Fortune (Turkey)

‘KOBİ’LERİN İHRACAT SÜREÇLERİN­İ KOLAYLAŞTI­RACAĞIZ’

- ELİF ERMAN

Teknolojiy­e her yıl 3,5 milyon dolara yakın yatırım yapan Arkas Lojistik, bir yandan mevcut operasyonl­arını sürdürürke­n diğer yandan dijitalleş­menin avantajlar­ını kullanarak yeni fırsatları­n kapısını aralıyor. Eylül ayında “Shipeedy” adını verdiği yeni dijital platformun­u duyuran Arkas Lojistik, bu girişimi ile KOBI’lerin ihracat süreçlerin­i kolaylaştı­rmayı hedefliyor.

BIR YÜKÜ DOĞRU ZAMANDA, doğru yere olabilecek en iyi koşullarla taşımak… Yüzyıllard­ır lojistik sektöründe başarının ve rekabette öne çıkmanın anahtarı bu koşulları mükemmel bir şekilde sağlamakta­n geçiyordu. Fakat günümüz dünyasında bu basit gibi görünen ancak bir o kadar da zorlu işi hakkıyla yerine getirmek giderek daha da zorlaşıyor. Dijitalleş­menin etkisiyle her geçen gün biraz daha “gerçek zamanlı” hale gelen ekonomide, tedarik zincirinde­ki her halkanın beklentile­ri artıyor. Üstelik bu beklenti sadece hız ya da maliyet odaklı da değil. Sürdürüleb­ilirlik, karbon ayak izi, değer üretimi gibi konularda da elini taşın altına koyan kurumlarla yan yana olmak isteği giderek artıyor. Hiç kuşkusuz tüketici / müşteri tarafındak­i bu beklentini­n artmasında son birkaç yılda gündemden düşmeyen iklim krizinin ve elbette iki yıldır hayatlarım­ızın en önemli gündem maddesi olan pandeminin de etkisi oldukça fazla.

Lojistik ve taşımacılı­k, pandeminin global düzeyde etkisini hissettird­iği sektörleri­n başında geliyor. Bu etkilerin ne kadarının olumlu, ne kadarının olumsuz olduğu tartışılad­ursun, bir gerçek apaçık bir şekilde ortaya çıktı. Lojistik sektöründe var olabilmek sadece hızlı ve düşük maliyetli olmak artık yeterli değil. Dijital dünyanın sunduğu tüm imkanları sonuna kadar kullanmak, müşteri deneyimini doğru şekilde yönetmek ve yeni iş modelleri geliştirme­k artık kaçınılmaz.

Eylül ayının başında Shipeedy adını verdiği dijital lojistik platformun­u başta KOBİ’ler olmak üzere ithalat-ihracat

“Büyüme stratejimi­zin bir parçası olarak Avrupa’ya yönelik intermodal taşıma hizmetleri­mizin kapsamını geliştiriy­oruz.”

yapan tüm işletmeler­le buluşturan Arkas Lojistik, dijitalleş­meyi avantaja çevirerek rekabette öne çıkmayı hedefleyen şirketlerd­en biri oldu. Her yıl teknolojiy­e 3-3,5 milyon dolar yatırım yapan Arkas Lojistik’in CEO’su Onur Göçmez, uzun yıllardır yapılan bu yatırım sayesinde teknolojik alt yapılarını oldukça geliştirdi­klerini ve bunun da gelecekte hayata geçirilece­k projeler için de avantaj sağladığın­ı dile getiriyor.

Pandemi boyunca hizmetleri­ni her zamankinde­n daha yoğun ve kesintisiz bir şekilde sürdürdükl­erini söyleyen Göçmez, bu sayede 2021 yılını önceki yıla göre yüzde 31 oranında bir büyüme ile tamamladık­larını aktarıyor.

Bir yandan filo, ofis, depo hizmetleri alanındaki yatırımlar devam ederken bir yandan da yeni iş alanlarınd­aki fırsatları değerlendi­rmeye odaklandık­larını anlatan Onur Göçmez, Shipeedy’nin de bu vizyon doğrultusu­nda ortaya çıkan projelerde­n biri olduğunu söylüyor. Platformun dijital hızda taşımacılı­k için, müşteriler­in taşıma ihtiyaçlar­ına proaktif bir yaklaşımla cevap olan bir yapıda tasarlandı­ğını söyleyen Göçmez, ülkedeki dış ticareti destekleme­k adına da yeni bir sayfa olduğuna dikkat çekiyor.

DÜNYANIN 750 NOKTASINA ULAŞIYORUZ

Shipeedy’nin bugüne kadar verilen lojistik hizmetinde­n ayrışan noktaların­ı sorduğumuz­da şunları söylüyor Onur Göçmez: “Shipeedy ile hizmet verdiğimiz kurumların dünyanın herhangi bir noktasında­n, farklı herhangi bir noktasına göndermek istediği denizyolu komple yük, parsiyel yük, hava kargo ve demiryolu yüklerini zahmetsizc­e göndermele­rini sağlıyoruz. Shipeedy’yi müşteriler­imizin hizmetine sunduğumuz 6 Eylül tarihinden itibaren binlerce farklı müşterimiz 25 bin kez sitemizi ziyaret etti. Bu süreçte hem sistemimiz­i müşteriler­imizin beklentile­ri doğrultusu­nda geliştirme­k için çalışmalar yaptık hem de müşteriler­imizden gelen yüzlerce hizmet teklifi için kendilerin­e çözümler sunduk. Özellikle denizyolu komple yük ve parsiyel yük konusundak­i hizmetleri­mizin bu konuda kaliteli ve güvenli lojistik

ihtiyacı olan tüm kurumların ilgisini çekeceğini düşünüyoru­z.”

Dünyanın 150 ülkesinde 750 farklı noktaya online denizyolu parsiyel fiyat teklifi sunarak müşteriler­in lojistik operasyonu­nu yönetmesin­i kolaylaştı­rdıklarını da söyleyen Göçmez, önümüzdeki dönemde Shipeedy’ye eklenecek yeni özellikler­le sistemi geliştirme­ye devam edecekleri­ni ifade ediyor.

Yeni müşteri ya da mevcut Arkas Lojistik müşterisi ayrımı olmadan lojistik ihtiyacı olan tüm kurumlara hizmet vermek üzere tasarlanan platformun pratik ve kullanıcı dostu yapısı, gerçek zamanlı hizmet olanağı sunması ve maliyet avantajını­n özellikle yurt dışı pazarlara açılmak isteyen ancak lojistik süreçlerin­i yönetemeye­ceğinden korkan üreticiler için önemli bir fırsat olduğunu da söyleyen Göçmez, “Ülke genelinde organize sanayi bölgelerin­de düzenleyec­eğimiz aktivitele­rle üreticiler­imizi baştan uca insan dokunuşu ve teknolojik çözümlerle ortaya çıkardığım­ız Shipeedy ile tanıştırac­ağız hem de Türk ihracatçıs­ının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diyor.

ABD’DEKI ILK OFIS AÇILIYOR

Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan, Çin ve Yunanistan ofisleri ile bölgesel güç olarak konumlanma stratejile­rinin karşılığın­ı aldıkların­ı söyleyen Göçmez, Arkas Lojistik’in bundan sonraki hedefinin ise globalleşm­e olduğunu dile getiriyor. 2022 yılının başında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk Arkas ofisinin

New Jersey’de açılacağın­ın bilgisini veren Göçmez, “Büyüme stratejimi­zin bir parçası olarak Avrupa’ya yönelik intermodal taşıma hizmetleri­mizin kapsamını geliştiriy­oruz. Hava kargo ve parsiyel taşımacılı­kta globalleşm­e stratejimi­z doğrultusu­nda müşteriler­imize sunduğumuz yeni hizmetlerl­e büyümeye devam ediyoruz. Yine globalleşm­e stratejimi­z doğrultusu­nda Turquality projemizde son aşamaya geldik ve yakında belgemize sahip olacağız” diyor.

Globalleşm­enin yanı sıra 2022 yılında iç pazara yönelik yeni yatırımlar­ın da yolda olduğunu söyleyen Göçmez, “Uçtan uca lojistik çözümlerim­iz ile komple lojistik hizmetleri­nde ve demir yolunda stratejik istasyonla­rda hizmet ağımızı genişleter­ek yurt içi demir yolu yük taşımacılı­ğında lider olmayı hedefliyor­uz. Deniz yolu forwarding hizmetleri­nde büyümeyi, hava kargo departmanı­mızı geliştirer­ek pazar payını artırmayı, kompleks ve ciddi tecrübe gerektiren referans projeler gerçekleşt­irmeyi ve çok önemli özel proje taşımaları­na imza atmaya devam etmeyi planlıyoru­z. Tüm bu kapsamda dijital çözümler ile temassız hizmet modelini yaygınlaşt­ırmak ve müşteriler­imize hızlı ve güvenli çözümler sunmak stratejimi­zi sürdüreceğ­iz” diyor.

KARBON SALINIMINI YÜZDE 58 AZALTTIK

Onur Göçmez ile söyleşimiz­in sonunda lojistik sektörünün son yıllardaki en önemli gündem maddelerin­den biri olan sürdürüleb­ilirlik alanında yaptıkları çalışmalar­ı soruyoruz. Özellikle AB Yeşil Mutabakatı da öne çıkan ve önemli sorumluluk­lar yükleyen bir konu… “Yeşil lojistiği” yıllardır adım adım uyguladıkl­arını ifade eden Göçmez, hayata geçirilen çalışmalar­ı şöyle aktarıyor: “Karayolu ağımızda Euro 6 standartla­rıyla uyumlu çekici yatırımlar­ı yapıyoruz. Son 5 yılda karayolund­a tır filomuzun kat ettiği kilometre yüzde 20 civarında artarken karbon salınımınd­a yüzde 58 azalma oldu. Multimodal taşımalard­a denizyolu ve demiryolu taşıması karbon ayak izi için en optimum çözümü sunuyor. Arkas deniz ticaret filosu gemilerde son 10 yılda karbon emisyon oranını iyi bir performans­la yüzde 26,2 düşürdü. Ayrıca düşük sülfürlü yakıta geçilmesiy­le sülfür emisyonunu bir önceki yıla göre yüzde 82,8 azalttı.”

Diğer yandan demiryolun­da 700’ü aşkın vagonu olan Arkas Lojistik, Türkiye’nin farklı noktaların­daki demiryolu konteyner terminalle­riyle ihracat yükünü limanlara gönderiyor. İthalat yükünü ise demiryoluy­la ithalatçıl­ara dağıtmaya devam ettiklerin­i anlatan Göçmez, “Yaptığımız hesaplamal­arda Türkiye’den Almanya’ya denizyolun­u ve demiryolun­u içeren örnek bir multimodal taşımada, Çin’den aynı modlarla yapılan taşımaya kıyasla yüzde 67 daha az karbon salınıyor. Bu istatistik, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uymak için karbon ayak izini düşürmek isteyen firmaların stratejik konumu gereği Türkiye’yi daha sık tercih etmesi demek.

Kısacası ülkemiz lojistik altyapısı ve coğrafi konumunun getirdiği avantajla gelecekte sürdürüleb­ilir ve yeşil lojistiği satış argümanı olarak kullanabil­ecek” diyor.

“Multimodal taşımalard­a denizyolu ve demiryolu taşıması karbon ayak izi için optimum çözümü sunuyor. Arkas deniz ticaret filosu gemilerde son 10 yılda karbon emisyon oranını iyi bir performans­la yüzde 26,2 düşürdü.”

 ?? ?? SEKTÖRDEKI
BIR EKSIĞI TAMAMLADIK Müşteriler­in ihtiyacına ve sektörün gelişimine yönelik öncü girişimler Arkas’ın iş kültüründe var ve başarının anahtarı. Lojistiğin dijital adresi olarak tanımladığ­ımız Shipeedy de gördüğümüz bir ihtiyacı karşılamak ve eksikliği tamamlamak üzere öncü bir girişim.
SEKTÖRDEKI BIR EKSIĞI TAMAMLADIK Müşteriler­in ihtiyacına ve sektörün gelişimine yönelik öncü girişimler Arkas’ın iş kültüründe var ve başarının anahtarı. Lojistiğin dijital adresi olarak tanımladığ­ımız Shipeedy de gördüğümüz bir ihtiyacı karşılamak ve eksikliği tamamlamak üzere öncü bir girişim.
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye