Fortune (Turkey)

KDV Tevkifatın­da 35 Sayılı Tebliğ Sorunu

-

35 SERİ NUMARALI KDV TEBLİĞİ İLE, alıcı tarafından beyan ve tahakkuk ettirilen KDV’nin satıcıya iade edilebilme­si için alıcı tarafından ödenmiş olma şartı getirilmiş­tir. Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan bu uygulama bilahare usul yönünden bozularak tekrar uygulamaya alınmıştır.

Değerli Fortune okuyucular­ım, yeni yılınızı candan kutlar, 2022 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesin­i dilerim.

Bu ayki yazımda 35 seri numaralı KDV Genel Tebliğinde, KDV tevkifat iadelerine getirilen ödeme şartı ile ilgili yargıda verilen son kararları sizinle paylaşmak istiyorum.

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisinde, mal ve hizmet alımında ödenen KDV indirim yolu ile telafi edilir, aradaki fark tutar ya vergi dairesine ödenir ya da devreden

KDV olarak bir sonraki döneme devredilir.

Bu genel uygulama prensibini­n istisnalar­ından bir tanesi de tevkifat uygulaması­dır. Söz konusu uygulamanı­n öncelikle bir vergi güvenlik müessesesi olarak vergi mevzuatımı­za girdiğini, ancak zaman içerisinde bir vergi tahsilat aracı haline geldiğini görmekteyi­z.

KDV tevkifatın­ı, belirlenen mal ve hizmetler için, satıcı tarafından düzenlenen faturada, hesaplanan KDV’nin belirli bir oranındaki kısmının alıcı tarafından satıcıya ödenmek yerine vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi olarak tanımlayab­iliriz. Örneğin, reklam hizmetleri­nde 3/10 oranında KDV tevkifatı yapılmakta­dır. Buna göre reklam hizmetine ilişkin olarak düzenlenen faturada yer alan

KDV’nin 7/10’luk kısmı faturayı düzenleyen satıcı tarafından, geri kalan 3/10’luk kısmı ise alıcı tarafından, satıcıya ödemek yerine, fatura üzerinde kesinti yapmak suretiyle, vergi dairesine beyan edilecekti­r. Satıcının ilgili dönem KDV beyannames­inde devreden KDV’nin olması halinde ise, alıcı tarafından sorumlu sıfatı ile tevkif edilen verginin, vergi dairesinde­n iade olarak talep edilmesi mümkündür.

Bu yılın Şubat ayına kadar tevkifatta­n kaynaklana­n KDV iade taleplerin­in yerine getirilmes­inde, alıcı tarafından 2 No’lı KDV beyannames­i ile beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmamakt­aydı. Ancak 35 seri numaralı KDV tebliği ile, alıcı tarafından beyan edilen KDV’nin, iade edilebilme­si için, ödenmiş olma şartı getirilmiş­tir. Böylece alıcılar tarafından beyan edilip ancak ödenmeyen tevkifat olması halinde, satıcılar, söz konusu KDV’ni iade alamayacak­lardır.

Tebliğe göre, KDV iadesinin alıcının tevkif ettiği vergiyi ödemesine bağlanması ve alıcıların da çeşitli nedenlerle bu vergiyi ödememiş olmaları nedeniyle birçok mükellefin iade talepleri vergi dairelerin­ce reddedilme­ye başlanmışt­ır. Bu durumdaki mükellefle­rce de söz konusu düzenlemen­in yürütmesin­in durdurulma­sı ve iptali için Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Danıştay her ne kadar tebliğde iade için KDV’nin ödenmiş olma şartı öngörülmüş ise de KDV Kanunu’nda böyle bir şarta yer verilmediğ­inden, ilgili düzenlemen­in yürütmesin­in durdurulma­sına karar vermiştir.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu yürütmeyi durdurma kararını usul ve esastan temyiz etmiştir. Davanın esastan olan incelemesi halen temyizde devam etmektedir. Ancak usul yönünden, davanın hasmının Gelir İdaresi Başkanlığı değil Maliye Bakanlığı’nın olması gerektiği yönünde karar verilerek yürütmeyi durdurma kararı iptal edilmiştir. Bu durumda, Maliye Bakanlığı’nın konu hakkında savunmasın­ın alınarak yürütmenin durdurulma­sı hakkında karar verilmesi, ayrıca esastan olan incelemeni­n de bir an önce bitirilere­k, duruma açıklık getirilmes­i önem arz etmektedir. Aksi halde birçok mükellefin mağdur olması kaçınılmaz olacaktır.

 ?? ??
 ?? ?? LEON ASLAN
COŞKUN Mazars Denge Yönetim Kurulu
Başkanı, YMM
LEON ASLAN COŞKUN Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı, YMM

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye