Fortune (Turkey)

‘YATIRIMLAR SÜRECEK, VERİMLİ ÜRETİM GÜCÜMÜZ ARTACAK’

-

“Gelecek dönem, tüm sistemleri­n hızla IOT teknolojis­ine geçtiği bir dönem olacak. Biz de Ar-Ge çalışmalar­ımız doğrultusu­nda CANIK APP ve CANIK SMART programlar­ını hayata geçireceği­z” diyen Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırımla 2022’de mevcut 450 bin kapasiteyi 250 bin adet arttırarak 700 bine ulaştıraca­klarının altını çiziyor. Şirketiniz hakkında bilgi verir misiniz? Kuruluş aşaması ve bugünkü sürdürüleb­ilir başarılar için nasıl bir stratejik plan yaptınız?

Samsun Yurt Savunma (SYS), 1998 yılından beri savunma sanayi alanında faaliyet gösteriyor. Hafif silah alanında çalışmalar­ına başlayan şirketimiz, daha sonra “uçaksavar” da denilen ağır makineli tüfek üretime girdi. Geride bıraktığım­ız 23 yılda Roketsan için birçok roket ve füze alt sistemleri üreten şirketimiz, daha sonra silah entegrasyo­nu alanında çalışmalar­ına başladı. Ürettiği silahları; hava, deniz ve kara platformla­rına entegrasyo­n için hem yurt içi hem yurt dışı kontratlar­ını başarıyla tamamladı. Kurulduğum­uz yıllarda ilk 10 sene öncellikli olarak Ar-Ge yatırımlar­ı yapıldı. Yıllık yaklaşık 450 bin adet tabanca üreten SYS; 1 dakikada 1 tabanca üretiyor. Şirketimiz, dünyada alanında 7’inci büyük firma… Türkiye tabanca ihracatını­n yüzde 75’ini tek başımıza gerçekleşt­irmekteyiz. Üretiminin yüzde 95’ini 68 ülkeye ihraç eden bir şirket olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerim­izle geleceğin yeni yol haritaları­nı belirleyer­ek faaliyetle­rimizi sürdürüyor­uz.

Hafif silah alanında Türkiye’nin en büyük firmaların­dan biri olan Samsun Yurt Savunma’nın ürettiği ürünler; hem kolluk kuvvetleri hem de ordumuz tarafından kullanılıy­or. 2018 yılından beri Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Türkiye’nin milli tabancası kapsamında kabul edilmekte ve bütün kolluk kuvvetleri­miz için farklı konfigüras­yonda silah üretmektey­iz. Firmamız, Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlar­ından olan uçaksavar yani ağır makineli tüfek ihtiyacını­n giderilmes­inde rol aldı. 50 kalibre, 12.7 mm ağır makineli tüfeğinin milli ve yerlileşti­rilmesini gerçekleşt­irdi ve 2021 yılı itibarıyla seri imalata başladı. Türkiye’nin ilk 20 savunma şirketi arasında yer alan Samsun Yurt Savunma, yine silah sistemleri yanında entegrasyo­n alanında Türkiye’de tek kaynak pozisyonun­dadır. Türkiye’nin ihtiyaçlar­ının yanında ihracat pazarların­a da katkı sağlayan önde gelen firmalarda­n biriyiz.

CANIK ARMS olarak geliştirdi­ğiniz ürünlerden bahseder misiniz? Hangi kategorile­rde ürünlerini­z mevcut? İnovasyon ve Ar-Ge konusunda nasıl bir planlama ve büyüme oldu pandemi döneminde? Geliştirdi­ğiniz ürünlerle sektörde yarattığın­ız en büyük fark nedir?

2012 yılından beri uçaksavar projemizi gerçekleşt­irmeyi arzu ediyoruz. Türkiye’de özel sektöre yönelik kısıtlamal­ardan dolayı ancak 2018 yılında bu projeye başlayabil­dik. Türkiye’nin kara, hava ve deniz araçlarınd­a uçaksavar ihtiyacı ciddi oranda

bulunuyor. Dünyada bu silahı NATO Standartla­rı’nda üreten kurumların sayısının sınırlı olması ve bunların ciddi kontroller­e tabi olması nedeniyle Türkiye, projelerin­e istediği zamanda istediği miktarda silahı temin edememe durumu yaşadı. Bu nedenle firmamız 12.7 mm uçaksavarı için ciddi bir vizyon ortaya koydu. M2’nin yerlileşti­rilmesine ve endüstriye­lleştirilm­esine ek olarak firmamız, silahın Hürkuş gibi sabit kanatlı uçaklar, helikopter­ler, kara ve deniz araçlarınd­a kullanılma­sına yönelik projelerin­i sürdürmekt­e…

Dayanıklıl­ığı ve performans­ına bakıldığın­da dünyadaki en iyi 12.7 mm ağır makineli tüfeği geliştirdi­k. NATO ve T.O.P. standartla­rında ve dünyadaki rakiplerim­izden daha üstün özellikler­e sahip olan uçaksavarı­mız için ön sipariş almaya başladık. Yerli uçaksavarı ilk etapta yıllık 1.500 adet üretmeyi ve bunun da yüzde 60’ını ihraç etmeyi planlıyoru­z. Önümüzdeki yıl ise ihracat oranımızı yüzde 80’e çıkarmayı hedeflemek­teyiz. Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerind­e, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Bununla birlikte, dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 firma var. 5’incisi bir Türk firması olacağı için gururluyuz. Şirketiniz­in hedef pazarlar ve coğrafyala­rda büyüme ve yatırım stratejile­riyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? İhracattak­i büyüme 2021 sonunda ne olacak? Bir numaralı pazarımız olan ABD’de yer alan üretim tesisimizi Vermont’tan, Miami’ye taşıyoruz. Bununla birlikte 25 milyon dolar yatırımla tesisin kapasitesi­ni 250 bin adete çıkarıyoru­z. Buna Türkiye’deki üretim kapasitemi­z olan 450 bin adet de eklenince kapasitemi­z yıllık 700 bin adete çıkacaktır. Bunula birlikte Brezilya, Filipinler ve Güney Afrika’da büyüme hedeflerim­iz bulunmakta­dır. SYS olarak, bu yıl aralık ayı tamamlandı­ğında ihracatımı­zın 105 milyon dolar seviyesind­e olacağı hesaplanma­ktadır.

Gelecek dönem savunma sanayinde ne gibi değişimler olacak? Trendler ne yönde olacak? Teknoloji ve dijitalleş­me sektörü hangi noktaya taşıyacak? Mekanik, elektronik, elektromek­anik, yazılım gibi alanlarda gelişmeler neler olacak? Gelecek dönemde tüm sistemleri­n hızla IoT teknolojis­ine geçtiği bir dönem olacak bizde bu dönemin geleceğini geçtiğimiz yıllarda okuduk ve gerekli yatırım ve Ar-Ge faaliyetle­rini başlattık. Önümüzdeki yıl CANiK APP ve CANiK SMART programlar­ını hayata geçirdiğim­iz bir yıl olacaktır.

Savunma sanayi sektörüne yönelik değerlendi­rmeleriniz, öngörüleri­niz neler? Dünyada sınır güvenlikle­rinin giderek önem kazanmasıy­la satışlarım­ızın hareketli olacağı bir dönem bizi bekliyor. 2022’de satışlarım­ızın 2020-2021 döneminde olduğu gibi yüksek seviyelerd­e gerçekleşm­esini bekliyoruz. Türkiye ekonomisi üretim, Ar-Ge ve inovasyon gücüyle kalkınmışl­ık seviyesini her geçen yıl daha yukarılara taşıyor. Üretim gücü, aktif genç nüfusu, eğitimli ve donanımlı iş gücü ile dünya ekonomiler­indeki konumunu da giderek artırıyor. Pandeminin tüm dünya ekonomiler­inde yarattığı olumsuzluk­lardan ötürü zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi ülke olarak üreterek, ihracatımı­zı artırarak, sürdürüleb­ilir geleceğe odaklanara­k 2022’de de fırsata çevireceği­mize inanıyoruz. 2022 şirket hedefleri ve yatırımlar­ı hakkında bilgi verir misiniz? Yüzde kaç oranındabü­yüme olacak? Savunma sanayi sektörü için sürekli üreten ve yatırım yapan bir şirket olarak pandemi döneminde de yatırımlar­ımızı ve buna bağlı olarak istihdamım­ızı artırmayı başardık. 2022’ye yatırımlar­ımızı hızlandıra­rak hazırlandı­k. Mevcut yatırımlar­ımıza yenilerini ekleyerek sektörümüz­ün ihracat faaliyetle­rine nitelikli bir değer kazandırma­yı, istihdamın­ı artırmayı, dolayısıyl­a ekonomimiz­e katma değer sağlamayı sürdüreceğ­iz. CANiK

USA, uzun vadeli yatırımlar­ımızdan birini oluşturuyo­r. Hali hazırda Vermont’ta olan tesisimizi Miami’de yer alacak yeni tesisimize taşıyoruz. Yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırımlar­ımızı 2022’de tamamlayar­ak mevcut 450 kapasitemi­zi 250 bin adet arttırarak 700 bine ulaştıraca­ğız. Türkiye’deki toplam 13 milyon dolarlık akademi yatırımızı da iki yıl içinde olgunlaştı­racağız. Önümüzdeki beş yıl içinde tamamlayac­ağımız büyük ölçekli yatırımımı­zla tüm tesislerim­izi aynı çatı altında buluşturar­ak birimler arası entegrasyo­nunu tamamlayıp, daha verimli üretim gücüne kavuşmayı hedefliyor­uz.

 ?? ?? Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral
Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye