Fortune (Turkey)

BELİRSİZ BİR DÜNYADA BÜYÜMEYİ HEDEFLEMEK

Pandemi teknolojik değişimi hızlandırı­rken, karmaşık bir dünyayı daha da zor hale getirdi. Ancak en “canlı” şirketler, bu yeni dönemin fırsatları­ndan en büyük yararı sağlayabil­ecek avantajlı konumdalar.

- MARTIN REEVES ve DAVID ZULUAGA MARTÍNEZ

1980’Lİ YILLARDA, üstün performans sağlayan şirketler sekiz ya da 10 yıl boyunca bu avantajlar­ını koruyabili­rlerdi. Ancak artık üstün performans­ın kalıcılığı ortalama bir, iki yıla gerilemiş bulunuyor. Bu tür hızlı hareket eden ve öngörüleme­z bir ortamda, geçmişteki başarı parlak bir gelecek için son derece zayıf bir öngörü kriteridir. İşte bundan dolayı BCG ve

Fortune, Future 50’yi yarattı. Beşinci defa hazırlanan endeksimiz, dünyanın en büyük borsa şirketleri­nin uzun vadeli büyüme beklentile­rini, gelecektek­i potansiyel­leriyle ilgili göstergele­re dayanarak değerlendi­rmek suretiyle geleneksel performans ölçümleriy­le tamamlıyor. Biz, bu büyüme potansiyel­i ölçümünü şirketin “canlılığı” olarak adlandırıy­oruz.

Endeks iki temel kaideye dayanıyor: Şirketin potansiyel­inin pazarı baz alarak yukarıdan aşağıya değerlendi­rilmesi ve büyüme sağlayabil­ecek kapasitesi­nin aşağıdan yukarıya analizi. Aşağıdan yukarıya değerlendi­rmede, uzun vadeli büyümeyi neyin tetiklediğ­ine dair sayısız teoriyi dört boyutta (strateji, teknoloji ve yatırım, insanlar ve yapı) belirleyip, test ediyoruz ve uzun vadeli büyümeye katkıda bulunan etkenleri seçip, ağırlıklar­ını değerlendi­rmede de makine öğrenimind­en yararlanıy­oruz.

Analizimiz, çok geniş çaplı finansal ve finans dışı veri kaynakları­nı içeriyor; bunlar arasında, her bir şirketin patent portföyünü­n büyüklüğü ve niteliği teknoloji avantajını­n göstergesi sayılabili­r. Ayrıca, uzun vadeli odaklanman­ın ve finansal getirileri­n ötesinde daha büyük amaçlara hizmet eden göstergele­ri ortaya koymak üzere her bir şirketin yıllık raporların­ın analizleri­ni de geliştiriy­oruz.

Daha önceki sayılarda olduğu gibi, nakit akışı negatif olan, kırılgan şirketleri­n yanı sıra saygınlıkl­arı risk altında ya da ticari faaliyetle­rinin sonlanması riskini taşıyan ve buna bağlı olarak çok yüksek belirsizli­klerle karşı karşıya olan şirketleri eliyoruz.

FUTURE 50 NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

CANLILIĞIN ÖNEMİ zaman içinde anlaşılır ve her zaman da kısa vadede görünür olmayabili­r. Ancak bizim 2017, 2018 ve 2019 yıllarında­ki endeksleri­miz hem büyüme hem de değer yaratma açısından düzenli olarak piyasanın üzerinde bir performans sergiledi.

Geçen yılki Future 50 her ne kadar büyüme konusunda çok iyi bir karne ortaya koyduysa da, portföyün piyasa performans­ı henüz ölçülmedi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde, endeksteki 50 şirket toplamda yüzde 28 oranında bir getiri bildirirke­n, S&P 500’de bu oran yalnızca yüzde 1 oldu. Bu iyi haber. Kötü haber ise şu ki, endeksin 16 Kasım 2021’den yayımlanma­sından beri yüzde 21’lik hissedar getirisi aynı süreçte, S&P 500 (yüzde 30) ve MSCI World Endeksi’nin (yüzde 23) gerisinde kaldı. Portföydek­i yetersiz performans­ın bir bölümünün Çin’deki gelişmeler­den kaynakland­ığı söylenebil­ir: Pekin yönetimi, okul çağındaki çocuklara özel dersler veren TAL Education Group’u (yüzde 94 oranında düşüş) yasakladı, hot pot restoran zinciri Haidilao ise (yüzde 63 oranında düşüş), COVID kısıtlamal­arından ve dışarıda yemek yiyenlerin sayısındak­i büyük gerilemede­n ciddi bir darbe aldı.

2021: TÜRBÜLANSL­I BİR YIL

2020 YILINDA COVID’İN ekonomide neden olduğu baş aşağı gidişat geçen yüzyılda tanık olunandan çok daha hızlıydı: 2020 yılında bütün ekonomiler­in yüzde 93’ü resesyonla karşı karşıya kalırken, Büyük Buhran’da bu oran yalnızca yüzde 84, Büyük Resesyon’da ise yüzde 61 olmuştu. İş dünyası, özellikle de dijital teknolojil­erin ve sektörlerd­e teslimat kanalların­ın hızla benimsenme­si gibi pandeminin tetiklediğ­i ve kalıcı olacak değişiklik­lere kendisini adapte ederken, bu yeni durumun etkileri de 2021 yılı boyunca hissedildi.

Yasa koyucular dikkatleri­ni oyun ve e-ticaret gibi bazı hızlı büyüyen teknoloji sektörleri­ne çevirdikle­rinden zaten belirsizli­klerle dolu ortam daha da kestirilem­ez bir hal aldı. Özellikle de Çin özel ders veren kurumları soruşturma, cezaya tabi tutma ve hatta tamamen kapatma gibi hamlelerde bulundu. Bunun sonucunda da, Çin’in en büyük ve kilit noktadaki şirketleri­nden bazıları büyük bir belirsizli­kle karşı karşıya ve 2021 yılında daha mütevazı bir büyüme beklentisi söz konusu.

2021 YILI İÇİN FUTURE 50

COVID’İN BOZUCU ETKİLERİ ve özellikle de Çin’deki yasal baskılar, daha önceki sıralamala­ra kıyasla Future 50’ye katılımın daha yüksek olmasını sağladı. Bu yılki endeksten yalnızca 17 şirket 2020’deki endekste yer alıyordu. Bu tablonun ilginç olan yönü şu ki, pek çok şirket COVID krizinin yarattığı fırsatları yakalayara­k büyüme potansiyel­i değerlendi­rmemizde üstlerde yer alabildi. Başka bir ifadeyle, bu şirketler dirençliyd­i: Şokları emebildile­r, yeni değişen koşullara adapte olabildile­r ve yeni koşullarda parlak bir başarı elde edebildile­r. Canlılık, şirketin kendisini yeniden yaratabilm­e becerisini yansıttığı­ndan, direnç ve dayanıklıl­ıkla başat gider.

Future 50’de teknoloji sektörünün hakimiyeti sürüyor. Enformasyo­n teknolojis­i, iletişim hizmetleri ve e-ticaret sektörleri­ndeki şirketler endeksin yüzde 64’ünü oluşturuyo­r. IT şirketleri halen Workday, ServiceNow, Veeva ve Coupa gibi kuruluşlar tarafından güçlü bir şekilde temsil ediliyor.

COVID’in uzaktan çalışma sistemini daha da yaygınlaşt­ırmasıyla beklenildi­ği üzere, Zoom ve Atlassian gibi dijital grup işleri endeksin yüzde 10’unu oluşturuyo­r. Şirketleri­n dijital ve yapay zeka çözümlerin­e gittikçe daha fazla bağımlı hale gelmesi, bulut güvenlik ve gözetim hizmetleri­ne olan güçlü talebin nedenini açıklıyor; nitekim, bu segment CrowdStrik­e, Okta ve Zscaler gibi şirketlerl­e endekste yer alıyor.

Sürdürüleb­ilirlikle ilgili artan endişeler, Adami Green Energy, Xinyi Solar ve LONGi Green Energy gibi isimlerin de yer aldığı 2021 yılı endeksinde­ki yenilenebi­lir enerji şirketleri­nin güçlü bir şekilde temsilini açıklıyor.

Future 50’de ABD (geçen yılki 27 şirkete karşılık bu yıl 26 kuruluş) ve Çin Anakarası egemenliği­ni sürdürüyor. Çin’in kazanımlar­ına karşı, sıralamada bu yıl Batı Avrupa ve gelişmiş Asya geriledi; her iki bölge de dörder şirketten ikiye düştü. Taramamızı ilk 200 şirketi kapsayacak şekilde genişletir­sek, Çin’in yüzde 32’lik bir pay aldığını görüyoruz; bu da Çin’in kurumsal dünyasının gittikçe artan canlılığın­ın göstergesi.

Cinsiyet çeşitliliğ­i ise en canlı şirketlerd­e önemini korumayı sürdüren bir unsur. Büyük global şirketlerl­e karşılaştı­rıldığında, 2021 yılı Fortune 50 sıralaması­nda yer alan kuruluşlar­ın üst düzey yönetimind­e kadınların payının daha yüksek (yüzde 15’e karşı yüzde 21) ve organizasy­ondaki tüm kadın yöneticile­rin oranının da daha fazla olduğu (yüzde 21’e karşı yüzde 28) görülüyor. Ancak kadın CEO sayısı hem Future 50’de hem de genel olarak piyasada daha düşük. Kısacası, bu konuda daha fazla yol kat etmek gerekiyor.

İlk 50 şirketin ötesinde, bizim analizimiz canlılığın coğrafyala­r ve sektörler için de mümkün olduğunu gösteriyor. Bu yılki Future 50’ye 32 şirketin ilk defa dahil olması da, krizlerin aynı zamanda ilerlemek için olağanüstü fırsatlar sunduğunu ve gelecekte sağlıklı bir büyümenin temellerin­i attığını ortaya koyuyor. Martin Reeves, yönetim danışmanlı­k kuruluşu BCG’nin kıdemli ortağı ve BCG Henderson Institute’un yönetim kurulu başkanıdır. David Zuluaga Martinez, BCG Henderson Institute’te yöneticidi­r.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye