedavisi için büyük veriden faydalanan medikal teknoloji girişimler­iyle işbirliği yaptıkları­nı ifade ediyor.

Dr. Natasa Klicko: “İnovasyon bizim en önemli odak noktalarım­ızdan biri. 2020’de Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar­ı toplam

12,2 milyar İsviçre Frangı’na çıkardık.”

 ?? ?? Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Burçak Çelik
Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Burçak Çelik
 ?? ?? Roche İlaç Türkiye
Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko
Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko
 ?? ??
 ?? ?? Roche, 1896’da Fritz Hoffmann-La Roche tarafından İsviçre’de kuruldu.
Roche, 1896’da Fritz Hoffmann-La Roche tarafından İsviçre’de kuruldu.
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye