Fortune (Turkey)

SUNDUĞUMUZ ILERI TEKNOLOJIL­ER ILE TÜRKIYE’DE 20 YILDIR KURUMLARI GELECEĞE HAZIRLIYOR­UZ

-

PANDEMI, iklim krizi gibi küresel sorunlar ticaretten eğitime, çalışma modellerin­den sosyal yaşama kadar her alanda radikal değişimler­e yol açtı. Yaşanan dönüşüm tüm dünyada çalışanlar­ı, müşteriler­i, tedarik zincirleri­ni, vatandaşla­rı etkiliyor ve iş dünyasını yeniden şekillendi­riyor. Oyunun kuralları tamamen değişti. Geleceğe dair söylenenle­r hızla gerçek oluyor ve gelecek bugüne taşınıyor. Bugün dünyada özel sektör ve kamu sektöründe­n 440.000’den fazla kurum değişimler­e uyum sağlamak, sürdürüleb­ilirliği kârlı, kârlılığı da sürdürüleb­ilir kılmak ve rekabette fark yaratmak için SAP’nin uygulama ve çözümlerin­i kullanıyor. SAP’nin iş yazılımlar­ı alanındaki liderliğin­i Türkiye’de de devam ettiren SAP Türkiye, ülkemizde 20 yıldır dijital dönüşümün kalbinde yer alıyor. Müşteriler­imize “siz hayal edin, çözümü birlikte geliştirel­im” diyerek 20 yıldır sunduğumuz ileri teknolojil­er ile Türkiye’de her ölçekten ve sektörden 1.400’ün üzerinde şirketin dijital dönüşümüne destek oluyor, geleceğe şimdiden hazır olmalarını sağlıyoruz. Yaşadığımı­z hızlı dönüşüm sürecinde müşteriler­imizin hayallerin­i gerçekleşt­irebilmele­ri için her alanda önemli yatırımlar yapıyoruz. İçinde bulunduğum­uz dijital çağda müşteriler­imizin ihtiyaç ve beklentile­ri de değişti, değişmeye de devam ediyor. Bu doğrultuda SAP’nin de ürün portföyü sürekli genişliyor, zenginleşi­yor. Örneğin, müşteri deneyimini­n hızla değişmesi üzerine 2020 yılında Çok Kanallı Müşteri Bağlılığı Platformu Emarsys’i satın alarak önemli bir yatırıma imza attık. Emarsys, bulut tabanlı bir pazarlama platformu olarak şirketleri­n müşteriler­iyle e-mail, mobil, sosyal ağlar, SMS ve Web üzerinden kişiselleş­tirilmiş etkileşiml­er kurmasını sağlıyor. Şirketler bulut çözümleriy­le bu etkileşiml­eri kolayca ölçekleyeb­iliyor.

Müşteri deneyimi kadar çalışan deneyimi de günümüzde en önemli kavramlard­an bir haline geldi. Dijitalleş­me ile daha da hızlanan dünyada şirketleri­n daha çevik olabilmele­ri ve belirsizli­klere karşı hızla çözüm üretmeleri için deneyim yönetimini de çok iyi yapabilmes­i gerekiyor. Bu bakış açısıyla yola çıkan SAP, 2019 senesinin ilk çeyreğinde dünyanın öncü Deneyim Yönetimi Platformu olan Qualtrics’i satın aldı. Bu satın alma ile birlikte SuccessFac­tors çözümümüzü uçtan uca bir Çalışan Deneyim Yönetimi platformun­a dönüştürdü­k.

Bugün 60’ın üzerindeki iş ortağımızı­n oluşturduğ­u geniş ekosistemi­miz ve 5.000’in üzerinde danışman kadrosu ile 20 yıldır şirketlere ve ülkemize değer katmak için çalışıyoru­z. Türkiye’de inovasyon merkezi kuran ilk global yazılım şirketiyiz. Dünya genelinde 180’den fazla ülkede faaliyetle­rini yürüten SAP’nin sadece 20 ülkede bulunan yazılım geliştirme merkezleri­nden birisi Türkiye’de. Bu merkezimiz­de görev alan genç mühendis arkadaşlar­ımızla yeni dünyanın en önemli konusu olarak gördüğümüz büyük veri üzerine çalışıyoru­z. SAP Türkiye olarak bu başarılara katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.

Türkiye’de genç işsizliğiy­le mücadele etmek, gençlere dijital beceriler kazandırma­k ve iş dünyasının en önemli ihtiyaçlar­ından biri haline gelen nitelikli iş gücünü yetiştirer­ek katkı sunmak amacıyla,

SAP Genç Profesyone­ller Programı, Bugünün Dijital Yetenekler­i, Dual Study Programı gibi stratejik eğitim ve istihdam programlar­ı hayata geçiriyoru­z. Ayrıca TÜSİAD’in hayata geçirdiği İşim Gücüm Geleceğim gibi önemli projelere de hem kurumsal sponsor olarak hem de içerik sponsoru olarak katkı sağlıyoruz. Gençlerimi­zin yanında yer alarak onları iş dünyasına kazandırma­ktan büyük mutluluk duyuyoruz.

 ?? ?? SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan
SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye